Elamine ja reisimine ELis
Viimati ajakohastatud: 04/10/2021

Andmete kasutamine, talletamine ja edastamine

Üksikisikutel, ettevõtjatel ja organisatsioonidel on õigus kasutada, koguda, talletada, edastada ja hallata isikustamata andmeid ning kasutada andmekeskuseid ja pilveteenuseid kõikjal ELis (Praegusel juhul 28 ELi liikmesriiki + Island, Norra ja Liechtenstein).

See aitab teil vältida võimalikke topeltkulusid. Te saate näiteks koondada oma IT-taristu ühte ELi riiki, isegi kui tegutsete mitmes riigis.

Mis on isikustamata andmed?

Isikustamata andmed on teave, mida ei saa seostada tuvastatud või tuvastatava isikuga. Need on muu hulgas andmed, mis on:

Isikuandmed ja segaandmekogumid

Isikuandmete ja isikustamata andmete töötlemise suhtes kehtivad erinevad eeskirjad. Lisateavet isikuandmete ja andmekaitse-eeskirjade kohta saate isikuandmete kaitse üldmääruse veebilehelt.

Isiku- ja isikustamata andmeid kogutakse ja talletatakse tihti koos. Selliseid andmeid tuntakse segaandmetena. Segaandmekogumite suhtes kohaldatakse samal tasemel kaitset kui isikuandmete suhtes. Tutvuge lisateabega segaandmekogumite ja nende haldamise kohta.

Saate oma andmeid talletada kõikjal ELis, sh pilveteenuste serverites.

Võite ise valida andmete talletamise või töötlemise asukoha, välja arvatud allpool kirjeldatud erandjuhtudel.

Kui kasutate andmete talletamiseks pilveteenust, peab teil olema võimalus pilveteenuse osutajat hõlpsasti vahetada või portida andmed tagasi majasisesesse IT-süsteemi.

Et seda võimaldada, on mitmed pilveteenuse osutajad võtnud kohustuse järgida pilveteenuse osutajate vahetamise ja andmete portimise (Cloud Switching and Porting Data – SWIPO) käitumisjuhendit. Selle kohta leiate lisateavet siiten.

Andmete vaba liikumise piirangud ELis

Erandjuhtudel on ELi riikidel võimalik kehtestada teatavate andmete asukoha suhtes piiranguid, kuid ainult juhul, kui see on põhjendatud avaliku julgeoleku kaalutlustel, näiteks kui andmed on seotud käimasoleva terrorismivastase uurimisega või kui andmete (nt lennujuhtimise andmed) kaotsiminek võib põhjustada suure liiklusõnnetuse.

Kontrollige, kas teie asukohariigis või riigis, kuhu kavatsete oma ettevõtlustegevuse laiendada, kohaldatakse andmete välismaal talletamise suhtes piiranguid.

Valige riik:

 • Austria*at
 • Belgia*be
 • Bulgaaria*bg
 • Horvaatia*cr
 • Küpros*cy
 • Tšehhiczcs
 • Taanidken
 • Eestieeet
 • Soomefifisven
 • Prantsusmaa*fr
 • Saksamaa*de
 • Kreeka*gr
 • Ungari*hu
 • Island*is
 • Iirimaa*ie
 • Itaalia*it
 • Lätilven
 • Liechtenstein*li
 • Leedultlt
 • Luksemburglufr
 • Malta*mt
 • Madalmaad*nl
 • Norra*no
 • Poolaplen
 • Portugal*pt
 • Rumeenia*ro
 • Slovakkiasksken
 • Sloveeniasisl
 • Hispaaniaeses
 • Rootsisesv
 • Šveits*ch

* Teave ei ole veel kättesaadav

Kas on veel küsimusi?

Kui soovite lisateavet muude eeskirjade kohta, millega reguleeritakse andmete kasutamist, talletamist ja edastamist konkreetses riigis, või määruse kohta, pöörduge riigi konktaktpunkti poole.

Andmete jagamine pädevate asutustega

Pädeva asutuse seadusjärgse taotluse korral peate andmed talle kättesaadavaks tegema ka juhul, kui neid hallatakse ja talletatakse teises ELi riigis. Selle nõude eiramise korral võidakse määrata riigi seadustega ette nähtud karistus.

ELi õigusaktid

Mida Brexit mõjutab?

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Choose country

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Kohalik ettevõtlustugi

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega , nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid.

Täiendavad abiteenused

Jaga lehekülge: