Ostatnio sprawdzono: 13/11/2018

Zgłaszanie nieprawidłowości

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Od 30 marca 2019 r. wszystkie unijne akty prawne przestaną mieć zastosowanie do Wielkiej Brytanii, chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu z UE przewidziana zostanie inna data lub Rada Europejska i Wielka Brytania podejmą jednomyślnie decyzję o przedłużeniu dwuletniego okresu negocjacji. Więcej informacji na temat skutków prawnych dla przedsiębiorstw:

Jeżeli bierzesz udział w przetargu i uważasz, że doświadczasz dyskryminacji lub że wystąpiły nieprawidłowości w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, masz kilka możliwości dochodzenia roszczeń.

Kontrola

Każdy, kto złożył ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne, ma prawo żądać przeprowadzenia kontroli całego postępowania. Kraje UE mogą wymagać, aby osoba zainteresowana wystąpiła najpierw z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli do urzędu, który prowadził dany przetarg - taki wniosek spowoduje niezwłoczne zawieszenie postępowania przetargowego.

Kiedy niezależny organ rozpatruje wniosek o przeprowadzenie kontroli, organ publiczny nie może zawrzeć umowy z oferentem przed zakończeniem kontroli.

Na złożenie wniosku o przeprowadzenie kontroli oferent musi mieć co najmniej 10 dni od dnia, w którym faksem lub pocztą elektroniczną otrzymał decyzję odmowną (15 dni, jeżeli decyzja została przesłana pocztą). Jest to okres zawieszenia, podczas którego organ publiczny nie może zawrzeć umowy.

Okres zawieszenia nie ma zastosowania, gdy:

  • nie była wymagana uprzednia publikacja ogłoszenia o zamówieniu
  • zamówienie zostało udzielone jedynemu oferentowi
  • zamówienie wynikało z umowy ramowej.

Nieskuteczne umowy

Niezależny organ odwoławczy uzna udzielone zamówienie za nieskuteczne, jeżeli:

Na poinformowanie organu odwoławczego zajmującego się kontrolą udzielania zamówień musisz mieć co najmniej 30 dni kalendarzowych (okres ten może wynosić maksymalnie 6 miesięcy) od chwili publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

W niektórych krajach UE zamówienia mogą pozostać ważne nawet wtedy, gdy organ odwoławczy stwierdzi istnienie nieprawidłowości i gdy w większości przypadków uznałby taką umowę za nieskuteczną - na przykład jeżeli uważa, że wykonanie umowy leży w ogólnym interesie publicznym. W takich przypadkach na organ publiczny powinny zostać nałożone inne kary (np. grzywny) albo powinien zostać skrócony czas trwania umowy.

Powiązane tematy

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu - Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Udostępnij tę stronę: