Mogħdija tan-navigazzjoni

L-aħħar verifika 24/05/2018

Regoli u proċeduri tas-sejħiet għall-offerti

Mit-30 ta’ Marzu 2019, il-liġi kollha tal-UE mhux se tapplika aktar għar-Renju Unit, sakemm ftehim ta’ rtirar ratifikat ma jistabbilixxix data oħra, jew il-Kunsill Ewropew u r-Renju Unit jiddeċiedu b’mod unanimu li jestendu l-perjodu ta’ sentejn ta’ negozjati. Għal aktar informazzjoni dwar ir-riperkussjonijiet legali għan-negozji:

Bħala negozju rreġistrat fl-UE, għandek id-dritt li tikkompeti għal kuntratti pubbliċi f'pajjiżi oħra tal-UE. Il-liġi tal-UE tistabbilixxi regoli minimi armonizzati li japplikaw għal offerti li jaqbżu ċertu valur (ara l- limiti hawn taħt).

Għal offerti ta' valur iktar baxx, japplikaw ir-regoli nazzjonali. Dawn għandhom jirrispettaw il-prinċipji ġenerali tal-liġi tal-UE. Il-proċeduri "taħt il-limitu" jistgħu jiġu ssimplifikati meta mqabbla ma' offerti madwar l-UE.

Għall -offerti kollha, l-awtoritajiet pubbliċi:

 • ma jistgħux jiddiskriminaw kontra negozji reġistrati f'pajjiż ieħor tal-UE
 • ma jistgħux jirreferu għal ditti speċifiċi, trademarks jew privattivi meta jiġu deskritti l-karatteristiċi tal-prodotti u s-servizzi li jixtiequ jixtru
 • ma jistgħux jirrifjutaw li jaċċettaw dokumenti ta' sostenn (ċertifikati, diplomi, eċċ.) maħruġa minn pajjiż ieħor tal-UE, sakemm dawn jipprovdu l-istess livell ta' garanzija
 • għandhom jagħmlu l-informazzjoni kollha dwar l-offerti disponibbli għall-kumpaniji interessati kollha, irrispettivament mill-pajjiż tal-UE li huma rreġistrati fih

Awtorità pubblika tista' teskludi n-negozju tiegħek minn sejħa għal offerti jekk:

 • hu fallut jew qed jigi likwidat
 • ikun issospenda l-attivitajiet tiegħu jew l-attivitajiet tiegħu huma amministrati minn qorti
 • ikun instab ħati ta' kondotta ħażina gravi
 • ma jkunx ħallas it-taxxi jew il-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali
 • ikun għamel dikjarazzjonijiet foloz lil xi awtorità pubblika.

Hemm każijiet speċifiċi fejn l-awtoritajiet pubbliċi jistgħu jagħtu kuntratti mingħajr ma jippubblikaw sejħa għall-offerti:

 • emerġenzi minħabba avvenimenti mhux previsti
 • kuntratti li - għal raġunijiet tekniċi jew minħabba drittijiet esklużivi - jistgħu jsiru biss minn kumpanija partikolari waħda biss
 • kuntratti li bil-liġi huma esklużi mill-akkwist pubbliku (xiri/kiri ta' bini eżistenti, kuntratti ta' impjieg, materjal tal-programmi għax-xandir, eċċ.)

Limiti li jiskattaw ir-regoli tal-UE

 L-ammonti hawn taħt ma jinkludux il-VAT

Awtoritajiet tal-gvern ċentrali

≥ EUR 144 000

kuntratti ta' provvista (għad-difiża, dawk elenkati fl-Anness III tad- Direttiva 2014/24 biss)

≥ EUR 221 000

kuntratti ta' provvista għal prodotti tad-difiża mhux elenkati fl-Anness III tad- Direttiva 2014/24

≥ EUR 443 000 kuntratti ta' provvisti u servizzi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u s-servizzi postali

≥ EUR 5 548 000

kuntratti ta' xogħlijiet kollha

Awtoritajiet pubbliċi oħra

≥ EUR 221 000

kuntratti ta' provvisti u servizzi kollha

≥ EUR 443 000 kuntratti ta' provvisti u servizzi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u s-servizzi postali

≥ EUR 5 548 000

kuntratti ta' xogħlijiet kollha

Għall-pajjiżi tal-UE li ma jużawx l-ewro, japplikaw il-limiti li ġejjin, fil-muniti lokali.

Regoli dwar l-akkwist pubbliku

Kriterji tal-għoti

L-awtoritajiet pubbliċi jistgħu jużaw kriterji differenti meta jevalwaw l-offerti, bħall- prezz l-iktar baxx offrut. F'dan il-każ, kull applikant għandu jiġi infurmat dwar il- kejl differenti mogħti lill-kriterji differenti (i.e. il-karatteristiċi tekniċi u l-aspetti ambjentali).

Pubblikazzjoni

Ċerti avviżi għandhom jiġu ppubblikati għal kwalunkwe offerta pubblika li taqbeż il-limiti li jiskattaw ir-regoli għall-UE kollha:

 • avviż ta' kuntratt jew avviż ta' kompetizzjoni ta' konkors tad-disinn: l-awtorità pubblika tista' tippubblika dan l-avviż fil-livell nazzjonali iżda għandha wkoll tibagħtu lill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-UE. L-avviż jiġi ppubblikat sħiħ f'lingwa uffiċjali waħda tal-UE u taqsira tiġi tradotta f'lingwi oħra
 • avviż ta' għoti ta' kuntratt li jħabbar ir-riżultati tal-offerta pubblika

L-awtoritajiet pubbliċi jistgħu jagħżlu li jippubblikaw avviżi ta' informazzjoni oħra, bħal avviż ta' informazzjoni minn qabel għal offerta li jmiss possibbli. Meta offerta tiġi ppubblikata wara avviż ta' informazzjoni minn qabel, il-limitu ta' żmien biex jintbagħtu u jaslu l-offerti jista' jitnaqqas. Mod ieħor ta' kif jitnaqqas il-limitu ta' żmien hu li l-offerta tiġi ppubblikata b'mod elettroniku.

Trasparenza

L-awtoritajiet pubbliċi jistgħu jibdew jevalwaw l-offerti wara l-iskadenza għas-sottomissjoni. Jekk bgħatt offerta, għandek id-dritt li tiġi informat kemm jista' jkun malajr jekk irbaħtx il-kuntratt jew le. Jekk ma tiġix magħżul, int intitolat għal spjegazzjoni dettaljata għaliex l-offerta tiegħek ġiet miċħuda. L-awtorità pubblika għandha tosserva konfidenzalità stretta rigward l-iskambju u l-ħażna tad- dejta tiegħek.

Speċifikazzjonijiet tekniċi

L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi jiddefinixxu l- karatteristiċi tas-servizzi, il-provvista jew ix-xogħlijiet li l-awtorità pubblika biħsiebha tixtri. Dawn jistgħu jinkludu aspetti tal-prestazzjoni ambjentali, id-disinn, is-sikurezza, l-assigurazzjoni tal-kwalità jew l-evalwazzjoni tal-konformità. Għal kuntratti ta' xogħlijiet pubbliċi jistgħu wkoll jinkludu testijiet, spezzjonijiet u tekniki ta' kostruzzjoni.

Tipi ta' proċedura ta' akkwist pubbliku

Proċedura miftuħa

Fi proċedura miftuħa kwalunkwe negozju jista' jissottometti offerta. Il-limitu minimu ta' żmien għas-sottomissjoni tal-offerti huwa ta' 35 jum mid-data tal-pubblikazzjoni tal-avviż tal-kuntratt. Jekk ġie ppubblikat avviż ta' informazzjoni minn qabel, dan il-limitu ta' żmien jista' jitnaqqas għal 15-il jum.

Proċedura ristretta

kwalunkwe negozju jista' jitlob li jipparteċipa fi proċedura ristretta, iżda dawk biss li jintgħażlu minn qabel se jiġu mistiedna jissottomettu offerta. Il-limitu ta' żmien biex titlob il-parteċipazzjoni hu ta' 37 jum mill-pubblikazzjoni tal-avviż tal-kuntratt. L-awtorità pubblika mbagħad tagħżel tal-inqas 5 kandidati li għandhom il-kapaċitajiet meħtieġa, li mbagħad ikollhom 40 jum biex jissottomettu offerta mid-data meta l-istedina kienet mibgħuta. Dan il-limitu ta' żmien jista' jitnaqqas għal 36 jum, jekk avviż ta' informazzjoni minn qabel ikun ġie ppubblikat.

F'każijiet urġenti l-awtorità pubblika tista' tiffissa limitu ta' żmien ta' 15-il jum biex tirċievi talbiet ta' parteċipazzjoni (jekk l-avviż ikun intbagħat b'mod elettroniku, dan jista' jitnaqqas għal 10 ijiem) u 10 ijiem għas-sottomissjoni tal-offerti.

Proċedura nnegozjata

Fi proċedura nnegozjata l-awtorità pubblika tistieden tal-inqas 3 negozji li magħhom se tinnegozja t-termini tal-kuntratt.

Ħafna awtoritajiet kontraenti jistgħu jużaw din il-proċedura f' numru limitat ta' każijiet biss, pereżempju għal provvisti maħsubin esklussivament għar-riċerka jew għal skopijiet ta' ttestjar. L-awtoritajiet kontraenti f'setturi bħall-ilma, l-enerġija, it-trasport jew is-servizzi postali jistgħu jużawha bħala proċedura standard.

Il-limitu ta' żmien biex titlob il-parteċipazzjoni hu ta' 37 jum mill-pubblikazzjoni tal-avviż tal-kuntratt. Dan jista' jitnaqqas għal 15-il jum f'każijiet estremament urġenti, jew 10 ijiem jekk l-avviż ikun intbagħat b'mod elettroniku.

Taħt ċerti kundizzjonijiet din il-proċedura tista' tkun magħżula anke mingħajr pubblikazzjoni ta' avviż ta' kuntratt, pereżempju:

 • f'każ fejn l-ebda offerta ma tkun ġiet sottomessa fi proċedura miftuħa jew ristretta
 • f' każijiet estremament urġenti
 • f'każijiet fejn, għal raġunijiet tekniċi, il-kuntratt jista' jitwettaq minn negozju wieħed biss

Djalogu kompetittiv

Din il-proċedura spiss tintuża għal kuntratti kumplessi bħal proġetti kbar ta' infrastruttura fejn l-awtorità pubblika ma tistax tiddefinixxi l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi mill-bidu. Wara l-pubblikazzjoni tal-avviż tal-kuntratt, in-negozji interessati jkollhom 37 jum biex jitolbu l-parteċipazzjoni. L-awtorità pubblika għandha tistieden tal-inqas 3 kandidati għal djalogu fejn huma definiti l-aspetti tekniċi, legali u ekonomiċi finali. Wara dan id-djalogu l-kandidati jissottomettu l-offerti finali tagħhom.

Id-djalogu kompetittiv ma jistax jintuża minn fornituri ta' servizzi pubbliċi fis-setturi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u s-setturi tas- servizzi postali.

Irkantijiet elettroniċi

L-awtoritajiet pubbliċi jistgħu jagħtu wkoll kuntratti permezz tal- irkant elettroniku. Qabel ma jibda l-irkant, huma għandhom jagħmlu evalwazzjoni inizjali sħiħa tal-offerti u jippermettu biss lil dawk ammissibbli jipparteċipaw. L-istedina għall-parteċipazzjoni fl-irkant għandha tiddikjara d-data u l-ħin tal-irkant u n-numru ta' sessjonijiet ta' offerti. Għandha tistipula wkoll il- formola matematika li tiddetermina l-klassifiki awtomatiċi. F'kull sessjoni ta' offerti trid tkun tista' tara l-klassifika tiegħek imqabbla mal-kompetituri tiegħek, mingħajr ma jkunu jafu l-identità tagħhom.

L-irkanti elettroniċi ma jistgħux jintużaw għal ċerti tipi ta' kuntratti – bħalma huwa d-disinn ta' xogħlijiet (pereżempju pjanijiet arkitettoniċi għal xi bini).

Ikkuntattja msieħeb tal-appoġġ għan-negozji lokali

Għandek xi mistoqsijiet dwar kif topera negozju transfruntier, pereżempju l-esportazzjoni jew l-espansjoni lejn pajjiż ieħor tal-UE? Jekk hu l-każ, Enterprise Europe Network jista’ jagħtik pariri b’xejn.

Appoġġ għan-negozji lokali

Għajnuna u pariri

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Għajnuna u pariri

Ikkuntattja msieħeb tal-appoġġ għan-negozji lokali

Għandek xi mistoqsijiet dwar kif topera negozju transfruntier, pereżempju l-esportazzjoni jew l-espansjoni lejn pajjiż ieħor tal-UE? Jekk hu l-każ, Enterprise Europe Network jista’ jagħtik pariri b’xejn. Biex tgħin lill-konsulent fiż-żona lokali tiegħek jirrispondi fil-ħin u b’mod korrett, jekk jogħġbok ipprovdi l-informazzjoni kollha possibbli.

EEN-logo

Formola ta' kuntatt

(L-oqsma kollha huma mandatorji)
Grazzi, il-messaġġ tiegħek intbagħat.
Minħabba problemi tekniċi, il-messaġġ tiegħek ma setax jintbagħat. Jekk jogħġbok erġa’ pprova aktar tard.
Jekk jogħġbok ipprovdi email validu

Dettalji personali

Dettalji tal-kumpanija

IvaLE

Ċipru

Nicosia

Franza

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Id-Danimarka

Copenhagen

Il-Belġju

Brussel

Bruxelles

Namur

Il-Bulgarija

Sofia

Il-Finlandja

Helsinki

Il-Ġermanja

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Il-Greċja

Athens

Il-Kroazja

Zagreb

Il-Latvja

Riga

Il-Litwanja

Vilnius

Il-Lussemburgu

Luxembourg

Il-Pajjiżi l-Baxxi

Den Haag

Il-Polonja

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Il-Portugall

Lisboa

In-Norveġja

Oslo

Ir-Renju Unit

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ir-Repubblika Ċeka

Praha

Ir-Rumanija

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Is-Slovakkja

Bratislava

Is-Slovenja

Ljubljana

Iżlanda

Reykjavík

L-Awstrija

Wien

L-Estonja

Tallinn

L-Irlanda

Dublin

L-Isvezja

Stockholm

L-Italja

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

L-Ungerija

Budapest

Malta

Pieta`

Spanja

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

3000/3000

L-informazzjoni mdaħħla f’din il-formola tintbagħat direttament għand imsieħeb tan-Netwerk Enterprise Europe. Id-dejta personali li tiddaħħal fil-formola se tintuża biss biex tgħin lill-konsulent iwieġeb għall-mistoqsija tiegħek; id-dejta ma tiġix maħżuna wara dan.