Sökväg

Uppdaterat 06/12/2017

Upphandling – regler och förfaranden

Om ditt företag har sitt säte i EU har du rätt att delta i offentlig upphandling i andra EU-länder. EU-lagstiftningen innehåller några grundregler som gäller för anbud över vissa tröskelvärden (se nedan).

För upphandlingar under tröskelvärdena gäller nationella regler. De måste dock följa EU-lagstiftningens allmänna principer. Förfaranden för mindre upphandlingar kan vara mindre betungande än för de EU-omfattande upphandlingarna.

För alla upphandlingar gäller följande för myndigheterna:

 • De får inte diskriminera företag som har sitt säte i ett annat EU-land.
 • De får inte nämna något specifikt varumärke eller patent när de beskriver de önskvärda egenskaperna hos de varor och tjänster de vill köpa.
 • De får inte vägra att godta styrkande handlingar (tillstånd, examensbevis osv.) som ett annat EU-land utfärdat, så länge som de ger samma garantier.
 • De måste lämna ut information om upphandlingen till alla intresserade företag, oavsett i vilket EU-land de har sitt säte.

En myndighet får utesluta företag från en upphandling om företaget

 • är i konkurs eller likvidation
 • har upphört med sin verksamhet tillfälligt eller tvångsförvaltas
 • har funnits skyldigt till allvarliga fall av misskötsel
 • inte har betalat skatter och sociala avgifter
 • har lämnat felaktiga uppgifter till en myndighet.

I undantagsfall får en myndighet ingå ett avtal utan föregående offentlig upphandling. Det gäller

 • i nödsituationer på grund av oförutsedda händelser
 • för kontrakt som bara kan utföras av ett enda företag – av tekniska skäl eller till följd av ensamrätt
 • kontrakt som enligt lag är exkluderade från offentlig upphandling (förvärv/hyra av befintliga fastigheter, anställningsavtal, programmaterial för tv- och radiosändningar m.m.).

Tröskelvärden för EU-reglerna

 Beloppen nedan är exklusive moms.

För centrala statliga myndigheter

≥ 135 000 euro

Kontrakt för inköp av varor (för försvarsmateriel endast varorna i bilaga III till direktiv 2014/24)

≥ 209 000 euro

Kontrakt för inköp av försvarsmateriel som inte anges i bilaga III till direktiv 2014/24

≥ 418 000 euro Varu- och tjänstekontrakt för vatten, energi, transporter och posttjänster

≥ 5 225 000 euro

Alla byggentreprenadkontrakt

För andra myndigheter

≥ 209 000 euro

Alla varu- och tjänstekontrakt

≥ 418 000 euro Varu- och tjänstekontrakt för vatten, energi, transporter och posttjänster

≥ 5 225 000 euro

Alla byggentreprenadkontrakt

För Sverige och andra EU-länder som inte har euron gäller de här tröskelvärdena (i lokal valuta).

Regler om offentlig upphandling

Tilldelningskriterier

Myndigheterna får använda sig av olika kriterier när de utvärderar upphandlingarna. De kan t.ex. välja anbud utifrån lägsta pris. I så fall måste anbudsgivarna informeras om hur de olika kriterierna viktas (t.ex. pris, tekniska egenskaper och miljöaspekter).

Offentliggörande

Följande meddelanden om offentliga upphandlingar som överstiger tröskelvärdena för att tillämpa EU-reglerna måste offentliggöras:

 • Meddelande om upphandling och meddelande om en formgivningstävling. Myndigheten får offentliggöra meddelandet nationellt men ska också skicka det till EU:s publiktionsbyrå. Meddelandet publiceras i sin helhet på ett officiellt EU-språk, medan en sammanfattning översätts till andra språk.
 • Ett tilldelningsmeddelande om resultatet av upphandlingen.

Myndigheter kan också publicera andra meddelanden, t.ex. ett förhandsmeddelande om att en upphandling är på gång. När en upphandling annonseras efter ett förhandsmeddelande får tiden mellan annonseringen och sista dagen för att skicka in anbud förkortas. Ett annat sätt att förkorta tidsgränserna är att offentliggöra anbud elektroniskt.

Öppenhet

De upphandlande myndigheterna får inte börja utvärdera anbuden förrän efter sista anbudsdagen. Om du har lämnat ett anbud har du rätt att bli informerad så snabbt som möjligt om du har fått kontraktet eller inte. Om du inte fick kontraktet har du rätt att få en noggrann förklaring till varför ditt anbud avslogs. För myndigheterna gäller strikt sekretess i fråga om utbyte och lagring av dina uppgifter.

Tekniska specifikationer

De tekniska specifikationerna innehåller en beskrivning av den tjänst, vara eller byggentreprenad som myndigheten vill köpa. De kan innehålla krav på miljöprestanda, design, säkerhet, kvalitetssäkring eller bedömning av överensstämmelse. För upphandling av offentliga byggentreprenader kan specifikationerna också omfatta tester, inspektioner och byggteknik.

Olika typer av upphandlingsförfaranden

Öppet förfarande

I ett öppet förfarande får alla företag lämna anbud. Tidsfristen för att lämna anbud ska vara minst 35 dagar efter att meddelandet om upphandlingen publicerats. Om ett förhandsmeddelande har publicerats kan fristen kortas till 15 dagar.

Selektivt förfarande

I ett selektivt förfarande får alla företag ansöka om att få delta men bara de som valts ut bjuds in att lämna anbud. Tidsgränsen att ansöka om att få delta är 37 dagar från den dag då meddelandet om upphandlingen publicerades. Därefter väljer myndigheten minst fem kandidater som har de efterfrågade egenskaperna. De har sedan 40 dagar på sig att lämna sitt anbud räknat från den dag då inbjudan skickades. Tiden kan förkortas till 36 dagar om ett förhandsmeddelande har publicerats.

I brådskande fall får myndigheten sätta en tidsgräns på 15 dagar för ansökningarna om deltagande (om meddelandet skickas elektroniskt kan tiden förkortas till tio dagar) och sedan har anbudsgivarna 10 dagar på sig att skicka in sina anbud.

Förhandlat förfarande

I ett förhandlat förfarande bjuder myndigheten in minst tre företag och förhandlar kontraktsvillkoren med ett eller flera av dem.

De flesta myndigheter får bara använda det här förfarandet i ett begränsat antal fall, t.ex. för varor som uteslutande är avsedda för forsknings- eller testningsändamål. Upphandlande myndigheter inom vatten, energi, transporter och posttjänster får använda förfarandet som standardförfarande.

Tidsgränsen för att ansöka om att få delta är 37 dagar från den dag då meddelandet om upphandlingen publicerades. I extremt brådskande fall kan tidsgränsen förkortas till 15 dagar, eller tio dagar om meddelandet skickas elektroniskt.

Under vissa omständigheter kan det förhandlade förfarandet väljas även utan föregående publicering av meddelandet om upphandling, t.ex.

 • om inga anbud kom in efter ett öppet eller begränsat förfarande
 • i extremt brådskande fall
 • om ett kontrakt av tekniska skäl bara kan utföras av ett enda företag.

Konkurrenspräglad dialog

Det här förfarandet används ofta för komplicerade upphandlingar, t.ex. stora infrastrukturprojekt där det är omöjligt för myndigheten att ställa samman några tekniska specifikationer i inledningsskedet. Efter publiceringen av meddelandet om upphandlingen har intresserade företag 37 dagar på sig att ansöka om att få delta. Myndigheten måste bjuda in minst tre kandidater till en dialog där man beslutar om de slutliga tekniska, rättsliga och ekonomiska aspekterna. Efter dialogen skickar kandidaterna in sina slutbud.

Konkurrenspräglade dialoger får inte användas av offentliga tjänsteleverantörer inom vatten, energi, transporter och posttjänster.

Elektroniska auktioner

Myndigheter kan också tilldela kontrakt genom elektroniska auktioner. Före auktionen måste myndigheten göra en fullständig första utvärdering av anbuden och se till att bara de godtagbara får delta. Inbjudan till auktionen måste innehålla datum och tid för auktionen och antalet anbudsomgångar. Den ska också innehålla den formel som avgör den automatiska rankningen. I varje anbudsomgång måste anbudsgivaren kunna se sin rankning i förhållande till konkurrenterna, men utan att känna till deras identitet.

Elektroniska auktioner får inte användas för vissa upphandlingstyper, t.ex. utformningen av byggentreprenader (t.ex. arkitektritningar till en byggnad).

Kontakta en lokal företagsrådgivare

Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Lokalt företagsstöd

Hjälp och råd

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Hjälp och råd

Kontakta en lokal företagsrådgivare

Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning. För att vår lokala rådgivare lättare ska kunna svara ber vi dig att lämna så mycket information som möjligt.

EEN-logo

Kontaktformulär

(Du måste fylla i alla fält)
Tack, ditt meddelande har skickats.
På grund av tekniska problem kunde meddelandet inte skickas. Försök igen senare.
Ange en giltig mejladress.

Personuppgifter

Uppgifter om företaget

JaNej

Belgien

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgarien

Sofia

Cypern

Nicosia

Danmark

Copenhagen

Estland

Tallinn

Finland

Helsinki

Frankrike

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grekland

Athens

Irland

Dublin

Island

Reykjavík

Italien

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kroatien

Zagreb

Lettland

Riga

Litauen

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Nederländerna

Den Haag

Norge

Oslo

Österrike

Wien

Polen

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Rumänien

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovakien

Bratislava

Slovenien

Ljubljana

Spanien

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Storbritannien

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Sverige

Stockholm

Tjeckien

Praha

Tyskland

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Ungern

Budapest

3000/3000

Uppgifterna i formuläret skickas direkt till en partner från Enterprise Europe Network. Dina personuppgifter används bara för att hjälpa rådgivaren att svara dig. Vi sparar dem inte.