Cesta

Aktualizováno 31/01/2018

Propuštění zaměstnanců

Hromadné propouštění

Pokud váš podnik čelí hospodářským obtížím a vy zvažujete, že propustíte zaměstnance, měli byste znát vaše povinnosti týkající se hromadného propouštění.

Co se považuje za hromadné propouštění?

Zda je propouštění považováno za hromadné, či nikoli, závisí na celkovém počtu zaměstnanců a počtu zaměstnanců, které máte v úmyslu propustit:

Celkový počet zaměstnanců

Počet propuštěných zaměstnanců

Období propouštění

20-100

min. 10

30 kalendářních dní

100-300

min. 10%

30 kalendářních dní

300 nebo více

min. 30

30 kalendářních dní

V některých zemích EU pravidla upravující hromadné propouštění poskytují zaměstnancům větší ochranu a výše uvedené prahové hodnoty mohou být nižší.

Vaší povinností je informovat zaměstnance a jednat s nimi

Hodláte-li začít hromadně propouštět, musíte včas zahájit projednání této věci se zástupci zaměstnanců a písemně oznámit:

  • důvody hromadného propouštění
  • počet zaměstnanců, kteří mají být propuštěni
  • počet zaměstnanců, kteří jsou v pracovním poměru
  • dobu, kdy se má propouštění uskutečnit
  • kritéria pro výběr zaměstnanců, kteří mají být propuštěni.

Alespoň jednu kopii toho písemného oznámení musíte také předat orgánu veřejné moci.

Kdy tato pravidla neplatí

Informace a projednávání před hromadným propouštěním nejsou povinná pro:

  • zaměstnance se smlouvami na dobu určitou - s výjimkou případů, kdy k propouštění dojde před uplynutím doby, na kterou byla smlouva uzavřena
  • zaměstnance orgánů veřejné správy.

Během projednávání se zástupci zaměstnanců je třeba se zaměřit na možnosti, jak se hromadnému propouštění vyhnout. Pokud to není možné, je třeba pak nalézt řešení, jak snížit počet zaměstnanců, jichž by se propouštění mělo týkat. Také je třeba dojednat sociální opatření, která umožní propuštěným zaměstnancům rekvalifikaci nebo přeřazení na jinou práci.

Postup

Jestliže se i po jednání se zástupci zaměstnanců rozhodnete zaměstnance propustit, musíte písemně informovat příslušný veřejný orgán ve vaší zemi.

Vnitrostátní právní předpisy nemusí na této povinnosti trvat, pokud k hromadnému propouštění dochází v důsledku skončení činnosti podniku na základě soudního rozhodnutí.

Hromadné propouštění se stává účinným nejdříve 30 kalendářních dní po zaslání písemného oznámení příslušnému orgánu. Tato lhůta je využita k řešení problémů vzniklých s propouštěním. Země EU ji mohou v některých případech zkrátit nebo naopak prodloužit až na 60 dní.

Práva pracovníků v případě převzetí podniku

Při převzetí podniku také přebíráte závazky vůči jeho zaměstnancům. Pravidla EU stanoví minimální požadavky. V některých zemích EU jsou tato pravidla k zaměstnancům příznivější.

Automatické právo na propouštění neexistuje

Převzetí celého podniku nebo jeho části vám nedává automatické právo na propuštění zaměstnanců. Všechna práva a povinnosti vyplývající z pracovních smluv platných ke dni převzetí se převádějí na vás.

Budete také muset respektovat ustanovení platné kolektivní smlouvy až do jejího rozvázání, skončení platnosti nebo nabytí účinnosti smlouvy nové. Období, během něhož je třeba dodržet stávající smlouvu lze v některých státech EU zkrátit, ale nesmí být kratší než 1 rok.

Pokud však musíte z hospodářských, technických nebo organizačních důvodů provést změnu ve struktuře pracovní síly, můžete zaměstnance propustit.

Výjimky

Pokud vnitrostátní právní předpisy nestanoví jinak, nejste povinni převzít závazky předchozího zaměstnavatele týkající se nároků zaměstnanců na starobní, invalidní nebo pozůstalostní důchody vyplývající se systémů podnikového nebo mezipodnikového připojištění, které nejsou součástí systému sociálního zabezpečení členského státu.

Pokud přebíráte podnik v konkurzním nebo úpadkovém řízení, jež probíhá pod dohledem příslušného orgánu veřejné moci, s cílem likvidace majetku podniku, výše uvedená pravidla se neuplatní, nestanoví-li vnitrostátní právní předpisy jinak.

Kolektivní práva po převzetí

Zástupci zaměstnanců

Pokud při převzetí podniku zachováte jeho samostatnost, zůstává zástupcům zaměstnanců jejich status a funkce. Pokud podnik již samostatně nefunguje, musí být zaměstnanci i nadále řádně zastupováni po dobu nezbytnou k vytvoření nového zastoupení zaměstnanců nebo jmenování jeho členů.

Povinnost informovat a jednat

Zástupci zaměstnanců, a v některých případech i přímo zaměstnanci, musejí být informováni o:

  • datu a důvodu převodu podniku
  • právních, hospodářských a sociálních důsledcích převodu pro zaměstnance
  • předpokládaných opatřeních vůči zaměstnancům.

Se zástupci je také nutné včas projednat veškerá plánovaná opatření, která budou mít na zaměstnance vliv.

Obracejte se na naše partnery zajišťující místní podporu podnikání

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Místní podpora podnikání

Pomoc a poradenství

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Pomoc a poradenství

Obracejte se na naše partnery zajišťující místní podporu podnikání

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit. Místní pracovníci sítě vám budou moci odpovědět rychleji a efektivněji, pokud jim poskytnete co nejvíce informací.

EEN-logo

Kontaktní formulář

(Vyplnění všech polí je povinné)
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána. Děkujeme!
Kvůli technickým problémům nebylo možné vaši zprávu odeslat. Zkuste to prosím později.
Zadejte platnou e-mailovou adresu

Osobní údaje

Údaje o podniku

AnoNe

Belgie

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulharsko

Sofia

Česká republika

Praha

Chorvatsko

Zagreb

Dánsko

Copenhagen

Estonsko

Tallinn

Finsko

Helsinki

Francie

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Irsko

Dublin

Island

Reykjavík

Itálie

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kypr

Nicosia

Litva

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Lucembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Malta

Pieta`

Německo

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Nizozemsko

Den Haag

Norsko

Oslo

Polsko

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalsko

Lisboa

Rakousko

Wien

Řecko

Athens

Rumunsko

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Slovinsko

Ljubljana

Španělsko

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené království

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Švédsko

Stockholm

3000/3000

Informace uvedené v tomto formuláři budou zaslány přímo partnerům ze sítě Enterprise Europe Network. Osobní údaje, které ve formulář uvedete, použijí pracovníci sítě pouze k řešení vašeho dotazu. Údaje poté nebudou nikde uloženy.