Navigačný riadok

Aktualizované 06/12/2017

Pravidlá a postupy verejného obstarávania

Ako podnik registrovaný v EÚ máte právo uchádzať sa o verejné zákazky v iných krajinách EÚ. Právne predpisy EÚ stanovujú minimálne harmonizované pravidlá, ktoré sa vzťahujú na verejné zákazky, ktoré presahujú určitú hodnotu (pozri prahové hodnoty ďalej v texte).

Pre zákazky s nižšou hodnotou platia vnútroštátne predpisy. Musia však spĺňať všeobecné zásady práva EÚ. Postupy v prípade verejných zákaziek nepresahujúcich prahové hodnoty sa môžu zjednodušiť v porovnaní so zákazkami, na ktoré sa vzťahujú celoeurópske pravidlá.

Pre všetky verejné zákazky platí, že verejné orgány:

 • nemôžu diskriminovať podnik len preto, že je zaregistrovaný v inej krajine EÚ,
 • pri opise vlastností výrobkov a služieb, ktoré zamýšľajú kúpiť, nesmú uvádzať osobitné značky, ochranné známky ani patenty,
 • nesmú odmietnuť podporné dokumenty (osvedčenia, diplomy atď.) vydané v inej krajine EÚ, pokiaľ poskytujú rovnakú úroveň záruky,
 • musia poskytnúť všetky informácie týkajúce sa verejnej súťaže všetkým zainteresovaným spoločnostiam bez ohľadu na to, v ktorej krajine EÚ sú zaregistrované.

Verejný orgán môže vylúčiť váš podnik z výzvy na predloženie ponúk, ak:

 • je v konkurze alebo v likvidácii,
 • pozastavenú činnosť alebo je v správe súdu,
 • bolo preukázané, že závažne porušil právne predpisy,
 • nezaplatil dane alebo príspevky do sociálneho zabezpečenia,
 • poskytol verejnému orgánu nepravdivé vyhlásenia.

Verejné orgány môžu v osobitných prípadoch udeliť verejné zákazky bez uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk. Ide o tieto prípady:

 • mimoriadne situácie spôsobené nepredvídateľnými udalosťami,
 • zákazky, ktoré z technických príčin alebo z dôvodu výlučných práv môže realizovať len jedna konkrétna spoločnosť,
 • zákazky, ktoré sú podľa zákona vylúčené z verejného obstarávania (nákup/prenájom existujúcich budov, pracovné zmluvy, programový materiál na vysielanie atď.).

Prahové hodnoty pre uplatňovanie pravidiel EÚ

 Uvedené sumy nezahŕňajú DPH

Ústredné orgány štátnej správy

≥ 135 000 EUR

zákazky na tovar (v oblasti obrany len tie, ktoré sú uvedené v prílohe III k smernici 2014/24/ES)

≥ 209 000 EUR

zákazky na výrobky obranného priemyslu, ktoré nie sú uvedené v prílohe III k smernici 2014/24/ES

≥ 418 000 EUR zákazky na dodávky a poskytnutie služby v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb

≥ 5 225 000 EUR

všetky zákazky na práce

Ostatné verejné orgány

≥ 209 000 EUR

všetky zákazky na tovary a poskytnutie služby

≥ 418 000 EUR zákazky na dodávky a poskytnutie služby v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb

≥ 5 225 000 EUR

všetky zákazky na práce

Pre krajiny EÚ, ktoré nepoužívajú euro, sa uplatňujú tieto prahové hodnoty v miestnej mene.

Pravidlá verejného obstarávania

Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Verejné orgány môžu pri hodnotení ponúk použiť rôzne kritériá, ako napr. najnižšia ponúkaná cena. V tomto prípade by mal byť každý uchádzač informovaný o váhe priradenej jednotlivým kritériám (napríklad cene, technickým špecifikáciám a environmentálnym aspektom).

Uverejnenie

Pre všetky verejné súťaže, ktoré prekročia prahovú hodnotu pre uplatňovanie pravidiel EÚ, sa musia uverejniť určité oznámenia:

 • oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o vyhlásení súťaže návrhov: verejný orgán môže uverejniť toto oznámenie na vnútroštátnej úrovni, ale mal by ho tiež poslať Úradu pre vydávanie publikácií EÚ. Oznámenie sa v plnom rozsahu uverejní v jednom z úradných jazykov EÚ a jeho zhrnutie sa preloží do iných jazykov.
 • oznámenie o výsledku verejného obstarávania.

Verejné orgány sa môžu rozhodnúť, že uverejnia iné informatívne oznamy, ako napríklad predbežné oznámenie o možných nadchádzajúcich verejných obstarávaniach. Ak sa verejná súťaž po predbežnom oznámení uverejní, lehota na predloženie a prijatie ponuky sa môže skrátiť. Ďalším spôsobom skrátenia lehoty je elektronické uverejňovanie verejného obstarávania.

Transparentnosť

Verejné orgány môžu začať vyhodnocovať ponuky až po uplynutí termínu na ich predloženie. Ak ste predložili ponuku, máte právo byť čo najskôr informovaný o tom, či ste zákazku získali alebo nie. Ak ste neboli vybraný, máte nárok na podrobné vysvetlenie, prečo bola vaša ponuka zamietnutá. Verejný orgán musí zachovávať prísnu mlčanlivosť, pokiaľ ide o  použitie a uchovávanie vašich údajov.

Technické špecifikácie

Technické špecifikácie vymedzujú charakteristiky služieb, tovaru alebo prác, ktoré verejný orgán zamýšľa kúpiť. Môžu zahŕňať aspekty týkajúce sa environmentálneho dosahu, návrhu, bezpečnosti, kvality alebo posúdenia zhody. Pri verejných zákazkách na práce môžu zahŕňať aj testy, kontrolu a stavebné postupy.

Druhy postupov verejného obstarávania

Verejná súťaž

Do verejnej súťaže môže predložiť ponuku každý podnik. Minimálna lehota na predloženie ponúk je 35 dní od dátumu uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. Ak sa uverejnilo predbežné oznámenie, táto lehota môže byť skrátená na 15 dní.

Užšia súťaž

Pri užšej súťaži môže každý podnik požiadať o účasť, ale len predbežne vybrané spoločnosti budú vyzvané na predloženie ponuky. Lehota na žiadosť o účasť je 37 dní od uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. Verejný orgán potom vyberie aspoň 5 záujemcov s požadovanými vlastnosťami, ktorí majú ďalších 40 dní na predloženie ponuky od dátumu, keď boli na to vyzvaní. Táto lehota môže byť skrátená na 36 dní, ak bolo uverejnené predbežné oznámenie.

V naliehavých prípadoch môže verejný orgán stanoviť lehotu 15 dní na predloženie žiadosti o účasť (v prípade elektronického oznámenia sa môže lehota skrátiť na 10 dní) a 10 dní na predloženie ponúk.

Rokovacie konanie

Pri rokovacom konaní vyzve verejný orgán aspoň 3 podniky, s ktorými bude rokovať o podmienkach zmluvy.

Väčšina verejných obstarávateľov môže použiť tento postup len v obmedzenom počte prípadov, napríklad na dodávky určené výlučne na výskum alebo na skúšobné účely. Verejní obstarávatelia v odvetviach ako vodné hospodárstvo, energetika, doprava a poštové služby ich môžu využívať ako štandardný postup.

Lehota na žiadosť o účasť je 37 dní od uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. V prípade mimoriadnej naliehavosti môže byť znížená na 15 dní alebo desať dní, ak je oznámenie zaslané elektronicky.

Za určitých podmienok sa tento postup môže zvoliť aj bez uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, napríklad:

 • ak vo verejnej alebo užšej súťaži neboli predložené žiadne ponuky,
 • v prípade mimoriadnej naliehavosti,
 • v prípadoch, keď z technických dôvodov môže zákazku realizovať len jeden podnik.

Súťažný dialóg

Tento postup sa často využíva pre zložité zmluvy, ako sú veľké infraštruktúrne projekty, pri ktorých verejný orgán nemôže stanoviť technické špecifikácie hneď na začiatku. Po uverejnení oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania majú zainteresované podniky 37 dní na predloženie žiadosti o účasť. Verejný orgán musí prizvať aspoň 3 záujemcov na dialóg, počas ktorého sa stanovia záverečné technické, právne a ekonomické aspekty. Po dialógu záujemcovia predložia svoje konečné ponuky.

Súťažný dialóg nemôžu použiť poskytovatelia verejných služieb v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb.

Elektronické aukcie

Verejné orgány môžu tiež zadávať zákazky prostredníctvom elektronickej aukcie. Pred začiatkom aukcie musí orgán vykonať úplné počiatočné vyhodnotenie ponúk a pripustiť účasť iba prijateľných ponúk. Výzva na účasť v aukcii musí obsahovať dátum a čas aukcie a počet ponukových kôl. Mala by tiež obsahovať matematický vzorec, ktorý bude určovať automatické poradie. V každom kole by ste mali mať možnosť vidieť vaše poradie, ako aj poradie vašich konkurentov bez toho, aby ste poznali ich totožnosť.

Elektronické aukcie sa nemôžu použiť na určité druhy zmlúv – napríklad na projektovú dokumentáciu prác (napr. architektonické plány budovy).

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Služba miestnej podpory podnikov

Pomoc a poradenstvo

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Pomoc a poradenstvo

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network. Aby vám mohol váš miestny poradca odpovedať včas a správne, uveďte čo najviac informácií.

EEN-logo

Kontaktný formulár

(Vyplnenie všetkých políčok je povinné)
Ďakujeme. Vaša správa bola úspešne odoslaná.
V dôsledku technických problémov nebolo možné odoslať vašu správu. Skúste znova neskôr.
Uveďte platnú e-mailovú adresu.

Osobné údaje

Údaje o spoločnosti

ÁnoNie

Belgicko

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulharsko

Sofia

Česká republika

Praha

Chorvátsko

Zagreb

Cyprus

Nicosia

Dánsko

Copenhagen

Estónsko

Tallinn

Fínsko

Helsinki

Francúzsko

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grécko

Athens

Holandsko

Den Haag

Írsko

Dublin

Island

Reykjavík

Litva

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Luxembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Malta

Pieta`

Nemecko

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Nórsko

Oslo

Poľsko

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalsko

Lisboa

Rakúsko

Wien

Rumunsko

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Slovinsko

Ljubljana

Španielsko

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené kráľovstvo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Švédsko

Stockholm

Taliansko

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

3000/3000

Informácie uvedené v tomto formulári sa zašlú priamo partnerovi siete Enterprise Europe Network. Osobné údaje uvedené vo formulári sa použijú len na účely zodpovedania otázky poradcom; údaje sa následne nebudú uchovávať.