Navigačný riadok

Aktualizované 16/01/2018

Prepúšťanie

Hromadné prepúšťanie

Ak má váš podnik finančné ťažkosti a uvažujete o prepúšťaní zamestnancov, mali by ste poznať vaše povinnosti v súvislosti s hromadným prepúšťaním.

Kedy ide o hromadné prepúšťanie?

Či sa prepúšťanie považuje za hromadné, závisí od celkového počtu zamestnancov a počtu zamestnancov, ktorí sa majú prepustiť:

Celkový počet zamestnancov

Počet zamestnancov, ktorí sa majú prepustiť

Časový odklad prepúšťania

20-100

minimálne 10

30 kalendárnych dní

100-300

minimálne 10 %

30 kalendárnych dní

najmenej 300

minimálne 30

30 kalendárnych dní

 

V niektorých krajinách EÚ existuje väčšia ochrana zamestnancov pri hromadnom prepúšťaní a uvedené hodnoty celkového počtu zamestnancov môžu byť nižšie.

Povinnosť informovať a rokovať

Ak uvažujete o hromadnom prepúšťaní, v dostatočnom predstihu musíte začať rokovania so zástupcami zamestnancov a poskytnúť im písomné oznámenie o:

  • dôvodoch hromadného prepúšťania;
  • počte zamestnancov, ktorí budú prepustení;
  • celkovom počte zamestnancov, ktorých zamestnávate;
  • období, počas ktorého sa prepúšťanie bude uskutočňovať;
  • kritériách pre výber zamestnancov, s ktorými sa má pracovný pomer rozviazať.

Uvedené informácie v písomnej forme by ste tiež mali doručiť príslušnému verejnému orgánu.

Kedy sa pravidlá neuplatňujú

Povinnosti súvisiace s poskytovaním informácií a rokovaním pred hromadným prepúšťaním sa nevzťahujú na:

  • zamestnancov, ktorí majú pracovný pomer uzavretý na dobu určitú - pokiaľ sa prepúšťanie neuskutoční pred uplynutím tejto doby;
  • zamestnancov orgánov verejnej správy.

Počas rokovaní so zástupcami zamestnancov by ste mali diskutovať o rôznych možnostiach ako predísť hromadnému prepúšťaniu, resp. ak to nie je možné, ako ho obmedziť. Predmetom rokovaní by mali byť aj sociálne opatrenia na preškolenie alebo umiestnenie prepustených zamestnancov na iných pracoviskách.

Čas na prípravu

Ak sa po rokovaniach so zástupcami zamestnancov rozhodnete prepúšťať zamestnancov, musíte o tomto zámere písomne informovať váš príslušný verejný orgán.

Vnútroštátne právo môže upustiť od tejto povinnosti, ak je hromadné prepúšťanie dôsledkom ukončenia podnikateľských činností na základe súdneho rozhodnutia.

Hromadné prepúšťanie môže nadobudnúť účinnosť najskôr po uplynutí jedného mesiaca odo dňa doručenia písomnej informácie príslušnému orgánu. Toto obdobie slúži na hľadanie riešení problémov spojených s hromadným prepúšťaním. Krajiny EÚ ho môžu v niektorých prípadoch skrátiť alebo predĺžiť na 60 dní.

Práva zamestnancov pri prevzatí podniku

Pri prevzatí podniku preberáte záväzky voči dotknutým zamestnancom. Pravidlá EÚ stanovujú minimálne požiadavky. Musíte si uvedomiť, že v niektorých krajinách EÚ môžu byť pravidlá výhodnejšie pre zamestnancov.

Nemáte automatické právo na prepúšťanie

Prevzatie celého podniku alebo jeho časti vám nedáva automaticky právo prepustiť zamestnancov. Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z pracovných zmlúv, ktoré sú v platnosti k dátumu prevzatia podniku, sa prevádzajú na vás.

Takisto budete musieť dodržiavať podmienky všetkých kolektívnych zmlúv, ktoré sú už v platnosti, až do ich ukončenia, vypršania alebo do obdobia, keď nadobudne účinnosť nová zmluva. Lehotu, počas ktorej musíte dodržiavať existujúcu zmluvu, je možné v niektorých krajinách EÚ skrátiť, nie však na menej ako jeden rok.

Ak však hospodárske, technické alebo organizačné okolnosti vyžadujú zmenu pracovnej sily, môžete zamestnancov prepustiť.

Výnimky

Ak vnútroštátne právne predpisy neustanovujú inak, nemusíte prevziať záväzky predchádzajúceho zamestnávateľa, ktoré sa týkajú práv zamestnancov na dávky v starobe, invalidite alebo pozostalostné dávky podľa doplnkových podnikových alebo medzipodnikových dôchodkových systémov.

Výnimka platí aj v prípade, že preberáte podnik, ktorý je v konkurznom alebo insolvenčnom konaní a ktorý riadi súdom ustanovený správca dozerajúci na speňaženie jeho aktív - pokiaľ vnútroštátne právne predpisy neustanovujú inak.

Kolektívne práva po prevzatí podniku

Zástupcovia zamestnancov

Ak prevezmete podnik, pričom zachováte jeho autonómiu, nemôžete zástupcov zamestnancov zbaviť ich štatútu a funkcie. V prípade, že už činnosť podniku nie je autonómna, zamestnanci musia byť naďalej náležite zastúpení, kým nedôjde k opätovnému ustanoveniu alebo vymenovaniu zástupcov zamestnancov.

Povinnosť informovať a rokovať

Zástupcovia zamestnancov, a v niektorých prípadoch aj zamestnanci, musia dostať informácie o:

  • dátume a dôvodoch prevzatia podniku;
  • právnych, hospodárskych a sociálnych dôsledkoch prevzatia pre zamestnancov;
  • akýchkoľvek pripravovaných opatreniach pre zamestnancov.

So zástupcami zamestnancov musíte takisto s dostatočným časovým predstihom prerokovať všetky plánované opatrenia vo vzťahu k zamestnancom.

Súvisiace odkazy

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Služba miestnej podpory podnikov

Pomoc a poradenstvo

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Pomoc a poradenstvo

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network. Aby vám mohol váš miestny poradca odpovedať včas a správne, uveďte čo najviac informácií.

EEN-logo

Kontaktný formulár

(Vyplnenie všetkých políčok je povinné)
Ďakujeme. Vaša správa bola úspešne odoslaná.
V dôsledku technických problémov nebolo možné odoslať vašu správu. Skúste znova neskôr.
Uveďte platnú e-mailovú adresu.

Osobné údaje

Údaje o spoločnosti

ÁnoNie

Belgicko

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulharsko

Sofia

Česká republika

Praha

Chorvátsko

Zagreb

Cyprus

Nicosia

Dánsko

Copenhagen

Estónsko

Tallinn

Fínsko

Helsinki

Francúzsko

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grécko

Athens

Holandsko

Den Haag

Írsko

Dublin

Island

Reykjavík

Litva

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Luxembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Malta

Pieta`

Nemecko

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Nórsko

Oslo

Poľsko

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalsko

Lisboa

Rakúsko

Wien

Rumunsko

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Slovinsko

Ljubljana

Španielsko

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené kráľovstvo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Švédsko

Stockholm

Taliansko

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

3000/3000

Informácie uvedené v tomto formulári sa zašlú priamo partnerovi siete Enterprise Europe Network. Osobné údaje uvedené vo formulári sa použijú len na účely zodpovedania otázky poradcom; údaje sa následne nebudú uchovávať.