Laatste controle : 13/11/2018

Aanbestedingsregels en -procedures

Besluit VK artikel 50 EU-Verdrag: Meer informatie

Met ingang van 30 maart 2019 is alle EU-wetgeving niet langer van toepassing op het Verenigd Koninkrijk, tenzij bij een geratificeerde uittredingsovereenkomst een andere datum is vastgesteld, of de Europese Raad en het Verenigd Koninkrijk unaniem besluiten om de onderhandelingsperiode van twee jaar te verlengen. Meer informatie over de juridische gevolgen voor bedrijven:

Staat uw bedrijf ingeschreven in de EU, dan mag het ook meedingen naar overheidsopdrachten in andere EU-landen. De EU heeft een aantal minimumeisen vastgesteld voor aanbestedingen boven een bepaalde waarde (zie hieronder bij drempelbedragen), die in de hele EU gelden.

Voor aanbestedingen onder de drempel gelden alleen nationale voorschriften. Die moeten wel voldoen aan de algemene beginselen van het EU-recht. De procedures bij dit soort nationale aanbestedingen zijn eenvoudiger dan bij Europese aanbestedingen.

Bij alle openbare aanbestedingen gelden de volgende uitgangspunten:

Een overheid mag uw bedrijf alleen uitsluiten van de aanbesteding als uw bedrijf:

 • in staat van faillissement of vereffening verkeert
 • zijn activiteiten heeft gestaakt of surseance van betaling of een gerechtelijk akkoord heeft verkregen
 • zich aan ernstige beroepsfouten schuldig heeft gemaakt
 • belastingen of socialezekerheidspremies niet heeft afgedragen
 • valse verklaringen heeft afgelegd tegenover deze overheid

In bepaalde gevallen mogen overheidsinstanties contracten gunnen zonder een aanbesteding te publiceren:

 • in noodsituaties als gevolg van onvoorziene gebeurtenissen
 • contracten die – om technische redenen of in verband met exclusieve rechten – alleen door één bepaalde onderneming kunnen worden uitgevoerd
 • contracten die wettelijk zijn uitgesloten van openbare aanbesteding (aankoop/huur van bestaande gebouwen, arbeidsovereenkomsten, omroepprogramma's, enz.)

Toepassingsdrempels voor de EU-regels

 Bedragen exclusief btw

Centrale-overheidsinstanties

≥ EUR 144 000

Contracten voor de levering van goederen (voor defensie alleen van de in bijlage III van Richtlijn 2014/24 genoemde producten)

≥ EUR 221 000

Contracten voor de levering van defensiegoederen niet genoemd in bijlage III van Richtlijn 2014/24

≥ EUR 443 000 Contracten voor de levering van goederen en diensten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en posterijen

≥ EUR 5 548 000

Contracten voor de uitvoering van werken

Andere overheidsinstanties

≥ EUR 221 000

Contracten voor de levering van goederen en diensten

≥ EUR 443 000 Contracten voor de levering van goederen en diensten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en posterijen

≥ EUR 5 548 000

Contracten voor de uitvoering van werken

Tegenwaarde van de toepassingsdrempels voor EU-landen buiten de eurozone

Regels voor overheidsopdrachten

Gunningscriteria

Overheidsinstanties mogen bij de beoordeling van de inschrijving meerdere criteria hanteren, waaronder de laagste inschrijvingsprijs. In dat geval moet elke inschrijver worden ingelicht over de wegingsfactoren voor de verschillende criteria (zoals prijs, technische kenmerken, milieuprestaties).

Publicatie

Voor elke aanbesteding boven de toepassingsdrempel moeten bepaalde aankondigingen worden gepubliceerd:

Daarnaast worden soms nog andere zaken gepubliceerd, bijvoorbeeld een vooraankondiging van een aanbesteding die nog niet definitief is. In dit laatste geval mag de inschrijvingstermijn worden verkort. De inschrijvingstermijn kan ook worden beperkt door de aanbesteding elektronisch aan te kondigen.

Transparantie

Overheidsinstanties mogen pas beginnen met de beoordeling van de inschrijvingen na het verstrijken van de inschrijvingstermijn. Heeft u een offerte ingediend, dan moet u zo snel mogelijk te horen krijgen of u de opdracht krijgt. Is dat niet het geval, dan heeft u recht op een uitvoerige motivering. De overheidsinstantie moet uw gegevens strikt vertrouwelijk behandelen.

Technische specificaties

De technische specificaties definiëren de eisen die de overheidsinstantie aan de aanbestede dienst, goederen of werken stelt. Zij kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de milieuprestaties, het ontwerp, de veiligheid, kwaliteitsborging en de conformiteitsbeoordeling. Bij contracten voor openbare werken kan het ook gaan om tests, inspecties en constructietechnieken.

Soorten aanbestedingen

Openbare procedure

Bij een openbare procedure mag ieder willekeurig bedrijf een offerte indienen. De minimuminschrijvingstermijn is 35 dagen vanaf de publicatie van de aankondiging. Is er al een vooraankondiging verschenen, dan mag de termijn worden teruggebracht tot 15 dagen.

Niet-openbare procedure

Bij een niet-openbare aanbesteding mag elk willekeurig bedrijf vragen om deel te nemen, maar mogen uiteindelijk alleen bedrijven die door een voorselectie komen een offerte indienen. Na de bekendmaking van de aankondiging hebben bedrijven 37 dagen de tijd om te vragen of ze mogen deelnemen. De overheidsinstantie kiest ten minste vijf kandidaten die over de vereiste bekwaamheden beschikken. Zij stuurt hun dan een uitnodiging, waarna zij nog 40 dagen hebben om een offerte in te dienen. Deze termijn kan worden verkort tot 36 dagen, als er een vooraankondiging is gepubliceerd.

In dringende gevallen mag de overheidsinstantie de termijnen beperken tot 15 dagen (of 10 dagen bij elektronische aankondiging ) voor het indienen van een deelnameverzoek en 10 dagen voor het indienen van de offerte.

Onderhandelingsprocedure

Bij een onderhandelingsprocedure nodigt de openbare dienst ten minste drie bedrijven uit met wie zij zal onderhandelen over de voorwaarden van de opdracht.

Deze procedure is meestal alleen in een beperkt aantal gevallen mogelijk, zoals bij leveringen die uitsluitend voor onderzoek- of testdoeleinden zijn bestemd. Bij aanbestedingen in sectoren zoals de water- en energievoorziening, vervoer en posterijen is dit echter de standaardprocedure.

Na de bekendmaking van de aankondiging hebben bedrijven 37 dagen de tijd om te vragen of ze mogen deelnemen. In uiterst dringende gevallen kan deze termijn worden teruggebracht tot 15 dagen (of 10 dagen bij elektronische aankondiging) .

Onder bepaalde omstandigheden is bij deze procedure zelfs geen aankondiging nodig, bijvoorbeeld:

 • als er bij een openbare of niet-openbare aanbesteding geen enkele offerte wordt ingediend
 • in uiterst dringende gevallen
 • wanneer een opdracht om technische redenen slechts door één bepaald bedrijf kan worden uitgevoerd.

Concurrentiegerichte dialoog

Deze procedure wordt vaak gebruikt voor complexe opdrachten, zoals voor grote infrastructuurprojecten waarbij de overheid de technische specificaties niet van tevoren kan vastleggen. Na de bekendmaking van de aankondiging van opdracht hebben geïnteresseerde bedrijven 37 dagen de tijd om een deelnameverzoek in te dienen. De overheidsinstantie moet ten minste drie kandidaten uitnodigen voor een dialoog waarin de definitieve technische, juridische en economische aspecten worden gedefinieerd. Na de dialoog dienen de gegadigden hun definitieve offerte in.

De concurrentiegerichte dialoog is niet mogelijk voor openbare dienstverleners in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en posterijen.

Gerelateerde onderwerpen

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Lokale steun voor ondernemers - Hebt u vragen over zakendoen in het buitenland? Denkt u aan exporteren of uitbreiden naar een ander EU-land? Zo ja, dan kan het Enterprise Europe Network u gratis advies geven.

Deze bladzijde delen: