Navigācijas ceļš

Atjaunināts 26/02/2018

Uzņēmumu apvienošanās

Uzņēmumi, kas lūko pēc jaunām uzņēmējdarbības iespējām, var apsvērt apvienošanos ar citu uzņēmumu vai tā pārņemšanu. Uz akciju sabiedrībām, kuras reģistrētas vismaz divās dažādās ES valstīs, attiecas šādi noteikumi.

Ja apvienojas dažādu valstu privāta vai publiska kapitāla ieguldīšanas uzņēmumi, uzņēmumu apvienošanos regulējošos ES noteikumus nepiemēro.

ES noteikumi attiecas uz uzņēmumu apvienošanos šādos gadījumos.

Jūsu uzņēmums pārpērk vienu vai vairākus uzņēmumus, kas atrodas citā ES valstī (apvienošanās, pārpērkot uzņēmumu).

Ja jūsu uzņēmums īstenos pārpirkšanu, pārpirktā uzņēmumu aktīvi un pasīvi tiks nodoti jūsu valdījumā. Pēc tam jums ir jāemitē vērtspapīri (piem., akcijas), kuru vērtība ir vienāda ar pārpirktā uzņēmuma kapitālu, apmaiņā pret nodotajiem aktīviem.

Jums, iespējams, būs jāveic skaidras naudas maksājums, kas var sasniegt 10 % no jūsu uzņēmuma vērtspapīru nominālās vai uzskaites vērtības.

Kaut arī jūsu pārpirktais uzņēmums tehniski pārtrauc darbību, oficiāli tas nav likvidācijas procesā.

Divi vai vairāki uzņēmumi nodod visus savus aktīvus un pasīvus jaunam uzņēmumam, kuru dibināsiet jūs (apvienošanās, nodibinot jaunu uzņēmumu)

No jauna izveidotajam uzņēmumam ir jāemitē vērtspapīri (piemēram, akcijas), kuru kopējā vērtība ir vienāda ar to uzņēmumu kapitālu, kuri nodod savus aktīvus. Tam ir jāemitē šie vērtspapīri par labu to uzņēmumu īpašniekiem, kuri nodevuši savus aktīvus. Vērtspapīru vērtībai ir jābūt vienādai ar šo uzņēmumu kapitālu.

Jums, iespējams, būs jāveic skaidras naudas maksājums, kas var sasniegt 10 % no jūsu uzņēmuma vērtspapīru nominālās vai uzskaites vērtības.

Savus aktīvus nododošo uzņēmumu darbība tiks pārtraukta, kad noslēgsies process, nepiemērojot oficiālu likvidācijas procedūru.

Uzņēmums nodod visus savus aktīvus un pasīvus citam uzņēmumam, kuram jau pieder visi tā vērtspapīri (apvienošanās, absorbējot jeb uzņemot uzņēmumu).

Pēc aktīvu un pasīvu nodošanas, kaut aktīvus un pasīvus nododošo uzņēmumu darbība tiek pārtraukta, tiem nepiemēro oficiālu likvidācijas procedūru.

ES dalībvalstis var nepiemērot iepriekš izklāstītos noteikumus pārrobežu apvienošanās gadījumos, kas skar kooperatīvas sabiedrības, kaut arī tās atbilst akciju sabiedrības definīcijai.

Dokumentācijas sagatavošana (kopīgs apvienošanās noteikumu projekts)

Uzņēmumiem, kas piedalās apvienošanās procesā, ir jāsagatavo dokuments, kopīgs apvienošanās noteikumu projekts, kas satur vismaz šādu informāciju:

 • iesaistīto uzņēmumu, kā arī apvienošanās rezultātā izveidotās uzņēmējsabiedrības nosaukums un juridiskā adrese;
 • apmaiņas attiecība un vērtspapīru piešķīruma noteikumi (cik daudz pārņemošās uzņēmējsabiedrības akciju piedāvās pārņemto uzņēmumu akcionāriem) un vajadzības gadījumā skaidras naudas summa, kuru pārņemošais uzņēmums dod kā maksājumu;
 • varbūtējā ietekme uz darba ņēmējiem;
 • datums, kad jaunie apvienošanās rezultātā izveidotās uzņēmējsabiedrības vērtspapīru turētāji iegūs tiesības saņemt dividendes;
 • apvienošanās rezultātā izveidotās uzņēmējsabiedrības statūti;
 • noteikumi, kas regulē strādājošo dalību apvienošanās rezultātā izveidotās uzņēmējsabiedrības valdē (vajadzības gadījumā);
 • informācija par apvienošanās rezultātā izveidotajai uzņēmējsabiedrībai nodoto aktīvu un pasīvu novērtējumu.

Dokumentācijas publicēšana

Jums ir jāpublicē kopīgais apvienošanās projekts vismaz 1 mēnesi pirms kopsapulces. Visi uzņēmumi, kas lemj par apvienošanos, piedalās kopsapulcēs.

Kopīgais apvienošanās noteikumu projekts ir jāpublicē iesaistīto uzņēmumu tīmekļa vietnēs vai speciālās tīmekļa vietnēs, kas attiecīgajās ES valstīs veltītas uzņēmumu apvienošanai.

Kopsapulcei domātu ziņojumu sagatavošana

Principā pirms kopsapulcēm ir jāsagatavo divi šādi ziņojumi. Neatkarīgu ekspertu ziņojums nav obligāts, ja visi attiecīgo uzņēmumu īpašnieki tam piekrīt.

Vadības vai administratīvo struktūru ziņojums

Šis ziņojums izskaidro apvienošanās juridiskos un ekonomiskos aspektus, kā arī tās ietekmi uz īpašniekiem, kreditoriem un darba ņēmējiem. Šis ziņojums ir jāiesniedz uzņēmējsabiedrības īpašniekiem un personāla pārstāvjiem vismaz mēnesi pirms kopsapulces. Ja kāda uzņēmumu apvienošanā iesaistīta uzņēmuma vadība (laicīgi) saņem komentārus no darbiniekiem, tie tiks iekļauti ziņojumā.

Neatkarīgu ekspertu ziņojums

Šis ziņojums (ja tas ir prasīts) ir domāts attiecīgo uzņēmumu īpašniekiem. Šim ziņojumam ir jābūt gatavam vismaz mēnesi pirms kopsapulces, un tajā ir jānorāda apmaiņas attiecība, kas kopīgajā apvienošanās noteikumu projektā ierosināta vērtspapīriem, kurus piedāvā apmaiņā pret iegūtajiem aktīviem.

Kopīgā apvienošanās noteikumu projekta apstiprināšana

Visiem iesaistītajiem uzņēmumiem kopīgais apvienošanās noteikumu projekts ir jāapstiprina kopsapulces laikā.

Tie var noteikt, ka apvienošanās var notikt tikai ar nosacījumu, ka personāls turpina piedalīties apvienošanās rezultātā izveidotajā uzņēmējsabiedrībā.

Pārņemošā uzņēmējsabiedrība var apstiprināt apvienošanos bez piedalīšanās kopsapulcē, ja vien attiecīgie pārējie uzņēmumi tam piekrīt. Tālab tai ir jānodrošina, ka:

 • kopīgais apvienošanās noteikumu projekts tiek publicēts vismaz mēnesi pirms kopsapulces;
 • visus citus ar apvienošanos saistītos dokumentus (tādus kā pārņemamo uzņēmumu gada pārskati un gada ziņojumi) var izskatīt akcionāri.

Apvienošanās likumības pārbaude

Apvienošanās likumība ir jāpārbauda katrā attiecīgajā ES valstī, un tikai pēc tam tā var stāties spēkā. Parasti šo pārbaudi īsteno notārs vai tiesa. Attiecīgā iestāde, pārbaudījusi, vai viss ir kārtībā, izsniedz pirmsapvienošanās sertifikātu.

Kad sertifikāts ir izsniegts, apvienošanās darījumu var pabeigt, ja vien attiecīgie uzņēmumi ir apstiprinājuši kopējo projektu. Pēc tam attiecīgajai iestādei tajā valstī, kur tika izveidots un reģistrēts jaunais uzņēmums, ir jākontrolē jaunā uzņēmuma izveides likumība.

Lai atrastu attiecīgo iestādi katrā valstī, skatiet zemāk redzamo sarakstu.

