Τελευταίος έλεγχος : 13/11/2018

Εργαλεία και βάσεις δεδομένων

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

Από τις 30 Μαρτίου 2019, το σύνολο του δικαίου της ΕΕ θα παύσει να ισχύει στο ΗΒ, εκτός αν μια επικυρωμένη συμφωνία αποχώρησης καθορίσει άλλη ημερομηνία, ή αν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το ΗΒ αποφασίσουν ομόφωνα να παρατείνουν τη διετή περίοδο διαπραγματεύσεων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νομικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις:

Η ΕΕ διαθέτει ορισμένες υπηρεσίες που μπορούν να σας βοηθήσουν στη διαδικασία δημόσιων συμβάσεων:

TED

Το Tenders Electronic Daily en (TED) είναι η ηλεκτρονική έκδοση του Συμπληρώματος στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου δημοσιεύονται οι προκηρύξεις δημόσιων συμβάσεων που εμπίπτουν στους κανόνες της ΕΕ. Το TED παρέχει ελεύθερη πρόσβαση σε επιχειρηματικές ευκαιρίες, επικαιροποιείται πέντε φορές την εβδομάδα και περιέχει περίπου 1500 προκηρύξεις δημοσίων συμβάσεων.

Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

Στη βάση δεδομένων TED οι προκηρύξεις δημόσιων συμβάσεων φέρουν συγκεκριμένους αριθμητικούς κωδικούς. Οι κωδικοί αυτοί αντιπροσωπεύουν το κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), το οποίο αποτελείται από 2 μέρη:

Για την αντιστοιχία μεταξύ CVP και άλλων ονοματολογιών, συμβουλευτείτε τον πίνακα αντιστοιχίας.

Σχετικά Θέματα

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων - Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: