Życie i podróże
Ostatnio sprawdzono: 13/11/2018

Zasady i procedury dotyczące zamówień publicznych

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Od 30 marca 2019 r. wszystkie unijne akty prawne przestaną mieć zastosowanie do Wielkiej Brytanii, chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu z UE przewidziana zostanie inna data lub Rada Europejska i Wielka Brytania podejmą jednomyślnie decyzję o przedłużeniu dwuletniego okresu negocjacji. Więcej informacji na temat skutków prawnych dla przedsiębiorstw:

Przedsiębiorstwa zarejestrowane w UE mają prawo ubiegać się o zamówienia publiczne w innych krajach UE. Przepisy UE określają minimalne ujednolicone zasady, które mają zastosowanie do zamówień publicznych powyżej pewnej wartości (zob. progi poniżej).

Do zamówień o niższej wartości stosuje się przepisy krajowe, które jednak muszą być zgodne z ogólnymi zasadami prawa UE). Procedury mające zastosowanie do zamówień nieprzekraczających ustalonego progu (tzw. zamówienia podprogowe) mogą być uproszczone w porównaniu z procedurami dotyczącymi zamówień o charakterze ogólnoeuropejskim.

W przypadku wszystkich zamówień władze publiczne:

Organ administracji publicznej może wykluczyć daną firmę z danej procedury przetargowej, jeżeli:

 • jest ona w stanie upadłości lub w trakcie likwidacji
 • zawiesiła swoją działalność lub jej działalność jest objęta zarządem sądowym
 • została uznana za winną poważnego naruszenia
 • nie zapłaciła podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne
 • złożyła nieprawdziwe oświadczenia organowi administracji publicznej.

W wyjątkowych przypadkach organy publiczne mogą udzielać zamówień bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o przetargu, takich jak np.:

 • katastrofy spowodowane nieprzewidywalnymi wydarzeniami
 • zamówienia, które – z przyczyn technicznych lub z powodu praw wyłącznych – mogą zostać zrealizowane tylko przez konkretne przedsiębiorstwo
 • zamówienia, które nie są objęte przepisami dotyczącymi zamówień publicznych (zakup bądź wynajem istniejących budynków, umowy o pracę, materiały do nadawania w radiu lub telewizji itp.).

Progi, od których wymagane jest stosowanie przepisów UE

 Kwoty poniżej nie zawierają podatku VAT.

Centralne organy rządowe

≥ 144 000 euro

zamówienia na dostawy (w dziedzinie obronności tylko te wymienione w załączniku III do dyrektywy 2014/24)

≥ 221 000 euro

zamówienia na dostawy w dziedzinie obronności niewymienione w załączniku III do dyrektywy 2014/24

≥ 443 000 euro zamówienia na dostawy usług w dziedzinie gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych

≥ 5 548 000 euro

wszystkie zamówienia na roboty budowlane

Pozostałe organy publiczne

≥ 221 000 euro

wszystkie zamówienia na dostawy i usługi

≥ 443 000 euro zamówienia na dostawy i usługi w dziedzinie gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych

≥ 5 548 000 euro

wszystkie zamówienia na roboty budowlane

Kraje UE, które nie używają euro, stosują progi w walutach krajowych.

Zasady dotyczące zamówień publicznych

Kryteria udzielenia zamówienia

Organy publiczne mogą stosować różne kryteria przy ocenie ofert, na przykład mogą wybrać najtańszą ofertę. W takim przypadku oferent powinien zostać poinformowany o wadze przykładanej do zastosowanych kryteriów (np. cena, parametry techniczne czy aspekty środowiskowe).

Publikacja

W przypadku wszystkich zamówień publicznych, których wartość przekracza wartości progowe i które w związku z tym są objęte przepisami UE, istnieje obowiązek publikowania:

Organy publiczne mogą również opublikować inne ogłoszenia informacyjne, jak np. wstępne ogłoszenie informacyjne (ogłoszenie o możliwych przyszłych przetargach). W takim przypadku termin składania i przyjmowania ofert przetargowych może zostać skrócony. Termin może zostać skrócony również wówczas, gdy ogłoszenie o zamówieniu jest publikowane online.

Przejrzystość

Władze publiczne mogą rozpocząć ocenę ofert dopiero po upływie terminu składania wniosków. Oferenci powinni zostać jak najszybciej poinformowani o tym, czy wybrano ich ofertę. Jeżeli ich oferta nie została wybrana, przysługuje im prawo do szczegółowego wyjaśnienia powodów tego odrzucenia. Władze publiczne są zobowiązane ściśle przestrzegać zasad poufności w odniesieniu do wymiany i przechowywania danych.

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne zawierają charakterystykę usług, dostaw lub robót budowlanych, które organ zamawiający zamierza nabyć. Chodzi m.in. o aspekty związane z efektywnością środowiskową, projektowaniem, bezpieczeństwem, zapewnieniem jakości lub oceną zgodności. W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane mogą one również obejmować testy, kontrole i techniki budowlane.

Rodzaje procedur przetargowych

Procedura otwarta

W ramach procedury otwartej każde przedsiębiorstwo może złożyć ofertę. Minimalny termin składania ofert wynosi 35 dni od daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli opublikowano wstępne ogłoszenie informacyjne, termin ten może zostać skrócony do 15 dni.

Procedura ograniczona

Każda firma może ubiegać się o udział w procedurze ograniczonej, ale tylko wstępnie wybrane firmy zostaną zaproszone do złożenia ofert. Termin złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału wynosi 37 dni od daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Organ publiczny wybiera następnie co najmniej pięciu kandydatów posiadających wymagane kwalifikacje, którzy muszą złożyć ofertę w ciągu 40 dni od dnia, w którym wysłano zaproszenie do składania ofert. Termin ten może zostać skrócony do 36 dni, jeżeli opublikowano wstępne ogłoszenie informacyjne.

W nagłych przypadkach organ publiczny może wyznaczyć termin 15 dni na złożenie wniosków o dopuszczenie do udziału (jeżeli ogłoszenie przesłano drogą elektroniczną, termin ten można skrócić do 10 dni) i 10 dni na złożenie ofert.

Procedura negocjacyjna

Do udziału w procedurze negocjacyjnej organ publiczny zaprasza co najmniej 3 przedsiębiorstwa, z którymi następnie negocjuje warunki zamówienia.

Większość instytucji zamawiających może stosować tę procedurę tylko w niektórych przypadkach, na przykład w odniesieniu do dostaw przeznaczonych wyłącznie do celów badawczych i do wykonywania testów. Instytucje zamawiające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych mogą stosować procedurę negocjacyjną jako procedurę standardową.

Termin złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału wynosi 37 dni od daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu. W wyjątkowo nagłych przypadkach może on zostać skrócony do 15 dni lub do 10 dni, jeżeli ogłoszenie przesłano drogą elektroniczną.

W szczególnych przypadkach instytucje zamawiające mogą udzielać zamówień publicznych w drodze procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu, na przykład:

 • w przypadku gdy w toku procedury otwartej lub ograniczonej nie złożono żadnej oferty
 • w wyjątkowo nagłych przypadkach
 • w przypadkach, gdy z przyczyn technicznych zamówienie może zostać udzielone jedynie określonej firmie.

Dialog konkurencyjny

Procedura ta jest często stosowana w przypadku złożonych zamówień, takich jak duże projekty infrastrukturalne, gdy organ publiczny nie może od razu określić specyfikacji technicznych. Termin złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału wynosi 37 dni od daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Organ publiczny musi zaprosić co najmniej trzech kandydatów do dialogu, w którym dokładnie określane są aspekty techniczne, prawne i ekonomiczne zamówienia. Po zakończeniu dialogu kandydaci składają swoje ostateczne oferty.

Dialog konkurencyjny nie może być stosowany przez podmioty świadczące usługi publiczne w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych.

Powiązane tematy

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu - Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Udostępnij tę stronę: