Τελευταίος έλεγχος : 13/11/2018

Ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

Από τις 30 Μαρτίου 2019, το σύνολο του δικαίου της ΕΕ θα παύσει να ισχύει στο ΗΒ, εκτός αν μια επικυρωμένη συμφωνία αποχώρησης καθορίσει άλλη ημερομηνία, ή αν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το ΗΒ αποφασίσουν ομόφωνα να παρατείνουν τη διετή περίοδο διαπραγματεύσεων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νομικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις:

Με τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις απλουστεύονται όλες οι διαδικασίες δημόσιων διαγωνισμών, καθώς γίνονται αποτελεσματικότερες και διαφανέστερες, και παράλληλα βελτιώνεται η πρόσβαση των επιχειρήσεων στις ευκαιρίες της αγοράς.

Η μετάβαση στις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από τον Οκτώβριο 2018. Από τη στιγμή εκείνη, θα μπορείτε να υποβάλλετε προσφορές ηλεκτρονικά σε όλες τις αναθέτουσες αρχές στην ΕΕ. Υπάρχουν ήδη διαθέσιμα ψηφιακά εργαλεία που απλουστεύουν την πρόσβασή σας σε δημόσιους διαγωνισμούς:

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ): μείωση της γραφειοκρατίας

Με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) μπορείτε να δηλώσετε την οικονομική κατάσταση της επιχείρησής σας, την ικανότητα και την καταλληλότητα συμμετοχής σε διαδικασία ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων (π.χ. ότι έχετε καταβάλει φόρους, έχετε επαρκή οικονομική επιφάνεια ή δεν έχετε ποινικό μητρώο). Το ΕΕΕΠ έχει γίνει υποχρεωτικό από τον Απρίλιο 2016. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έντυπη μορφή ή ως ηλεκτρονική υπηρεσία (eESPD), κατά περίπτωση:

Χρήση της υπηρεσίας eESPD

Μπορείτε να συμπληρώσετε το ηλεκτρονικό δελτίο και να το υποβάλετε ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά σας. Η υποβολή προσφοράς σε έντυπη μορφή είναι επίσης δυνατή μέχρι τις 18 Απριλίου 2018. Κατά την υποβολή προσφοράς με το ΕΕΕΠ, δεν χρειάζεται πλέον να επισυνάπτετε τα πρωτότυπα έγγραφα. Μόνο οι νικητές του διαγωνισμού θα πρέπει να προσκομίζουν έγγραφα ως αποδεικτικά στοιχεία.

Αυτή τη στιγμή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει δωρεάν την υπηρεσία eESPD για τις αναθέτουσες αρχές και τους οικονομικούς φορείς. Στο μέλλον, αναμένεται από τα κράτη μέλη της ΕΕ να εφαρμόζουν την εν λόγω υπηρεσία σε εθνικό επίπεδο.

Οι υποβάλλοντες προσφορά είναι δυνατόν να αποκλείονται από τη διαδικασία, ή να υπόκεινται σε δίωξη, σε περίπτωση που, κατά τη συμπλήρωση του ΕΕΕΠ, δηλώσουν σοβαρές ψευδείς πληροφορίες, αποκρύψουν πληροφορίες ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά.

E-certis: αποσαφήνιση των απαιτήσεων πιστοποίησης στις χώρες της ΕΕ

Η υπηρεσία eESPD είναι επίσης συνδεδεμένη με το εργαλείο χαρτογράφησης e-Certisen, το οποίο σας βοηθά να εντοπίζετε και να συγκρίνετε διάφορα πιστοποιητικά που απαιτούνται για τις δημόσιες συμβάσεις στην ΕΕ.

Χρήση της υπηρεσίας

Για αναζήτηση στη βάση δεδομένων e-CERTIS, πληκτρολογήστε την περιγραφή του εγγράφου που αναζητάτε και εν συνεχεία επιλέξτε την αντίστοιχη χώρα. Η αναζήτηση μπορεί να γίνει σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στη βάση δεδομένων παρέχονται από τις εθνικές αρχές και επικαιροποιούνται τακτικά.

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων - Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: