Navigācijas ceļš

Atjaunināts 31/01/2018

Darbinieku skaita samazināšana

Kolektīvā atlaišana

Ja jūsu uzņēmums ir iekļuvis finanšu grūtībās un jūs plānojat atlaist darbiniekus, jums jāzina, kādi ir jūsu pienākumi kolektīvās atlaišanas gadījumā.

Ko uzskata par kolektīvu atlaišanu?

Nosakot, vai atlaišana ir kolektīva, svarīgs ir kopējais darbinieku skaits un tas, cik no tiem jūs plānojat atlaist.

Kopējais darbinieku skaits

Atlaižamo darbinieku skaits

Atlaišanas termiņš

20-100

Vismaz 10

30 kalendārās dienas

100-300

Vismaz 10 %

30 kalendārās dienas

300 vai vairāk

Vismaz 30

30 kalendārās dienas

Dažās ES valstīs kolektīvās atlaišanas noteikumi vairāk aizsargā darba ņēmējus, tāpēc minētās robežvērtības var būt zemākas.

Pienākums informēt darbiniekus un konsultēties ar tiem

Ja plānojat kolektīvo atlaišanu, jums laikus jāsāk konsultēšanās ar darbinieku pārstāvjiem un rakstiski viņiem jāpaziņo:

  • kolektīvās atlaišanas iemesli,
  • atlaižamo darbinieku skaits,
  • nodarbināto darbinieku skaits,
  • periods, kurā notiks atlaišana,
  • kritēriji, pēc kuriem noteiks, kurus darbiniekus atlaist.

Par iepriekš minētajiem punktiem jums rakstiski jāinformē arī jūsu valsts kompetentā iestāde.

Kad šie noteikumi nav jāievēro

Informēšana un konsultēšanās pirms kolektīvās atlaišanas nav obligātas, ja:

  • darbiniekiem līgums ir noslēgts uz noteiktu laiku (un atlaišana nenotiek pirms līguma termiņa beigām),
  • runa ir par darbiniekiem, kas strādā valsts pārvaldes iestādēs.

Konsultējoties ar darbinieku pārstāvjiem, jums vajadzētu apspriest dažādus risinājumus, kā varētu izvairīties no kolektīvās atlaišanas, vai arī, ja tas nav iespējams, padomāt, kā samazināt atlaižamo darbinieku skaitu. Vajadzētu apspriest arī pasākumus, kas palīdzētu atlaistajiem darbiniekiem pārkvalificēties vai atrast citu darbu.

Atlaišanas termiņš

Ja jūs pēc konsultācijām ar darbinieku pārstāvjiem nolemjat atlaist darbiniekus, jums par to rakstiski jāpaziņo savas valsts kompetentajai iestādei.

Dažu valstu tiesībās šis pienākums var būt atcelts, ja kolektīvā atlaišana notiek tāpēc, ka jūs izbeidzat uzņēmējdarbību pēc tiesas sprieduma.

Kolektīvā atlaišana drīkst notikt ne ātrāk par 30 kalendārajām dienām pēc rakstveida paziņojuma nosūtīšanas kompetentajai iestādei. Šajā periodā tiek meklēti risinājumi atlaižamo darbinieku problēmām. ES valstis dažos gadījumos šo termiņu var saīsināt vai pagarināt līdz 60 dienām.

Darba ņēmēju tiesības uzņēmuma pārņemšanas gadījumā

Pārņemot uzņēmumu, jums rodas noteiktas saistības pret šā uzņēmuma darbiniekiem. ES noteikumos ir paredzēts saistību minimums. Ņemiet vērā, ka dažās ES valstīs noteikumi pret darba ņēmējiem ir labvēlīgāki nekā citās.

Tiesības atlaist darbiniekus nerodas automātiski

Ja pārņemat īpašumā uzņēmumu (visu vai tā daļu), tas jums vēl automātiski nedod tiesības atlaist uzņēmuma darbiniekus. Jūs pārņemat arī visas tiesības un pienākumus, kas izriet no darba līgumiem, kuri bija spēkā pārņemšanas dienā.

Jums vajadzēs ievērot arī visu spēkā esošo darba koplīgumu noteikumus, līdz tiek izbeigta to darbība, beidzas to termiņš vai spēkā stājas jauns līgums. Periods, kurā jums jāturpina ievērot spēkā esošo līgumu noteikumi, dažās ES valstīs var būt īsāks, bet parasti tam jābūt vismaz 1 gadu ilgam.

Ja tomēr ekonomisko, tehnisko vai organizatorisko apstākļu dēļ nepieciešams mainīt darbaspēka situāciju, jūs darba ņēmējus varat atlaist.

Izņēmumi

Ja vien jūsu valsts tiesībās nav noteikts kas cits, jums nav pienākuma pārņemt iepriekšējā darba devēja saistības pret darba ņēmējiem attiecībā uz viņu vecuma, invaliditātes vai apgādnieka zaudējuma pabalstiem, kas paredzēti uzņēmuma vai starpuzņēmumu papildu pensiju programmās, kuras neietilpst valsts sociālā nodrošinājuma sistēmā.

Ja pārņemat uzņēmumu, kurā norisinās bankrota vai maksātnespējas procedūra un kuru likvidācijas procesā pārrauga valsts kompetentā iestāde, iepriekš minētie noteikumi nav spēkā (ja vien valsts tiesību aktos nav paredzēts kas cits).

Kolektīvās tiesības pēc pārņemšanas

Darba ņēmēju pārstāvji

Ja jūs pārņemat uzņēmumu, tam nezaudējot autonomiju, darba ņēmēju pārstāvji saglabā savu statusu un funkcijas. Arī tad, ja uzņēmums vairs nedarbojas autonomi, darba ņēmējiem jātiek pienācīgi pārstāvētiem, līdz no jauna ieceļ darba ņēmēju pārstāvjus.

Informēšanas un konsultēšanās pienākums

Darbinieku pārstāvji un dažkārt arī darbinieki jāinformē par:

  • īpašumtiesību nodošanas datumu un iemeslu,
  • juridiskajām, ekonomiskajām un sociālajām sekām, ar ko uzņēmuma pārņemšanas dēļ saskarsies darbinieki,
  • visiem plānotajiem pasākumiem, kas attieksies uz darbiniekiem.

Ar pārstāvjiem jāapspriežas labu laiku pirms jebkādu pasākumu veikšanas attiecībā uz darbiniekiem.

Sazinieties ar vietējo uzņēmējdarbības atbalsta partneri

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla.

Vietējs atbalsts uzņēmumiem

Palīdzība un padoms

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Palīdzība un padoms

Sazinieties ar vietējo uzņēmējdarbības atbalsta partneri

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla. Lai vietējam konsultantam būtu vieglāk ātri sagatavot pareizu atbildi, lūdzam sniegt pēc iespējas plašāku informāciju.

EEN-logo

Saziņas veidlapa

(Obligāti jāaizpilda visas ailes)
Paldies, jūsu vēstule ir nosūtīta!
Tehnisku problēmu dēļ jūsu vēstuli neizdevās nosūtīt. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz vēlāk!
Lūdzu, norādiet derīgu e-pasta adresi!

Personas dati

Ziņas par uzņēmumu

Apvienotā Karaliste

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Austrija

Wien

Beļģija

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgārija

Sofia

Čehijas Republika

Praha

Dānija

Copenhagen

Francija

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grieķija

Athens

Horvātija

Zagreb

Igaunija

Tallinn

Īrija

Dublin

Islande

Reykjavík

Itālija

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kipra

Nicosia

Latvija

Riga

Lietuva

Vilnius

Luksemburga

Luxembourg

Malta

Pieta`

Nīderlande

Den Haag

Norvēģija

Oslo

Polija

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugāle

Lisboa

Rumānija

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovākija

Bratislava

Slovēnija

Ljubljana

Somija

Helsinki

Spānija

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Ungārija

Budapest

Vācija

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Zviedrija

Stockholm

3000/3000

Šajā veidlapā norādīto informāciju nosūta tieši Enterprise Europe Network partnerim. Veidlapā norādītos personas datus izmantos tikai, lai palīdzētu konsultantam atbildēt uz jūsu pieprasījumu; dati nekur citur netiks uzglabāti.