Ścieżka nawigacji

Ostatnio sprawdzono 13/06/2018

Imprezy turystyczne i powiązane usługi turystyczne

Od 30 marca 2019 r. wszystkie unijne akty prawne przestaną mieć zastosowanie do Wielkiej Brytanii, chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu z UE przewidziana zostanie inna data lub Rada Europejska i Wielka Brytania podejmą jednomyślnie decyzję o przedłużeniu dwuletniego okresu negocjacji. Więcej informacji na temat skutków prawnych dla przedsiębiorstw:

Ta strona zawiera informacje na temat nowej dyrektywy w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, która zacznie obowiązywać od 1 lipca 2018 r. Do tego czasu mają zastosowanie przepisy obecnie obowiązującej dyrektywy w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek.

Jeśli Twoja firma sprzedaje co najmniej dwa różne rodzaje usług turystycznych, jak na przykład transport w połączeniu z zakwaterowaniem, wynajmem pojazdów silnikowych lub – na ściśle określonych warunkach – innymi usługami turystycznymi, na mocy unijnych przepisów dotyczących imprez turystycznych spoczywają na Tobie pewne obowiązki. Przepisy te mają zastosowanie do imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych.

Imprezy turystyczne

Imprezy turystyczne oznaczają wszelką sprzedaż obejmującą co najmniej dwa różne rodzaje usług turystycznych przewidzianych podczas tej samej podróży lub tych samych wakacji, w przypadku gdy usługi te są rezerwowane w ramach jednej umowy z jednym usługodawcą. Imprezy turystyczne obejmują również sprzedaż usług, które są rezerwowane u różnych dostawców w ramach osobnych umów, jeśli spełniony jest jeden z warunków poniżej:

 • Usługi turystyczne są nabywane w jednym punkcie sprzedaży (w biurze podróży, za pośrednictwem centrum telefonicznego lub na stronie internetowej), w przypadku gdy klient wybierze usługi przed wyrażeniem zgody na dokonanie zapłaty, czyli przed zawarciem pierwszej umowy.
 • Usługi zostały sprzedane po cenie obejmującej wszystkie te usługi.
 • Usługi były reklamowane lub sprzedawane przy użyciu określenia „impreza turystyczna" lub podobnego określenia.
 • Klienci mogą dokonać wyboru spośród określonych usług turystycznych, na przykład wybrać podróż stanowiącą prezent.

Połączenie jednej usługi turystycznej, takiej jak zakwaterowanie, z inną (wycieczką z przewodnikiem czy wstępem na koncert) można określić mianem imprezy turystycznej wyłącznie, jeśli dodatkowe usługi stanowią co najmniej 25 proc. całkowitej wartości podróży lub są istotnym elementem podróży.

Informacje, jakie należy przekazać klientom

Przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej musisz zadbać o przekazanie klientowi wszelkich niezbędnych informacji, takich jak:

 • cel podróży
 • lista usług objętych umową
 • łączna cena
 • informacje o wymogach paszportowych i wizowych.

Musisz zadbać o to, aby klient otrzymał link do standardowego formularza informacyjnego, w którym wyjaśniono, że klientowi zaoferowano imprezę turystyczną, i przedstawiono jej najważniejsze elementy.

Zmiana warunków umownych – na przykład podwyższenie ceny

Jeśli klienci, którzy zakupili imprezę turystyczną, powiadomią Cię o tym z rozsądnym wyprzedzeniem, mogą przenieść umowę na inną osobę, mimo że może to pociągać za sobą dodatkowe koszty.

 • Możesz podwyższyć cenę imprezy turystycznej, jeśli wzrosną konkretne koszty (na przykład ceny paliw), ale musi to być wyraźnie wyjaśnione w umowie i może nastąpić nie później niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Jeśli wzrost przekracza 8 proc. ceny imprezy turystycznej, klient może rozwiązać umowę bez ponoszenia opłat za jej rozwiązanie.
 • W normalnych warunkach, jeśli anulujesz sprzedaż przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, klienci będą mieli zazwyczaj prawo do zwrotu wpłat i do rekompensaty.
 • W wyjątkowych okolicznościach, np. w razie klęski żywiołowej lub jeżeli w docelowym miejscu podróży wystąpią poważne problemy związane z bezpieczeństwem, które mogą wpłynąć na imprezę turystyczną, organizator może ją odwołać. W takim przypadku klientowi nie należy się rekompensata.
 • Organizator musi zapewnić pomoc podróżnemu, który znajdzie się w trudnej sytuacji, na przykład udzielić mu informacji na temat usług opieki zdrowotnej lub pomóc mu w znalezieniu alternatywnych usług turystycznych.

Ochrona zapewniana klientom (np. alternatywne usługi turystyczne, rekompensata, zwrot wpłaty)

Jako organizator odpowiadasz za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych wchodzących w skład imprezy turystycznej. Jeśli dana usługa turystyczna nie może zostać zrealizowana w przewidzianej formie, być może będziesz musiał zaproponować klientom alternatywne usługi, nie obciążając ich za nie dodatkowymi kosztami. Jeśli usługi turystyczne nie spełniają przewidzianych standardów, być może będziesz również musiał wypłacić rekompensatę.

W niektórych krajach UE w zależności od tego, gdzie impreza turystyczna jest oferowana, oprócz organizatorów odpowiedzialność mogą ponosić również sprzedawcy detaliczni.

Powiązane usługi turystyczne

Powiązane usługi turystyczne to usługi turystyczne, które są kupowane od różnych przedsiębiorców, z którymi zawierane są odrębne umowy, mimo że usługi te są powiązane. Klasyfikuje się je jako powiązane w przypadku, gdy jeden przedsiębiorca ułatwia rezerwację kolejnej usługi lub usług oraz gdy są one nabywane na potrzeby tej samej podróży lub tych samych wakacji.

Usługi turystyczne uznaje się za powiązane wyłącznie w przypadku, gdy połączenie usług turystycznych nie stanowi imprezy turystycznej (zob. powyżej) oraz gdy usługodawca ułatwia jedną z poniższych:

 • rezerwację przy okazji jednej wizyty lub jednego kontaktu z jego punktem sprzedaży, np. podczas jednej wizyty w biurze podróży
 • drugą rezerwację, która odbywa się w sposób ukierunkowany, a zawarcie umowy w sprawie drugiej usługi turystycznej realizowanej przez innego usługodawcę nastąpi w ciągu 24 godzin od potwierdzenia rezerwacji pierwszej usługi turystycznej.

Połączenie jednej usługi turystycznej, takiej jak zakwaterowanie, z inną (wycieczką z przewodnikiem czy wstępem na koncert) można określić mianem powiązanej usługi turystycznej wyłącznie, jeśli dodatkowe usługi stanowią co najmniej 25 proc. całkowitej wartości podróży lub są istotnym elementem podróży.

Musisz podać klientowi link do standardowego formularza informacyjnego, w którym wyjaśniono, że klientowi zaoferowano powiązaną usługę turystyczną i w którym przedstawiono jej najważniejsze elementy.

Imprezy turystyczne sprzedawane poprzez powiązany proces rezerwacji online

Imprezy turystyczne sprzedawane poprzez powiązany proces rezerwacji online – czyli rezerwacje online (lotów, zakwaterowania itp.) dokonywane przez klienta w różnych punktach sprzedaży – również są klasyfikowane jako „imprezy turystyczne", jeśli pierwszy usługodawca przekazuje imię i nazwisko i adres e-mail klienta oraz szczegóły płatności drugiemu usługodawcy, a druga umowa jest zawierana w ciągu 24 godzin od pierwszej.

Jeśli usługodawcy nie przekazują sobie danych klienta, rezerwacje te uznaje się za powiązane usługi turystyczne.

Odpowiedzialność za błędy w rezerwacji i prawo dochodzenia roszczeń

Przepisy te mają zastosowanie do imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych.

Ponosisz odpowiedzialność za wszelkie błędy występujące podczas rezerwacji wymienione poniżej:

 • błędy techniczne w systemie rezerwacji, które zostaną Ci przypisane
 • błędy powstałe w przypadku, gdy odpowiadasz za zajęcie się rezerwacją imprezy turystycznej lub usług turystycznych będących częścią powiązanych usług turystycznych.

Nie ponosisz odpowiedzialności za błędy w rezerwacji, które można przypisać klientom lub które zostały uznane za nieuniknione lub wynikające z nadzwyczajnych okoliczności.

Masz prawo dochodzić roszczeń od każdej osoby trzeciej, która przyczyniła się do zdarzenia, w wyniku którego musiałeś wypłacić odszkodowanie lub obniżyć cenę bądź które skutkowało innymi obowiązkami.

Ochrona na wypadek niewypłacalności

Przepisy te mają zastosowanie do imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych.

Musisz wykupić zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności w kraju UE, w którym prowadzisz przedsiębiorstwo. Dzięki temu w przypadku upadłości gwarant (turystyczny fundusz gwarancyjny, zakład ubezpieczeń lub dowolny inny mechanizm przewidziany w danym kraju UE) może dokonać zwrotu kwot wpłaconych przez klientów i będzie odpowiadać, jeśli będzie to wymagane, za zapewnienie powrotu podróżnych do kraju, jeśli impreza turystyczna obejmowała koszty transportu.

Kontakt z partnerskim lokalnym punktem wsparcia dla biznesu

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu

Pomoc i porady

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Pomoc i porady

Kontakt z partnerskim lokalnym punktem wsparcia dla biznesu

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady. Aby umożliwić doradcy udzielenie odpowiedzi szybko i adekwatnie do danej sytuacji, prosimy o podanie jak najdokładniejszych informacji.

EEN-logo

Formularz do kontaktu

(Wszystkie pola są obowiązkowe)
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Z powodu problemów technicznych wiadomość nie została wysłana. Proszę spróbować później.
Proszę podać prawidłowy adres e-mail.

Dane osobowe

Informacje o firmie

TakNie

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bułgaria

Sofia

Chorwacja

Zagreb

Cypr

Nicosia

Czechy

Praha

Dania

Copenhagen

Estonia

Tallinn

Finlandia

Helsinki

Francja

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grecja

Athens

Hiszpania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Holandia

Den Haag

Irlandia

Dublin

Islandia

Reykjavík

Litwa

Vilnius

Luksemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Niemcy

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Norwegia

Oslo

Polska

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalia

Lisboa

Rumunia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovenië

Ljubljana

Szwecja

Stockholm

Słowacja

Bratislava

Węgry

Budapest

Włochy

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Zjednoczone Królestwo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Łotwa

Riga

3000/3000

Informacje podane w tym formularzu są wysyłane bezpośrednio do partnera z Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości. Dane osobowe podane w tym formularzu są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie; po udzieleniu odpowiedzi nie będą przechowywane.