Izvēlieties valsti:

 • AustrijaDeutschEnglish
 • BeļģijafrançaisNederlandsEnglish
 • BulgārijaбългарскиEnglish
 • HorvātijahrvatskiEnglish
 • KipraΕλληνικάEnglish
 • ČehijačeštinaEnglish
 • DānijaDanskEnglish
 • IgaunijaEestiEnglish
 • SomijasuomiEnglish
 • FrancijaEnglish
 • VācijaDeutschEnglish
 • Grieķija
 • UngārijamagyarEnglish
 • ĪrijaEnglish
 • ItālijaitalianoEnglish
 • Latvija
 • LietuvaEnglish
 • Luksemburgafrançais
 • MaltaEnglish
 • NīderlandeNederlandsEnglish
 • NorvēģijaEnglish
 • PolijaEnglish
 • PortugāleportuguêsEnglish
 • RumānijaromânăEnglish
 • SlovākijaSlovenčinaEnglish
 • SlovēnijaSlovenščinaEnglish
 • SpānijaEnglish
 • ZviedrijasvenskaEnglish
 • Apvienotā KaralisteEnglish

Apvienošanās stāšanās spēkā

Tās valsts kompetentā iestāde, kurā pārņemošā uzņēmējsabiedrība vai jaunizveidotā uzņēmējsabiedrība ir reģistrēta, lemj, kurā datumā apvienošanās stāsies spēkā.

Katrs attiecīgais uzņēmums atbild par apvienošanās informācijas publicēšanu attiecīgajā savas valsts publiskajā reģistrā. Iepriekšējo uzņēmumu reģistrācijas ierakstus tad var svītrot.

Strādājošo dalība

Principā personāla dalību pārņemošajā / jaunizveidotajā uzņēmumā nosaka tās ES valsts tiesību akti, kurā uzņēmums ir reģistrēts.

Tomēr attiecīgās valsts tiesību akti attiecībā uz personāla dalību nevar tikt piemēroti šādos gadījumos:

 • ja tie neparedz tāda paša līmeņa darba ņēmēju līdzdalību kā tā, kuru darba ņēmēji baudīja pārņemtajos uzņēmumos;
 • ja vismaz viens no uzņēmumiem, kuri apvienojas, pēdējo 6 mēnešu laikā pirms kopējā apvienošanās noteikumu projekta publicēšanas vidēji nodarbinājis vairāk nekā 500 darbinieku.

Lielu uzņēmējsabiedrību apvienošanās

Ja apvienoto uzņēmumu apgrozījums pārsniedz noteiktas summasEnglish kā pasaules mērogā, tā ES, ir jālūdz Eiropas Komisijas piekrišana neatkarīgi no tā, kur reģistrēta jūsu uzņēmējsabiedrība. Komisija izskata apvienošanās projekta ietekmiEnglish uz konkurenci ES. Ja tā uzskata, ka apvienošanās var būtiski ierobežot konkurenci, tā tiks noraidīta. Atsevišķos gadījumos uzņēmumu apvienošanos atļauj ar nosacījumiem, piemēram, ka ir jāpārdod apvienotā uzņēmuma daļas vai jāizsniedz tehnoloģijas licence citam tirgus dalībniekam.

Sabiedriskās apspriešanas

Sazinieties ar vietējo uzņēmējdarbības atbalsta partneri

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla.

Vietējs atbalsts uzņēmumiem

Palīdzība un padoms

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Palīdzība un padoms

Sazinieties ar vietējo uzņēmējdarbības atbalsta partneri

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla. Lai vietējam konsultantam būtu vieglāk ātri sagatavot pareizu atbildi, lūdzam sniegt pēc iespējas plašāku informāciju.

EEN-logo

Saziņas veidlapa

(Obligāti jāaizpilda visas ailes)
Paldies, jūsu vēstule ir nosūtīta!
Tehnisku problēmu dēļ jūsu vēstuli neizdevās nosūtīt. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz vēlāk!
Lūdzu, norādiet derīgu e-pasta adresi!

Personas dati

Ziņas par uzņēmumu

Apvienotā Karaliste

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Austrija

Wien

Beļģija

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgārija

Sofia

Čehijas Republika

Praha

Dānija

Copenhagen

Francija

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grieķija

Athens

Horvātija

Zagreb

Igaunija

Tallinn

Īrija

Dublin

Islande

Reykjavík

Itālija

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kipra

Nicosia

Latvija

Riga

Lietuva

Vilnius

Luksemburga

Luxembourg

Malta

Pieta`

Nīderlande

Den Haag

Norvēģija

Oslo

Polija

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugāle

Lisboa

Rumānija

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovākija

Bratislava

Slovēnija

Ljubljana

Somija

Helsinki

Spānija

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Ungārija

Budapest

Vācija

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Zviedrija

Stockholm

3000/3000

Šajā veidlapā norādīto informāciju nosūta tieši Enterprise Europe Network partnerim. Veidlapā norādītos personas datus izmantos tikai, lai palīdzētu konsultantam atbildēt uz jūsu pieprasījumu; dati nekur citur netiks uzglabāti.