Τελευταίος έλεγχος : 06/02/2018

Πληρωμές

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

Από τις 30 Μαρτίου 2019, το σύνολο του δικαίου της ΕΕ θα παύσει να ισχύει στο ΗΒ, εκτός αν μια επικυρωμένη συμφωνία αποχώρησης καθορίσει άλλη ημερομηνία, ή αν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το ΗΒ αποφασίσουν ομόφωνα να παρατείνουν τη διετή περίοδο διαπραγματεύσεων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νομικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις:

Εκπρόθεσμες πληρωμές - Πώς να απαιτήσετε την καταβολή τόκου για μη έγκαιρη εξόφληση τιμολογίων. Μπορείτε να υπολογίσετε τους τόκους που σας οφείλονται με τον υπολογιστή εκπρόθεσμων πληρωμών.

Υπηρεσίες πληρωμών – Τόσο εσείς όσο και οι πελάτες σας μπορείτε να εκτελείτε ή να λαμβάνετε διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ (και σουηδικές κορόνες) χωρίς να καταβάλλετε πρόσθετα τέλη. 

Διασυνοριακή είσπραξη οφειλών - Τα δικαστήρια μπορούν να διατάξουν τη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών των οφειλετών, προκειμένου να βοηθήσουν μια επιχείρηση να απαιτήσει τα οφειλόμενα ποσά από εταιρεία εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: