Navigatsioonitee

Ajakohastatud 16/01/2018

Koondamised

Kollektiivsed koondamised

Kui teie äriühingul on majandusraskusi ning soovite koondada töötajaid, siis peaksite teadma, millised on teie kohustused seoses kollektiivsete koondamistega.

Mida käsitatakse kollektiivse koondamisena?

See, kas koondamine on käsitatav kollektiivse koondamisena sõltub äriühingu töötajate koguarvu ning koondatavate isikute arvu suhtest.

Töötajate koguarv

Koondatavad töötajad

Koondamise periood

20-100

Minimaalselt 10

30 kalendripäeva

100-300

Minimaalselt 10%

30 kalendripäeva

300 või rohkem

Minimaalselt 30

30 kalendripäeva

 

Mõnedes ELi liikmesriikides on kollektiivse koondamise eeskirjad rohkem töötajaid kaitsvad ning seetõttu võivad ülemised piirmäärad olla madalamad.

Teie kohustus teavitada ja konsulteerida

Kui kavatsete ette võtta kollektiivse koondamise, peate varakult alustama konsulteerimist töötajate esindajatega ning esitama neile kirjalikult:

  • kollektiivse koondamise põhjused;
  • koondatavate töötajate arvu;
  • äriühingus töötavate töötate arvu;
  • ajavahemiku, mille jooksul koondamine aset leiab;
  • koondatavate töötajate väljavalimise kriteeriumid.

Samuti peaksite teavitama asjaomast avaliku sektori asutust eelpoolnimetatud punktidest kirjalikult.

Millal eeskirju ei kohaldata?

Teabe esitamine ja konsulteerimine enne kollektiivset koondamist ei ole kohustuslik järgmistel juhtudel:

  • tähtajalise lepinguga töötajate puhul - kui koondamine ei toimu enne lepingu lõppemist;
  • avalikes haldusasutustes töötavate töötajate puhul.

Töötajate esindajatega konsulteerimisel peaksite töötajate esindajatega läbi arutama erinevad valikuvõimalused kollektiivse koondamise vältimiseks, või kui see ei ole võimalik, siis koondatavate töötajate arvu vähendamiseks. Samuti tuleks arutada koondatavate töötajate ümberkoolitamist või ümberpaigutamist.

Jõustumise aeg

Kui pärast töötajate esindajatega konsulteerimist otsustate töötajad koondada, peate sellest kirjalikult teavitama oma riigi pädevat ametiasutust.

Riiklike õigusaktidega võidakse sellisest kohustusest loobuda, kui kollektiivne koondamine tuleneb äriühingu majandustegevuse lõpetamisest kohtuotsuse järgselt

Kollektiivne koondamine saab toimuda mitte varem kui 30 kalendripäeva pärast seda, kui pädevale ametiasutusele on saadetud kirjalik teatis. Seda ajavahemikku kasutatakse koondamisest tulenevatele probleemidele lahenduste leidmiseks. ELi liikmesriigid saavad teatud juhtudel seda ajavahemikku kas vähendada või pikendada kuni 60 päevani.

Töötajate õigused juhul, kui äriühing võetakse üle

Äriühingute ülevõtmisega kaasnevad ka kohustused seoses töötajatega. ELi eeskirjadega sätestatakse miinimumnõuded. Mõnedes ELi liikmesriikides võivad need eeskirjad olla rohkem töötajaid soodustavad.

Automaatne koondamisõigus puudub

Äriühingu osaline või terviklik ülevõtmine ei anna teile automaatselt õigust töötajaid koondada. Kõik äriühingu ülevõtmise hetkel töölepingutes kehtinud õigused ja kohustused kantakse teile üle.

Samuti peate jätkuvalt täitma mis tahes kollektiivse lepingu tingimusi, mis ülevõtmise hetkel kehtivad, kuni need lõpevad, aeguvad või hakkab kehtima uus leping. Kehtiva lepingu täitmise perioodi võidakse mõnedes ELi liikmesriikides vähendada, kuid see peab olema vähemalt 1 aasta.

Vaatamata sellele on teil juhul, kui majanduslikel, tehnilistel või organisatsioonilistel tingimustel peate tegema tööjõu osas muudatusi, õigus töötajaid vallandada.

Erandid

Kui riiklikust õigusest ei tulene teisiti, ei ole te kohustatud võtma üle eelmise tööandja kohustusi seoses töötajate õigusega saada vanadus-, invaliidsus- või toitjakaotuspensioni täiendavate tööandja või tööandjatevaheliste pensionikavade alusel väljaspool riiklikke sotsiaalkindlustuskavasid.

Kui võtate üle äriühingu, mille suhtes on algatatud pankroti- või maksejõuetusmenetlus ning mille varade likvideerimise üle teostab järelevalvet pädev ametiasutus, siis eespoolnimetatud eeskirjad ei kehti (kui riiklikust õigusest ei tulene teisiti).

Kollektiivsed õigused pärast ülevõtmist

Töötajate esindajad   

Kui võtate üle äriühingu, kuid säilitate selle autonoomsuse, peavad töötajate esindajad säilitama oma staatuse ja ülesanded. Kui äriühing ei tegutse enam autonoomselt, peavad töötajad olema nõuetekohaselt esindatud kuni töötajate esindajad on ametisse ennistatud või nimetatud.

Kohustus teavitada ja konsulteerida

Töötajate esindajatele (ning teatavatel juhtudel töötajatele) tuleb esitada järgmine teave:

  • ülemineku kuupäev ja põhjust;
  • ülemineku juriidilised, majanduslikud ja sotsiaalsed tagajärjed töötajate jaoks;
  • kõik töötajate suhtes kavandatavad meetmed.

Samuti tuleb töötajate esindajatega õigeaegselt konsulteerida mis tahes töötajate suhtes kavandatavate meetmete teemal.

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid.

Kohalik ettevõtlustugi

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid. Et meie nõustajal teie piirkonnas oleks hõlpsam teile õigeaegselt ja nõuetekohaselt vastata , esitage palun nii palju teavet kui võimalik.

EEN-logo

Kontaktvorm

(kõik väljad on kohustuslikud)
Täname! Teie sõnum on saadetud.
Tehniliste probleemide tõttu ei olnud võimalik Teie sõnumit saata. Proovige hiljem uuesti.
Sisestage kehtiv e-posti aadress.

Isikuandmed

Ettevõtte andmed

JahEi

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaaria

Sofia

Eesti

Tallinn

Hispaania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Horvaatia

Zagreb

Iirimaa

Dublin

Island

Reykjavík

Itaalia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kreeka

Athens

Küpros

Nicosia

Läti

Riga

Leedu

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Madalmaad

Den Haag

Malta

Pieta`

Norra

Oslo

Poola

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Prantsusmaa

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Rootsi

Stockholm

Rumeenia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Saksamaa

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Slovakkia

Bratislava

Sloveenia

Ljubljana

Soome

Helsinki

Taani

Copenhagen

Tšehhi Vabariik

Praha

Ühendkuningriik

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ungari

Budapest

3000/3000

Vormi väljadele sisestatud teave saadetakse otse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku partnerile. Isikuandmeid, mida vorm sisaldab, kasutatakse üksnes selleks, et nõustaja saaks teie päringule vastata; pärast seda asjaomaseid andmeid ei säilitata.