Τελευταίος έλεγχος : 13/11/2018

Αναφορά παρατυπιών

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

Από τις 30 Μαρτίου 2019, το σύνολο του δικαίου της ΕΕ θα παύσει να ισχύει στο ΗΒ, εκτός αν μια επικυρωμένη συμφωνία αποχώρησης καθορίσει άλλη ημερομηνία, ή αν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το ΗΒ αποφασίσουν ομόφωνα να παρατείνουν τη διετή περίοδο διαπραγματεύσεων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νομικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις:

Αν έχετε συμμετάσχει σε διαγωνισμό για δημόσια σύμβαση και πιστεύετε ότι έχετε υποστεί διακριτική μεταχείριση, ή διαπιστώσατε παρατυπίες στη σχετική διαδικασία, έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε προσφυγή.

Διαδικασία προφυγής

Οποιοσδήποτε έχει υποβάλει προσφορά σε δημόσιο διαγωνισμό έχει το δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή για όλη τη διαδικασία. Τα κράτη μέλη της ΕΕ μπορούν να απαιτήσουν να ασκήσετε κατ' αρχάς προσφυγή στη δημόσια αρχή που διεξήγαγε τη διαδικασία - στην περίπτωση αυτή, η άσκηση της εν λόγω προσφυγής συνεπάγεται την άμεση αναστολή της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης.

Αν η εξέταση της προσφυγής σας ανατεθεί σε ανεξάρτητο όργανο, η δημόσια αρχή δεν μπορεί να αναθέσει τη σύμβαση πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσφυγής.

Πρέπει να έχετε προθεσμία τουλάχιστον 10 ημέρες από την ημέρα που λάβατε την απόφαση απόρριψης μέσω φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (15 ημέρες αν η απόφαση εστάλη ταχυδρομικά) για να κινήσετε διαδικασία προσφυγής. Το διάστημα αυτό είναι η ανασταλτική προθεσμία κατά την οποία η δημόσια αρχή δεν μπορεί να συνάψει τη σύμβαση.

Δεν ισχύει ανασταλτική προθεσμία αν:  

  • δεν απαιτείτο προηγούμενη δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού
  • η σύμβαση ανατέθηκε στον μοναδικό προσφέροντα
  • η σύμβαση βασιζόταν σε συμφωνία - πλαίσιο

Ανενεργές συμβάσεις

Το ανεξάρτητο όργανο προσφυγής θα κηρύξει ανενεργή μια σύμβαση που έχει ήδη ανατεθεί εφόσον:

Αν θέλετε να επανεξεταστεί και ενδεχομένως να κηρυχθεί ανενεργή μια διαδικασία, έχετε προθεσμία τουλάχιστον 30 ημερολογιακές ημέρες (που μπορεί να αυξηθεί σε 6 μήνες κατ' ανώτατο όριο) μετά τη δημοσίευση της ανακοίνωσης ανάθεσης της σύμβασης για να ενημερώσετε το όργανο προσφυγής.

Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ μια σύμβαση μπορεί να παραμείνει σε ισχύ ακόμη και αν το όργανο προσφυγής διαπιστώσει παρατυπίες που κανονικά θα το υποχρέωναν να κηρύξει τη σύμβαση ανενεργή - π.χ. όταν το εν λόγω όργανο κρίνει ότι η διατήρηση της σύμβασης σε ισχύ θα ήταν προς το γενικό δημόσιο συμφέρον. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να επιβληθούν στη δημόσια αρχή εναλλακτικές κυρώσεις (όπως πρόστιμα) ή να μειωθεί η διάρκεια της σύμβασης.

Σχετικά Θέματα

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων - Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: