Ścieżka nawigacji

Ostatnio sprawdzono 31/01/2018

Zwolnienia

Od 30 marca 2019 r. wszystkie unijne akty prawne przestaną mieć zastosowanie do Wielkiej Brytanii, chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu z UE przewidziana zostanie inna data lub Rada Europejska i Wielka Brytania podejmą jednomyślnie decyzję o przedłużeniu dwuletniego okresu negocjacji. Więcej informacji na temat skutków prawnych dla przedsiębiorstw:

Zwolnienia grupowe

Jeżeli z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej firmy zastanawiasz się nad zwolnieniem pracowników, musisz znać swoje obowiązki przy zwolnieniach grupowych.

Co uznaje się za zwolnienie grupowe?

To, czy dane zwolnienie kwalifikuje się jako grupowe, zależy od ogólnej liczby zatrudnionych i liczby pracowników, którzy mają zostać zwolnieni.

Ogólna liczba pracowników

Liczba pracowników objętych zwolnieniem

Okres wypowiedzenia

20-100

Co najmniej 10

30 dni kalendarzowych

100-300

Co najmniej 10 proc.

30 dni kalendarzowych

300 lub więcej

Co najmniej 30

30 dni kalendarzowych

Przepisy niektórych krajów UE zapewniają wyższy poziom ochrony pracowników przy zwolnieniach grupowych i wyżej podane progi mogą być wtedy niższe.

Masz obowiązek informowania pracowników i konsultowania się z nimi

Jeżeli rozważasz możliwość zwolnienia grupowego, musisz odpowiednio wcześnie rozpocząć konsultacje z przedstawicielami pracowników i poinformować ich pisemnie o:

  • przyczynach zwolnienia grupowego
  • liczbie pracowników przewidzianych do zwolnienia
  • liczbie zatrudnionych pracowników
  • okresie, w którym zostanie przeprowadzone zwolnienie
  • kryteriach wyboru pracowników, którzy mają zostać zwolnieni.

Te pisemne informacje należy również przekazać właściwemu urzędowi.

Kiedy zasady te nie mają zastosowania

Informowanie i przeprowadzanie konsultacji przed dokonaniem zwolnienia grupowego nie jest wymagane w przypadku:

  • pracowników zatrudnionych na czas określony - o ile zwolnienie nie nastąpi przed zakończeniem umowy
  • pracowników administracji publicznej.

Podczas konsultacji z przedstawicielami pracowników powinny zostać przedyskutowane różne alternatywy dla zwolnień grupowych lub, jeżeli nie jest to możliwe, możliwości ograniczenia liczby pracowników dotkniętych zwolnieniem. Przedmiotem negocjacji powinna być także pomoc umożliwiająca przekwalifikowanie zwalnianych pracowników lub przeniesienie ich na inne stanowisko.

Terminy

Jeżeli po konsultacjach z przedstawicielami pracowników zdecydujesz o zwolnieniu personelu, musisz pisemnie poinformować o tym właściwy urząd w swoim kraju.

Przepisy krajowe mogą zwalniać z tego obowiązku, jeżeli zwolnienie grupowe spowodowane jest zaprzestaniem działalności Twojego przedsiębiorstwa po wydaniu orzeczenia sądowego.

Zwolnienia grupowe mogą rozpocząć się nie wcześniej niż po upływie 30 dni kalendarzowych od pisemnego powiadomienia przez pracodawcę właściwego urzędu. Okres ten jest potrzebny na znalezienie rozwiązań problemów powstałych w związku z przewidzianymi zwolnieniami. W niektórych przypadkach kraje UE mogą skrócić lub wydłużyć ten okres do 60 dni.

Prawa pracowników w razie przejęcia przedsiębiorstwa

Wraz z przejęciem firmy przejmujesz zobowiązania wobec jej pracowników. Minimalne wymogi w tym zakresie określają przepisy UE. Warto wiedzieć, że przepisy w niektórych krajach UE mogą zapewniać wyższy poziom ochrony pracowników.

Nie istnieje automatyczne prawo do zwolnień

Przejęcie całego przedsiębiorstwa lub jego części nie daje Ci automatycznie prawa do zwolnienia pracowników. Wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę istniejących w chwili przenoszenia własności przedsiębiorstwa przechodzą na Ciebie.

Musisz przestrzegać postanowień obowiązujących już układów zbiorowych do momentu ich rozwiązania lub wygaśnięcia albo wejścia w życie nowej umowy. W niektórych krajach UE okres, w czasie którego musisz przestrzegać postanowień obowiązującej umowy, może zostać skrócony, musi jednak wynosić co najmniej rok.

Jeżeli jednak ze względów ekonomicznych, technicznych lub organizacyjnych niezbędne są zmiany w stanie zatrudnienia, zwolnienia pracowników są możliwe.

Wyjątki

O ile krajowe przepisy nie stanowią inaczej, nie musisz przejmować zobowiązań poprzedniego pracodawcy dotyczących praw pracowników do świadczeń związanych z wiekiem, inwalidztwem lub na rzecz pozostających przy życiu członków rodziny, które przysługują im z tytułu uczestnictwa w dodatkowych zakładowych lub międzyzakładowych programach emerytalnych istniejących poza ustawowymi systemami zabezpieczenia społecznego.

Jeżeli przejmujesz przedsiębiorstwo w czasie trwającego postępowania upadłościowego lub związanego z niewypłacalnością, pod nadzorem właściwego organu publicznego, w celu likwidacji jego aktywów, powyższe przepisy nie mają już zastosowania, o ile krajowe przepisy nie stanowią inaczej.

Prawa zbiorowe po przejęciu

Przedstawiciele pracowników

Jeżeli przejmujesz przedsiębiorstwo, ale zachowuje ono niezależność, status i funkcja przedstawicieli pracowników, których dotyczy przejęcie, muszą zostać niezmienione. Jeżeli przedsiębiorstwo nie zachowa swojej niezależności, pracownicy nadal muszą być odpowiednio reprezentowani do czasu ustanowienia lub wybrania nowych pracowniczych organów przedstawicielskich.

Obowiązek informowania pracowników i konsultowania się z nimi

Przedstawiciele pracowników, a w niektórych przypadkach również sami pracownicy, muszą być informowani o:

  • terminie i przyczynie przejęcia firmy
  • prawnych, ekonomicznych i socjalnych skutkach przejęcia mających wpływ na sytuację pracowników
  • wszelkich środkach planowanych w odniesieniu do pracowników.

Konsultacje z przedstawicielami w sprawie wszelkich planowanych środków dotyczących pracowników muszą być przeprowadzane w odpowiednim czasie.

Informacje

Kontakt z partnerskim lokalnym punktem wsparcia dla biznesu

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu

Pomoc i porady

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Pomoc i porady

Kontakt z partnerskim lokalnym punktem wsparcia dla biznesu

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady. Aby umożliwić doradcy udzielenie odpowiedzi szybko i adekwatnie do danej sytuacji, prosimy o podanie jak najdokładniejszych informacji.

EEN-logo

Formularz do kontaktu

(Wszystkie pola są obowiązkowe)
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Z powodu problemów technicznych wiadomość nie została wysłana. Proszę spróbować później.
Proszę podać prawidłowy adres e-mail.

Dane osobowe

Informacje o firmie

TakNie

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bułgaria

Sofia

Chorwacja

Zagreb

Cypr

Nicosia

Czechy

Praha

Dania

Copenhagen

Estonia

Tallinn

Finlandia

Helsinki

Francja

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grecja

Athens

Hiszpania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Holandia

Den Haag

Irlandia

Dublin

Islandia

Reykjavík

Litwa

Vilnius

Luksemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Niemcy

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Norwegia

Oslo

Polska

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalia

Lisboa

Rumunia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovenië

Ljubljana

Szwecja

Stockholm

Słowacja

Bratislava

Węgry

Budapest

Włochy

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Zjednoczone Królestwo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Łotwa

Riga

3000/3000

Informacje podane w tym formularzu są wysyłane bezpośrednio do partnera z Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości. Dane osobowe podane w tym formularzu są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie; po udzieleniu odpowiedzi nie będą przechowywane.