Senast kontrollerat : 13/11/2018

Överklagande

Storbritanniens beslut att aktivera artikel 50 i EU-fördraget: Mer information

Den 30 mars 2019 upphör EU-rätten att gälla i Storbritannien, såvida inget annat datum anges i ett ratificerat utträdesavtal eller Europeiska rådet och Storbritannien enhälligt beslutar att förlänga den tvååriga förhandlingsperioden. Läs mer om de rättsliga konsekvenserna för företagen:

Om du har deltagit i en offentlig upphandling och anser att du har blivit diskriminerad eller om du misstänker att det förekommit oegentligheter i förfarandet, har du flera möjligheter att klaga.

Överprövning

Alla som lämnat in ett anbud i en offentlig upphandling har rätt att begära en prövning av hela förfarandet. EU-länderna kan be dig att först vända dig till den upphandlande myndigheten. Då kommer din begäran att leda till att upphandlingsförfarandet omedelbart suspenderas.

Om ett oberoende organ handlägger din begäran om prövning får den upphandlande myndigheten inte ingå något kontrakt förrän prövningen är färdig.

Du måste ha minst tio dagar på dig att överklaga från den dag du fick ett negativt besked via fax eller e-post (15 dagar om beslutet sändes med vanlig post). Under tiden får den upphandlande myndigheten inte ingå något avtal.

Det finns dock ingen frysningsperiod om

  • det inte krävdes någon förhandsannonsering av upphandlingsmeddelandet
  • det bara fanns en anbudsgivare och den fick kontraktet
  • kontraktet bygger på ett ramavtal.

Ogiltiga avtal

Ett oberoende prövningsorgan kan förklara ett redan ingånget avtal ogiltigt om

Om du vill att en upphandling ska prövas och möjligen ogiltigförklaras måste du ha minst 30 kalenderdagar på dig (den tiden kan förlängas till högst sex månader) efter offentliggörandet av meddelandet om tilldelning av kontraktet för att informera prövningsorganet.

I vissa EU-länder kan ett avtal förbli giltigt även om ett prövningsorgan hittar bevis på oegentligheter och vanligtvis skulle ogiltigförklara det, t.ex. när prövningsorganet anser att det ligger i allmänhetens intresse att avtalet får fortsätta löpa. I sådana fall kan alternativa påföljder (t.ex. böter) bli aktuella för den upphandlande myndigheten eller så kan avtalstiden förkortas.

Relaterade ämnen

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Lokalt företagsstöd - Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Dela denna sida: