Tarkistettu viimeksi : 13/11/2018

Tarjouskilpailut – säännöt ja menettelyt

Yhdistyneen kuningaskunnan ilmoitus unionista eroamisesta (SEU-sopimuksen 50 artikla): Lisää tietoa

EU:n lainsäädännön soveltaminen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan lakkaa kokonaisuudessaan 30.3.2019, jollei ratifioidussa erosopimuksessa vahvisteta muuta päivämäärää tai jolleivät EU:n neuvosto ja Yhdistynyt kuningaskunta yksimielisesti päätä pidentää kahden vuoden neuvotteluaikaa. Lisätietoa yrityksiin kohdistuvista oikeudellisista vaikutuksista:

Jos yritys on rekisteröity johonkin EU-maahan, sillä on oikeus kilpailla julkisten hankintasopimusten saamisesta myös muissa EU-maissa. EU:n lainsäädännössä asetetaan yhdenmukaistetut vähimmäissäännöt hankinnoille, joiden rahallinen arvo ylittää tietyn määrän (ks. kynnysarvot jäljempänä).

Arvoltaan vähäisempiin hankintoihin sovelletaan kansallisia sääntöjä (joiden on oltava EU-lainsäädännön yleisten periaatteiden mukaisia). Kynnysarvoa alhaisempien hankintojen kohdalla menettelyt voivat olla yksinkertaisempia kuin EU:n laajuisissa tarjouspyynnöissä.

Viranomaisten on kaikissa hankinnoissa noudatettava seuraavia sääntöjä:

Viranomaisella on oikeus jättää liiketoiminnan harjoittaja tarjouskilpailun ulkopuolelle, jos:

 • se on konkurssissa tai selvitystilassa
 • se on keskeyttänyt toimintansa tai sen toimintaa hallinnoi tuomioistuin
 • sen on todettu ammattitoiminnassa syyllistyneen vakavaan virheeseen
 • se ei ole maksanut veroja tai sosiaaliturvamaksuja
 • se on antanut vääriä tietoja viranomaiselle.

Viranomaiset voivat tehdä hankintasopimuksia julkaisematta tarjouspyyntöä vain seuraavissa erityistapauksissa:

 • ennakoimattomiin tapahtumiin liittyvissä hätätilanteissa
 • sopimukset, jotka – teknisistä syistä tai yksinoikeuksien vuoksi − voi suorittaa vain jokin tietty yritys
 • sopimukset, joihin lain mukaan ei sovelleta julkisia hankintoja koskevia menettelyjä (esim. olemassa olevien rakennusten vuokraus tai hankinta, työsopimukset, ohjelma-aineisto radio- ja televisiotoimintaan).

Kynnysarvot

 Seuraavat määrät eivät sisällä arvonlisäveroa.

Keskushallinnon viranomaiset

≥ 144 000 €

tavaroiden hankintasopimukset (puolustusalan osalta vain direktiivin 2014/24/EY liitteessä III mainittu materiaali)

≥ 221 000 €

hankintasopimukset puolustusalan materiaalille, jota ei ole lueteltu direktiivin 2014/24/EY liitteessä III

≥ 443 000 € vesi- ja energiahuollon, liikenteen sekä postipalvelujen alalla tehdyt hankinta- ja palvelusopimukset

≥ 5 548 000 €

kaikki rakennusurakoita koskevat sopimukset

Muut viranomaiset

≥ 221 000 €

kaikki hankinta- ja palvelusopimukset

≥ 443 000 € vesi- ja energiahuollon, liikenteen sekä postipalvelujen alalla tehdyt hankinta- ja palvelusopimukset

≥ 5 548 000 €

kaikki rakennusurakoita koskevat sopimukset

EU-maissa, joissa euro ei ole käytössä, sovelletaan kansallisina valuuttoina määritettyjä kynnysarvoja.

Julkisia hankintoja koskevat säännöt

Sopimuskriteerit

Viranomaiset voivat tarjouksia arvioidessaan käyttää erilaisia kriteereitä – ne voivat esimerkiksi valita halvimman tarjotun hinnan tai ne voivat käyttää muita perusteita. Jälkimmäisessä tapauksessa jokaiselle hakijalle olisi ilmoitettava eri kriteereille arviointiperusteissa annettu painoarvo (esimerkiksi hinta, tekniset ominaisuudet ja ympäristönäkökohdat).

Julkaiseminen

Kynnysarvot ylittävistä julkisista hankinnoista on tehtävä tietyt EU-sääntöjen mukaiset ilmoitukset:

Viranomaiset voivat julkaista muita tietoja, kuten ennakkotietoilmoituksen (mahdollisesti tulevasta tarjouskilpailusta). Jos tarjouskilpailun julkaisemista edeltää ennakkotietoilmoitus, voidaan tarjousten jättämisen määräaikaa lyhentää. Toinen tapa lyhentää määräaikaa on julkaista tarjouskilpailu sähköisesti.

Avoimuus

Viranomaiset voivat aloittaa tarjousten arvioinnin vasta sen jälkeen, kun määräaika niiden toimittamiselle on päättynyt. Jos hakija on jättänyt tarjouksen, sillä on oikeus saada mahdollisimman pian tieto siitä, onko se voittanut tarjouskilpailun. Jos tarjousta ei ole valittu, tarjoajalla on oikeus saada yksityiskohtainen selvitys siitä, miksi tarjous on hylätty. Viranomaisen on noudatettava ehdotonta luottamuksellisuutta tiedonvaihdossa ja tietojen tallennuksessa.

Tekniset eritelmät

Teknisissä eritelmissä määritellään tarjouskilpailun kohteena oleva palvelu, hankinta tai urakka ja sen ominaisuudet. Eritelmä voi sisältää ympäristönsuojeluun, suunnitteluun, turvallisuuteen, laadunvarmistukseen tai vaatimustenmukaisuuden arviointiin liittyviä tekijöitä. Julkisia rakennusurakoita koskevien sopimusten osalta niihin voi kuulua myös tarkastuksien, testien ja rakennustekniikoiden erittelyjä.

Hankintamenettelytavat

Avoin menettely

Avoimessa menettelyssä voivat tarjouksen tehdä kaikki liiketoiminnan harjoittajat. Vähimmäismääräaika tarjousten jättämiselle on 35 päivää hankintailmoituksen julkaisupäivästä. Jos hankintamenettelystä julkaistiin ennakkotietoilmoitus, määräaikaa voidaan lyhentää 15 päivään.

Rajoitettu menettely

Kun käytetään rajoitettua menettelyä, kaikki liiketoiminnan harjoittajat voivat pyytää saada osallistua, mutta ainoastaan ne, jotka hyväksytään esivalintavaiheessa, voivat tehdä tarjouksen. Oikeutta osallistua menettelyyn voi pyytää 37 päivän kuluessa hankintailmoituksen julkaisemisesta. Viranomainen valitsee vähintään viisi ehdokasta, joilla on tarjouksen tekemisen edellyttämät valmiudet. Näillä ehdokkailla on tarjouksen tekemiseen aikaa 40 päivää siitä päivästä, jolloin niille on esivalinnan jälkeen lähetetty pyyntö tehdä tarjous. Tämä määräaika voidaan lyhentää 36 päivään, jos menettelystä julkaistiin ennakkotietoilmoitus.

Kiireellisissä tapauksissa viranomainen voi asettaa 15 päivän määräajan sille, että se saa osallistumista koskevat pyynnöt (jos ilmoitus lähetetään sähköisesti, määräaika voidaan lyhentää 10 päivään), sekä 10 päivän määräajan tarjousten toimittamiseen.

Neuvottelumenettely

Jos käytetään neuvottelumenettelyä, viranomainen ottaa yhteyttä vähintään kolmeen liiketoiminnan harjoittajaan, joiden kanssa se neuvottelee sopimuksen ehdoista.

Useimmat hankintaviranomaiset voivat soveltaa tätä menettelyä vain joissakin tietyissä tapauksissa, esimerkiksi yksinomaan tutkimus- tai testauskäyttöön tarkoitettujen tavaroiden toimittamiseen. Esimerkiksi vesi-, energia-, liikenne- ja postipalvelujen alalla toimivat hankintaviranomaiset voivat käyttää neuvottelumenettelyä vakiomenettelynä.

Oikeutta osallistua menettelyyn voi pyytää 37 päivän kuluessa hankintailmoituksen julkaisemisesta. Erityisen kiireellisissä tapauksissa määräaika voi olla 15 päivää (tai 10 päivää, jos ilmoitus lähetetään sähköisesti).

Viranomainen voi päätyä tämän menettelyn käyttöön tietyin edellytyksin myös ilman hankintailmoituksen julkaisemista, esimerkiksi

 • jos avoimessa tai rajoitetussa menettelyssä ei ole jätetty yhtään tarjousta
 • erityisen kiireellisissä tapauksissa
 • tapauksissa, joissa teknisistä syistä sopimus voidaan tehdä ainoastaan yhden liiketoiminnan harjoittajan kanssa.

Kilpailullinen neuvottelumenettely

Tätä menettelyä käytetään usein monimutkaisten sopimusten (esim. laajojen infrastruktuurihankkeiden) yhteydessä, kun viranomainen ei voi määritellä teknisiä vaatimuksia heti hankkeen alussa. Hankintailmoituksen julkaisemisen jälkeen on osallistumisesta kiinnostuneilla liiketoiminnan harjoittajilla 37 päivää aikaa pyytää päästä osallistumaan. Viranomaisen on lähetettävä neuvottelukutsu vähintään kolmelle ehdokkaalle. Neuvotteluissa määritellään hankkeen lopulliset tekniset, oikeudelliset ja taloudelliset puolet. Neuvottelujen jälkeen ehdokkaat tekevät lopullisen tarjouksensa.

Julkisten palveluiden tarjoajat vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen aloilla eivät voi käyttää kilpailullista neuvottelumenettelyä.

Muita vastaavia aiheita

EU-lainsäädäntö

Tarvitsetko apua?

Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi

Paikalliset yritystukipalvelut - Onko sinulla kysyttävää yritystoiminnasta yli maiden rajojen, esimerkiksi viennistä tai toiminnan laajentamisesta toiseen EU-maahan? Enterprise Europe Network -verkoston kautta voit saada maksutonta neuvontapalvelua.

Jaa tämä sivu: