Διαδρομή πλοήγησης

Τελευταίος έλεγχος 31/01/2018

Απολύσεις

Από τις 30 Μαρτίου 2019, το σύνολο του δικαίου της ΕΕ θα παύσει να ισχύει στο ΗΒ, εκτός αν μια επικυρωμένη συμφωνία αποχώρησης καθορίσει άλλη ημερομηνία, ή αν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το ΗΒ αποφασίσουν ομόφωνα να παρατείνουν τη διετή περίοδο διαπραγματεύσεων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νομικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις:

Ομαδικές απολύσεις

Εάν η επιχείρησή σας αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες και εξετάζετε το ενδεχόμενο να απολύσετε προσωπικό, πρέπει να γνωρίζετε τις υποχρεώσεις που υπέχετε όσον αφορά τις ομαδικές απολύσεις.

Τι θεωρείται ομαδική απόλυση;

Το κατά πόσο μια απόλυση εμπίπτει στις «ομαδικές απολύσεις» εξαρτάται από το συνολικό προσωπικό και τον αριθμό των εργαζομένων που σκέφτεστε να απολύσετε:

Συνολικό προσωπικό

Προσωπικό προς απόλυση

Περίοδος απόλυσης

20-100

Τουλάχιστον 10

30 ημερολογιακές ημέρες

100-300

Τουλάχιστον 10%

30 ημερολογιακές ημέρες

300 και άνω

Τουλάχιστον 30

30 ημερολογιακές ημέρες

Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ οι κανόνες που διέπουν τις ομαδικές απολύσεις μπορεί να είναι ευνοϊκότεροι για τους εργαζομένους και τα παραπάνω ελάχιστα όρια ενδέχεται να είναι χαμηλότερα.

Υποχρέωση ενημέρωσης και διαβούλευσης

Εάν προγραμματίζετε ομαδικές απολύσεις, πρέπει να ξεκινήσετε διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους του προσωπικού εγκαίρως και να τους κοινοποιήσετε γραπτώς:

  • τους λόγους για τις ομαδικές απολύσεις
  • τον αριθμό των εργαζομένων που θα απολυθούν
  • τον συνολικό αριθμό των εργαζομένων
  • την περίοδο κατά την οποία πρόκειται να γίνουν οι απολύσεις
  • τα κριτήρια επιλογής του προσωπικού που θα απολυθεί.

Θα πρέπει επίσης να ενημερώσετε γραπτώς την αρμόδια δημόσια αρχή σχετικά με τα παραπάνω σημεία.

Πότε δεν ισχύουν οι κανόνες

Η ενημέρωση και διαβούλευση πριν από μια ομαδική απόλυση δεν είναι υποχρεωτικές όταν πρόκειται για:

  • προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου - εκτός εάν η απόλυση γίνεται πριν από τη λήξη της σύμβασης
  • προσωπικό που απασχολείται σε δημόσιους διοικητικούς φορείς.

Κατά τη διαβούλευση με τους εκπροσώπους του προσωπικού πρέπει να συζητήσετε για τις διάφορες εναλλακτικές επιλογές αποφυγής των ομαδικών απολύσεων, ή, στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, για τη μείωση του αριθμού των εργαζομένων που θα υποστούν τις επιπτώσεις της απόφασης αυτής. Πρέπει επίσης να γίνουν διαπραγματεύσεις με αντικείμενο κοινωνικά μέτρα επανειδίκευσης ή επαναπασχόλησης του πλεονάζοντος προσωπικού.

Προθεσμία εφαρμογής

Εάν, μετά τις διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους του προσωπικού, αποφασίσετε να απολύσετε εργαζομένους, πρέπει να ενημερώσετε γραπτώς σχετικά την αρμόδια δημόσια αρχή της χώρας σας.

Η εθνική νομοθεσία μπορεί να σας απαλλάξει από την υποχρέωση αυτή, εάν η ομαδική απόλυση οφείλεται σε τερματισμό των επιχειρηματικών σας δραστηριοτήτων κατόπιν δικαστικής απόφασης.

Οι ομαδικές απολύσεις δεν μπορούν να τεθούν σε ισχύ νωρίτερα από 30 ημερολογιακές ημέρες μετά την αποστολή της γραπτής σας κοινοποίησης στην αρμόδια αρχή. Η περίοδος αυτή χρησιμεύει για την αναζήτηση λύσεων στα προβλήματα που προκαλούν οι απολύσεις. Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να μειώσουν ή να παρατείνουν την προθεσμία αυτή στις 60 ημέρες σε ορισμένες περιπτώσεις.

Δικαιώματα εργαζομένων σε περίπτωση εξαγοράς της επιχείρησης

Κατά την εξαγορά μιας επιχείρησης, αναλαμβάνετε υποχρεώσεις έναντι των εργαζομένων της. Οι κανόνες της ΕΕ ορίζουν ποιες είναι οι ελάχιστες υποχρεώσεις σας. Λάβετε υπόψη ότι ορισμένες χώρες μπορεί να έχουν θεσπίσει ευνοϊκότερους κανόνες για τους εργαζομένους τους.

Δεν έχετε αυτομάτως δικαίωμα για απολύσεις

Η εξαγορά του συνόλου ή μέρους μιας επιχείρησης δεν σας δίνει αυτομάτως το δικαίωμα να απολύσετε όσους εργάζονται σ' αυτήν. Όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συμβάσεις εργασίας που είχαν συναφθεί πριν από την εξαγορά μεταβιβάζονται σε εσάς.

Θα πρέπει επίσης να εξακολουθήσετε να πληροίτε τους όρους των συλλογικών συμβάσεων που είναι ήδη σε ισχύ, μέχρι τον τερματισμό τους, την εκπνοή τους ή τη θέση σε ισχύ μια νέας σύμβασης. Η περίοδος κατά την οποία οφείλετε να τηρείτε την υφιστάμενη σύμβαση μπορεί να μειωθεί σε ορισμένες χώρες, αλλά πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 έτος.

Παρ' όλα αυτά, εάν για οικονομικούς, τεχνικούς ή οργανωτικούς λόγους απαιτούνται αλλαγές στο εργατικό δυναμικό, μπορείτε να απολύσετε εργαζομένους.

Εξαιρέσεις

Εκτός εάν η εθνική νομοθεσία ορίζει διαφορετικά, δεν υποχρεούστε να αναλάβετε τις υποχρεώσεις του προηγούμενου εργοδότη όσον αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων σε παροχές λόγω γήρατος ή αναπηρίας ή προς επιζώντες βάσει συμπληρωματικών συστημάτων επαγγελματικής ή διεπαγγελματικής συνταξιοδότησης, που ισχύουν, εκτός των προβλεπόμενων από τον νόμο συστημάτων κοινωνικής ασφάλιση των κρατών μελών.

Εάν εξαγοράσετε μια εταιρεία που υπόκειται σε πτωχευτική διαδικασία ή σε διαδικασία αφερεγγυότητας, υπό την εποπτεία αρμόδιας δημόσιας αρχής, για τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της, οι παραπάνω κανόνες δεν ισχύουν - εκτός εάν ορίζει διαφορετικά η εθνική νομοθεσία.

Συλλογικά δικαιώματα μετά από μια εξαγορά

Εκπρόσωποι των εργαζομένων

Εάν εξαγοράσετε μια επιχείρηση αλλά διατηρήσετε την αυτονομία της, το καθεστώς και η λειτουργία των εκπροσώπων των εργαζομένων της διατηρούνται. Εάν η επιχείρηση δεν διατηρεί την αυτονομία της, οι εργαζόμενοι πρέπει να συνεχίσουν να εκπροσωπούνται καταλλήλως έως ότου οι εκπρόσωποί τους διοριστούν εκ νέου ή ανασυσταθεί η αντιπροσωπεία τους.

Υποχρέωση πληροφόρησης και διαβούλευσης

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων και σε ορισμένες περιπτώσεις οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τα παρακάτω:

  • την ημερομηνία και τον λόγο της μεταβίβασης
  • τις νομικές, οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της μεταβίβασης για τους εργαζομένους,
  • τα προβλεπόμενα μέτρα όσον αφορά τους εργαζομένους.

Πρέπει επίσης να ζητηθεί εγκαίρως η γνώμη των εκπροσώπων των εργαζομένων για οποιαδήποτε σχεδιαζόμενα μέτρα που αφορούν τους υπαλλήλους.

Επικοινωνήστε με έναν τοπικό εταίρο υποστήριξης επιχειρήσεων

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων

Βοήθεια και Συμβουλές

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Βοήθεια και Συμβουλές

Επικοινωνήστε με έναν τοπικό εταίρο υποστήριξης επιχειρήσεων

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν. Για να βοηθήσετε τον σύμβουλο στην περιοχή σας να απαντήσει έγκαιρα και σωστά, δώστε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες.

EEN-logo

Δελτίο επικοινωνίας

(Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά)
Σας ευχαριστούμε. Το μήνυμά σας εστάλη επιτυχώς.
Λόγω τεχνικού προβλήματος, το μήνυμα δεν εστάλη. Ξαναδοκιμάστε αργότερα.
Δηλώστε έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση

Προσωπικά στοιχεία

Στοιχεία της επιχείρησης

ΝαιΌχι

Χώρα

Αυστρία

Wien

Βέλγιο

Brussel

Bruxelles

Namur

Βουλγαρία

Sofia

Γαλλία

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Γερμανία

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Δανία

Copenhagen

Ελλάδα

Athens

Εσθονία

Tallinn

Ηνωμένο Βασίλειο

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ιρλανδία

Dublin

Ισλανδία

Reykjavík

Ισπανία

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Ιταλία

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Κροατία

Zagreb

Κύπρος

Nicosia

Λετονία

Riga

Λιθουανία

Vilnius

Λουξεμβούργο

Luxembourg

Μάλτα

Pieta`

Νορβηγία

Oslo

Ολλανδία

Den Haag

Ουγγαρία

Budapest

Πολωνία

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Πορτογαλία

Lisboa

Ρουμανία

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Σλοβακία

Bratislava

Σλοβενία

Ljubljana

Σουηδία

Stockholm

Τσεχική Δημοκρατία

Praha

Φινλανδία

Helsinki

3000/3000

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δελτίο αποστέλλονται απευθείας σε έναν εταίρο από το δίκτυο «Enterprise Europe Network». Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναγράφονται στο δελτίο θα χρησιμοποιηθούν μόνο για να βοηθήσουν τον σύμβουλο να απαντήσει στο ερώτημά σας. Τα δεδομένα δεν θα αποθηκευτούν στη συνέχεια.