Pēdējā pārbaude : 13/11/2018

Konkursu noteikumi un procedūras

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

Ja vien ratificētā izstāšanās līgumā nebūs noteikts cits datums vai Eiropadome, vienojoties ar Apvienoto Karalisti, nelems par divu gadu sarunu perioda pagarināšanu, visi ES tiesību akti Apvienotajai Karalistei vairs nebūs saistoši no 2019. gada 30. marta. Vairāk par juridiskajām sekām attiecībā uz uzņēmumiem:

Ja jūsu uzņēmums reģistrēts ES, jums ir tiesības piedalīties citu ES dalībvalstu publiskā iepirkuma konkursos. ES tiesību aktos ir izklāstīti obligātie visās valstīs vienādie noteikumi, kas attiecas uz konkursiem, kuros iepirkuma vērtība pārsniedz zināmu robežvērtību (par robežvērtībām sk. zemāk).

Uz konkursiem, kuru vērtība ir zemāka par robežvērtībām, attiecas tikai valsts noteikumi. Tomēr tajos vienalga ir jāievēro vispārīgie ES tiesību aktos noteiktie principi. To konkursu procedūras, kuru vērtība ir zemāka par robežvērtību, bieži vien ir vienkāršākas salīdzinājumā ar ES mēroga konkursiem.

Visos konkursos valsts un pašvaldību iestādēm ir jāievēro šādi principi:

Valsts vai pašvaldības iestāde drīkst neļaut jūsu uzņēmumam piedalīties konkursā, ja tas:

 • ir bankrotējis vai tiek likvidēts;
 • ir pārtraucis darbību vai to pārvalda tiesas iecelts administrators;
 • atzīts par vainīgu nopietnos pārkāpumos;
 • nav samaksājis nodokļus vai nav veicis sociālās apdrošināšanas iemaksas;
 • valsts vai pašvaldības iestādei iesniedzis nepatiesas deklarācijas.

Dažos īpašos gadījumos valsts iestādes un pašvaldības drīkst slēgt līgumus, neizsludinot konkursu. Daži piemēri:

 • ja iepriekš neparedzamu notikumu dēļ radusies ārkārtas situācija;
 • līgumi, kurus tehnisku iemeslu vai ekskluzīvu tiesību dēļ var izpildīt tikai kāds viens konkrēts uzņēmums;
 • līgumi, kuriem saskaņā ar likumu nerīko publiskā iepirkuma procedūru (jau uzceltu ēku iegāde vai īre, darba līgumi, programmas apraidei u.c.).

Robežvērtības, no kurām piemēro ES noteikumus

 Zemāk norādītajās summās nav iekļauts PVN

Centrālās pārvaldes iestādes

≥ EUR 144 000

Līgumi par piegādēm (aizsardzības jomā tikai tās preces, kas uzskaitītas Direktīvas 2014/24 III pielikumā).

≥ EUR 221 000

Līgumi par tādu aizsardzības jomai vajadzīgu preču piegādēm, kuras nav uzskaitītas Direktīvas 2014/24 III pielikumā).

≥ EUR 443 000 Līgumi par piegādi un pakalpojumiem ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu jomās.

≥ EUR 5 548 000

Visi būvdarbu līgumi.

Citas valsts sektora iestādes

≥ EUR 221 000

Visi līgumi par piegādēm un pakalpojumiem.

≥ EUR 443 000 Līgumi par piegādi un pakalpojumiem ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu jomās.

≥ EUR 5 548 000

Visi būvdarbu līgumi.

Valstīs, kur nelieto eiro, spēkā ir šādas robežvērtības (vietējās valūtās).

Publiskā iepirkuma noteikumi

Uzvarētāja izvēlēšanās kritēriji

Novērtējot pretendentu piedāvājumus, valsts sektora iestādes drīkst izmantot dažādus kritērijus. Piemēram, tās var izvēlēties viszemāko piedāvāto cenu. Šajā gadījumā visi pretendenti ir jāinformē par to, cik liels svars vērtējumā būs katram kritērijam (piemēram, cenai, tehniskajām īpašībām un vides aizsardzības aspektiem).

Publicēšana

Par visiem publiskā iepirkuma konkursiem, kuru vērtība pārsniedz minētās robežvērtības un uz kuriem attiecas ES noteikumi, ir jāpublicē paziņojumi:

Valsts sektora iestādes drīkst izvēlēties publicēt arī citus informatīvus paziņojumus, piemēram, iepriekšēju informatīvu paziņojumu (kurā tā informē par to, ka varbūt tiks rīkots konkurss). Ja pirms konkursa izziņošanas publicē iepriekšēju informatīvu paziņojumu, drīkst noteikt īsāku piedāvājumu iesniegšanas termiņu. Vēl viens veids, kā samazināt šo termiņu, ir konkursa izsludināšana elektroniski.

