Bo och resa
Senast kontrollerat : 13/11/2018

Upphandling – regler och förfaranden

Storbritanniens beslut att aktivera artikel 50 i EU-fördraget: Mer information

Den 30 mars 2019 upphör EU-rätten att gälla i Storbritannien, såvida inget annat datum anges i ett ratificerat utträdesavtal eller Europeiska rådet och Storbritannien enhälligt beslutar att förlänga den tvååriga förhandlingsperioden. Läs mer om de rättsliga konsekvenserna för företagen:

Om ditt företag har sitt säte i EU har du rätt att delta i offentlig upphandling i andra EU-länder. EU-lagstiftningen innehåller några grundregler som gäller för anbud över vissa tröskelvärden (se nedan).

För upphandlingar under tröskelvärdena gäller nationella regler. De måste dock följa EU-lagstiftningens allmänna principer. Förfaranden för mindre upphandlingar kan vara mindre betungande än för de EU-omfattande upphandlingarna.

För alla upphandlingar gäller följande för myndigheterna:

En myndighet får utesluta företag från en upphandling om företaget

 • är i konkurs eller likvidation
 • har upphört med sin verksamhet tillfälligt eller tvångsförvaltas
 • har funnits skyldigt till allvarliga fall av misskötsel
 • inte har betalat skatter och sociala avgifter
 • har lämnat felaktiga uppgifter till en myndighet.

I undantagsfall får en myndighet ingå ett avtal utan föregående offentlig upphandling. Det gäller

 • i nödsituationer på grund av oförutsedda händelser
 • för kontrakt som bara kan utföras av ett enda företag – av tekniska skäl eller till följd av ensamrätt
 • kontrakt som enligt lag är exkluderade från offentlig upphandling (förvärv/hyra av befintliga fastigheter, anställningsavtal, programmaterial för tv- och radiosändningar m.m.).

Tröskelvärden för EU-reglerna

 Beloppen nedan är exklusive moms.

För centrala statliga myndigheter

≥ 144 000 euro

Kontrakt för inköp av varor (för försvarsmateriel endast varorna i bilaga III till direktiv 2014/24)

≥ 221 000 euro

Kontrakt för inköp av försvarsmateriel som inte anges i bilaga III till direktiv 2014/24

≥ 443 000 euro Varu- och tjänstekontrakt för vatten, energi, transporter och posttjänster

≥ 5 548 000 euro

Alla byggentreprenadkontrakt

För andra myndigheter

≥ 221 000 euro

Alla varu- och tjänstekontrakt

≥ 443 000 euro Varu- och tjänstekontrakt för vatten, energi, transporter och posttjänster

≥ 5 548 000 euro

Alla byggentreprenadkontrakt

För Sverige och andra EU-länder som inte har euron gäller de här tröskelvärdena (i lokal valuta).

Regler om offentlig upphandling

Tilldelningskriterier

Myndigheterna får använda sig av olika kriterier när de utvärderar upphandlingarna. De kan t.ex. välja anbud utifrån lägsta pris. I så fall måste anbudsgivarna informeras om hur de olika kriterierna viktas (t.ex. pris, tekniska egenskaper och miljöaspekter).

Offentliggörande

Följande meddelanden om offentliga upphandlingar som överstiger tröskelvärdena för att tillämpa EU-reglerna måste offentliggöras:

Myndigheter kan också publicera andra meddelanden, t.ex. ett förhandsmeddelande om att en upphandling är på gång. När en upphandling annonseras efter ett förhandsmeddelande får tiden mellan annonseringen och sista dagen för att skicka in anbud förkortas. Ett annat sätt att förkorta tidsgränserna är att offentliggöra anbud elektroniskt.

Öppenhet

De upphandlande myndigheterna får inte börja utvärdera anbuden förrän efter sista anbudsdagen. Om du har lämnat ett anbud har du rätt att bli informerad så snabbt som möjligt om du har fått kontraktet eller inte. Om du inte fick kontraktet har du rätt att få en noggrann förklaring till varför ditt anbud avslogs. För myndigheterna gäller strikt sekretess i fråga om utbyte och lagring av dina uppgifter.

Tekniska specifikationer

De tekniska specifikationerna innehåller en beskrivning av den tjänst, vara eller byggentreprenad som myndigheten vill köpa. De kan innehålla krav på miljöprestanda, design, säkerhet, kvalitetssäkring eller bedömning av överensstämmelse. För upphandling av offentliga byggentreprenader kan specifikationerna också omfatta tester, inspektioner och byggteknik.

Olika typer av upphandlingsförfaranden

Öppet förfarande

I ett öppet förfarande får alla företag lämna anbud. Tidsfristen för att lämna anbud ska vara minst 35 dagar efter att meddelandet om upphandlingen publicerats. Om ett förhandsmeddelande har publicerats kan fristen kortas till 15 dagar.

Selektivt förfarande

I ett selektivt förfarande får alla företag ansöka om att få delta men bara de som valts ut bjuds in att lämna anbud. Tidsgränsen att ansöka om att få delta är 37 dagar från den dag då meddelandet om upphandlingen publicerades. Därefter väljer myndigheten minst fem kandidater som har de efterfrågade egenskaperna. De har sedan 40 dagar på sig att lämna sitt anbud räknat från den dag då inbjudan skickades. Tiden kan förkortas till 36 dagar om ett förhandsmeddelande har publicerats.

I brådskande fall får myndigheten sätta en tidsgräns på 15 dagar för ansökningarna om deltagande (om meddelandet skickas elektroniskt kan tiden förkortas till tio dagar) och sedan har anbudsgivarna 10 dagar på sig att skicka in sina anbud.

Förhandlat förfarande

I ett förhandlat förfarande bjuder myndigheten in minst tre företag och förhandlar kontraktsvillkoren med ett eller flera av dem.

De flesta myndigheter får bara använda det här förfarandet i ett begränsat antal fall, t.ex. för varor som uteslutande är avsedda för forsknings- eller testningsändamål. Upphandlande myndigheter inom vatten, energi, transporter och posttjänster får använda förfarandet som standardförfarande.

Tidsgränsen för att ansöka om att få delta är 37 dagar från den dag då meddelandet om upphandlingen publicerades. I extremt brådskande fall kan tidsgränsen förkortas till 15 dagar, eller tio dagar om meddelandet skickas elektroniskt.

Under vissa omständigheter kan det förhandlade förfarandet väljas även utan föregående publicering av meddelandet om upphandling, t.ex.

 • om inga anbud kom in efter ett öppet eller begränsat förfarande
 • i extremt brådskande fall
 • om ett kontrakt av tekniska skäl bara kan utföras av ett enda företag.

Konkurrenspräglad dialog

Det här förfarandet används ofta för komplicerade upphandlingar, t.ex. stora infrastrukturprojekt där det är omöjligt för myndigheten att ställa samman några tekniska specifikationer i inledningsskedet. Efter publiceringen av meddelandet om upphandlingen har intresserade företag 37 dagar på sig att ansöka om att få delta. Myndigheten måste bjuda in minst tre kandidater till en dialog där man beslutar om de slutliga tekniska, rättsliga och ekonomiska aspekterna. Efter dialogen skickar kandidaterna in sina slutbud.

Konkurrenspräglade dialoger får inte användas av offentliga tjänsteleverantörer inom vatten, energi, transporter och posttjänster.

Relaterade ämnen

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Lokalt företagsstöd - Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Dela denna sida: