Navigačný riadok

Aktualizované 16/03/2018

Oneskorené platby

Podľa právnych predpisov EÚ si môžete v prípade oneskorených platieb za faktúry zo strany vašich obchodných partnerov uplatniť úroky z omeškania.

Týka sa to všetkých komerčných transakcií s inými podnikateľskými subjektmi (vrátane SZČO, ak konajú v rámci svojej nezávislej ekonomickej alebo profesijnej činnosti) a s verejnými orgánmi.

Podmienky:

  • splnili ste všetky svoje zmluvné a zákonné povinnosti,
  • za omeškanie je zodpovedný daný subjekt (t. j. nenastali mimoriadne okolnosti, na ktoré subjekt nemal vplyv).

Úroky z omeškania nemôžete uplatniť:

  • pri transakciách s vašimi zákazníkmi,
  • ak išlo o faktúru na zaplatenie náhrady škody (napr. vystavenú poisťovňou).

V krajinách EÚ sa neuplatňujú úroky z omeškania, ak je zákazník v konkurznom konaní.

Kedy sa platba klasifikuje ako oneskorená?

Dohodnutá lehota splatnosti

Úroky z omeškania môžete uplatniť od prvého dňa po lehote splatnosti.

  • Ak je váš zákazník verejným orgánom, k zaplateniu pohľadávky musí dôjsť najneskôr do 30 kalendárnych dní.
  • Ak je váš zákazník obchodnou spoločnosťou, lehoty na zaplatenie stanovené v zmluve nemôžu presiahnuť 60 kalendárnych dní, okrem prípadov, ak ste sa výslovne dohodli na dlhšej lehote a ak táto nie je značne nevýhodná pre vás ako veriteľa.

Lehota splatnosti nie je dohodnutá v zmluve

Úroky z omeškania môžete automaticky uplatniť od 30. kalendárneho dňa po prevzatí faktúry alebo žiadosti o zaplatenie.

Ak neviete, kedy bola faktúra prevzatá, máte nárok na úroky z omeškania od 30. kalendárneho dňa po poskytnutí vašich služieb a/alebo po prevzatí vašich výrobkov.

Ak zasielate faktúry partnerom vopred, táto lehota sa začína až od okamihu poskytnutia služby a/alebo prevzatia vášho výrobku.

Úrok z omeškania

Zákonnú sadzbu úrokov z omeškania platby tvorí referenčná sadzba a dodatočná sadzba, ktorú stanovuje každá krajina samostatne (minimálne 8 %). Verejné orgány nie sú oprávnené stanoviť nižšie sadzby úrokov. Pokiaľ ide o nároky medzi podnikmi (B2B) – ak sa nedosiahne dohoda – uplatní sa zákonný úrok z omeškania.

Zákonná úroková sadzba (%/rok)

Členský štát 1. január 2018 – 30. jún 2018 1. júl 2017 – 31. december 2017 1. január 2017 – 30. jún 2017
Belgicko 8,00 8,00 8,00
Bulharsko 10,00 10,00 10,00
Cyprus 8,00 8,00 8,00
Česká republika 8,05 8,05 8,05
Dánsko 8,05 8,05 8,05
Estónsko 8,00 8,00 8,00
Fínsko 8,00 8,00 8,00
Francúzsko 8,00 8,00 8,00
Grécko 8,00 8,00 8,00
Holandsko 8,00 8,00 8,00
Chorvátsko 9,09 9,41 9,68
Írsko 8,00 8,00 8,00
Lotyšsko 8,00 8,00 8,00
Litva 8,00 8,00 8,00
Luxembursko 8,00 8,00 8,00
Maďarsko 8,90 8,90 8,90
Malta 8,00 8,00 8,00
Nemecko 8,12 8,12 8,12
Poľsko 9,50 9,50 9,50
Portugalsko 8,00 8,00 8,00
Rakúsko 8,58 8,58 8,58
Rumunsko 9,75 9,75 9,75
Slovensko 8,00 8,00 8,00
Slovinsko 8,00 8,00 8,00
Spojené kráľovstvo 8,25 8,25 8,25
Španielsko 8,00 8,00 8,00
Švédsko 7,50 7,50 7,50
Taliansko 8,00 8,00 8,00
  • Referenčnou sadzbou v eurozóne je hlavná refinančná sadzbaEnglish Európskej centrálnej banky.
  • Referenčnú sadzbu (úroková sadzba, ktorú musia banky platiť, keď si požičiavajú peniaze od svojej centrálnej banky) pre krajiny EÚ, ktoré nepoužívajú euro, stanovujú národné centrálne banky.

V oboch prípadoch referenčné sadzby (zverejňované 1. januára a 1. júla každý rok) platia pre všetky transakcie počas obdobia 6 mesiacov od ich zverejnenia. Napríklad, ak bol termín splatnosti vašej nezaplatenej faktúry 15. marca, príslušná referenčná sadzba je sadzba stanovená 1. januára.
 

Výpočet úrokov

Vyberte svoju krajinu
Dlžná suma
Počet dní od termínu splatnosti
Celková splatná suma (vrátane úrokov):   

Aby MSP a ostatné podniky boli chránené pri svojich obchodných transakciách s väčšími podnikmi alebo verejnými orgánmi, môžu teraz na vnútroštátnych súdoch ľahšie napadnúť zjavne neprijateľné zmluvné podmienky a postupy.

Náhrada nákladov na vymáhanie

Okrem nezaplatených úrokov máte automaticky nárok na minimálnu pevnú sumu 40 EUR ako náhradu nákladov spojených s vymáhaním platby. (V niektorých krajinách EÚ sa táto suma počíta na základe hodnoty faktúry, a preto môže byť vyššia). Okrem toho máte nárok žiadať od dlžníka primeranú náhradu všetkých nákladov spojených s vymáhaním platby, ktoré presahujú túto paušálnu sumu a vznikli v dôsledku oneskorenia platby (napr. poplatky právnikovi/agentúre na vymáhanie pohľadávok).

Online helpdesk – úroky z omeškania

Pre viac informácií o oneskorených platbách sa obráťte na online helpdesk: GROW-LATE-PAY-E-DESK@ec.europa.euEnglish

Komisia tiež vyzýva spoločnosti a občanov, aby sa podelili o informácie týkajúce sa uplatňovania smernice o oneskorených platbách vo svojej krajine a aby jej posielali zdokumentované problémy, s ktorými sa stretávajú pri uplatňovaní práv vyplývajúcich z tejto smernice.

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Služba miestnej podpory podnikov

Pomoc a poradenstvo

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Pomoc a poradenstvo

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network. Aby vám mohol váš miestny poradca odpovedať včas a správne, uveďte čo najviac informácií.

EEN-logo

Kontaktný formulár

(Vyplnenie všetkých políčok je povinné)
Ďakujeme. Vaša správa bola úspešne odoslaná.
V dôsledku technických problémov nebolo možné odoslať vašu správu. Skúste znova neskôr.
Uveďte platnú e-mailovú adresu.

Osobné údaje

Údaje o spoločnosti

ÁnoNie

Belgicko

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulharsko

Sofia

Česká republika

Praha

Chorvátsko

Zagreb

Cyprus

Nicosia

Dánsko

Copenhagen

Estónsko

Tallinn

Fínsko

Helsinki

Francúzsko

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grécko

Athens

Holandsko

Den Haag

Írsko

Dublin

Island

Reykjavík

Litva

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Luxembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Malta

Pieta`

Nemecko

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Nórsko

Oslo

Poľsko

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalsko

Lisboa

Rakúsko

Wien

Rumunsko

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Slovinsko

Ljubljana

Španielsko

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené kráľovstvo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Švédsko

Stockholm

Taliansko

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

3000/3000

Informácie uvedené v tomto formulári sa zašlú priamo partnerovi siete Enterprise Europe Network. Osobné údaje uvedené vo formulári sa použijú len na účely zodpovedania otázky poradcom; údaje sa následne nebudú uchovávať.