Caurskatāmība

Valsts sektora iestādes drīkst sākt piedāvājumu izvērtēšanu tikai pēc tam, kad ir pagājis iesniegšanas termiņš. Ja esat iesniedzis piedāvājumu, jums ir tiesības pēc iespējas ātrāk tikt informētam par to, vai esat ieguvis tiesības slēgt līgumu. Ja jūs neesat atzīts par uzvarētāju, jums ir tiesības saņemt sīku paskaidrojumu, kāpēc neizvēlējās jūsu piedāvājumu. Valsts sektora iestādei ir jāievēro stingra konfidencialitāte, apmainoties ar datiem par jums un tos glabājot.

Tehniskās specifikācijas

Tehniskajās specifikācijās ir aprakstītas to pakalpojumu, piegāžu vai darbu īpašības, ko iestāde vēlas iepirkt. Tajās var aprakstīt vides aizsardzības aspektus, uzbūvi, drošumu, kvalitātes nodrošināšanas un atbilstības novērtēšanas aspektus. Būvdarbu tehniskajās specifikācijās var norādīt arī testus, pārbaudes un celtniecības tehnoloģijas.

Publiskā iepirkuma procedūru veidi

Atklāts konkurss

Atklātam konkursam piedāvājumu drīkst iesniegt jebkurš uzņēmums. Piedāvājumu iesniegšanas termiņam jābūt vismaz 35 dienām, skaitot no datuma, kad publicēts paziņojums par konkursu. Ja ir ticis publicēts iepriekšējs informatīvs paziņojums, šo termiņu drīkst samazināt līdz 15 dienām.

Slēgts konkurss

Slēgtā konkursā jebkurš uzņēmums drīkst izteikt vēlēšanos piedalīties, taču iesniegt piedāvājumu uzaicina tikai tos, kuri izturējuši priekšatlasi. No dienas, kad publicēts paziņojums par konkursu, dalībniekiem dotas 37 dienas, lai izteiktu vēlēšanos tajā piedalīties. Valsts sektora iestāde tad atlasa vismaz 5 kandidātus, kuriem ir prasītās spējas. Tiem ir 40 dienu laikā no uzaicinājuma nosūtīšanas datuma jāiesniedz savs piedāvājums. Šo termiņu drīkst saīsināt līdz 36 dienām, ja ir ticis publicēts iepriekšējs informatīvs paziņojums.

Steidzamos gadījumos valsts sektora iestāde var noteikt 15 dienas ilgu termiņu dalības pieprasījumu iesniegšanai (ja paziņojums ticis nosūtīts elektroniski, to var saīsināt līdz 10 dienām) un noteikt 10 dienas ilgu termiņu piedāvājumu iesniegšanai.

Sarunu procedūra

Uz sarunu procedūru valsts sektora iestāde uzaicina vismaz 3 uzņēmumus, lai ar tiem apspriestu līguma noteikumus.

Vairums līgumslēdzēju iestāžu šo procedūru drīkst izmantot tikai atsevišķos gadījumos, piemēram, piegādēm, kuras vajadzīgas tikai pētījumiem vai izmēģinājumiem. Tomēr iestādes, kas nodarbojas ar ūdensapgādi, enerģētiku, transporta un pasta pakalpojumiem, šo procedūru drīkst izmantot regulāri.

Dalībniekiem no dienas, kad publicēts paziņojums par konkursu, dotas 37 dienas, lai izteiktu vēlēšanos tajā piedalīties. Ja gadījums ir ārkārtīgi steidzams, šo termiņu var saīsināt līdz 15 dienām (vai 10 dienām, ja paziņojums ticis nosūtīts elektroniski).

Zināmos apstākļos šo procedūru var izvēlēties, pat nepublicējot paziņojumu par konkursu. Piemēram:

 • ja, rīkojot atklātu konkursu un slēgtu konkursu, nav saņemts neviens piedāvājums;
 • ārkārtīgi steidzamos gadījumos;
 • tad, ja tehnisku iemeslu dēļ līgumu spēj izpildīt tikai kāds konkrēts uzņēmums.

Konkursa dialogs

Šo procedūru bieži izmanto sarežģītiem līgumiem, piemēram, lieliem infrastruktūras projektiem, kuriem valsts sektora iestāde nespēj sastādīt tehniskās specifikācijas jau no paša sākuma. Pēc konkursa paziņojuma publicēšanas uzņēmumiem ir 37 dienas, lai izteiktu vēlēšanos piedalīties. Valsts sektora iestādei uz dialogu ir jāuzaicina vismaz 3 pretendenti; tajā apspriež tehniskos, juridiskos un ekonomiskos aspektus. Kad dialogs beidzies, pretendenti iesniedz savus galīgos piedāvājums.

Konkursa dialoga procedūru nedrīkst izmantot sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, kuru pārziņā ir ūdensapgāde, enerģētika, transports un pasta pakalpojumi.

Saistītās tēmas

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Vietējs atbalsts uzņēmumiem - Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla.

Kopīgot šo lapu: