Available languages:

Последна проверка: 27/05/2020

Патенти – България

Процедурата, която се следва при национално валидиране на Европейски патент се състои от следните стъпки:

  1. В срок от три месеца от датата на публикуване на съобщението за издаване на европейския патент в Европейския патентен бюлетин притежалелят следва да подаде в Патентното ведомство на Република България искане за валидизиране на европейския патент за територията на Република България, заедно с превод на описанието и претенциите, включително заглавието на изобретението и всички чертежи, на български език. Преводът следва да бъде представен в три идентични екземпляра.
  2. Такса за публикация трябва да бъде платена в деня на подаване на искането за валидизация на издадения европеййски патент.
  3. Таксите за поддържане на действието на патента се заплащат на Патентното ведомство на Република България за всяка патентна година, следваща годината, в която Европейското патентно ведомство е публикувало съобщението за издаване на европейския патент.
  4. Патентопритежатели, които нямат постоянен адрес или седалище на дейност на територията на Република България, са длъжни да извършват действията пред Патентното ведомство чрез местен представител по индустриална собственост.
  5. Срокът на действие на европейския патента е 20 години от датата на подаване на заявката в Европейското патентно ведомство.

Вижте основната информация по темата

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Европейско бюро за помощ относно интелектуалната собственост

Безплатни консултации и обучение за управление на интелектуалната собственост за съфинансирани от ЕС проекти или транснационални бизнес сделки.

Местна подкрепа за бизнеса

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет.

Споделяне на страницата: