Navigācijas ceļš

Atjaunināts 06/12/2017

Konkursu noteikumi un procedūras

Ja jūsu uzņēmums reģistrēts ES, jums ir tiesības piedalīties citu ES dalībvalstu publiskā iepirkuma konkursos. ES tiesību aktos ir izklāstīti obligātie visās valstīs vienādie noteikumi, kas attiecas uz konkursiem, kuros iepirkuma vērtība pārsniedz zināmu robežvērtību (par robežvērtībām sk. zemāk).

Uz konkursiem, kuru vērtība ir zemāka par robežvērtībām, attiecas tikai valsts noteikumi. Tomēr tajos vienalga ir jāievēro vispārīgie ES tiesību aktos noteiktie principi. To konkursu procedūras, kuru vērtība ir zemāka par robežvērtību, bieži vien ir vienkāršākas salīdzinājumā ar ES mēroga konkursiem.

Visos konkursos valsts un pašvaldību iestādēm ir jāievēro šādi principi:

 • tās nedrīkst diskriminēt uzņēmumus, kas ir reģistrēti citā ES dalībvalstī;
 • aprakstot preces vai pakalpojumus, kurus šīs iestādes grib iepirkt, tās nedrīkst norādīt konkrētu ražotāju, prečzīmi vai patentu;
 • tās nedrīkst atteikties pieņemt citā valstī izsniegtus apliecinājuma dokumentus (sertifikātus, diplomus u.c.), ja tie dod tādu pašu garantiju līmeni;
 • tām ir pienākums darīt pieejamu visu informāciju par konkursu visiem ieinteresētajiem uzņēmumiem neatkarīgi no tā, kurā ES valstī tie reģistrēti.

Valsts vai pašvaldības iestāde drīkst neļaut jūsu uzņēmumam piedalīties konkursā, ja tas:

 • ir bankrotējis vai tiek likvidēts;
 • ir pārtraucis darbību vai to pārvalda tiesas iecelts administrators;
 • atzīts par vainīgu nopietnos pārkāpumos;
 • nav samaksājis nodokļus vai nav veicis sociālās apdrošināšanas iemaksas;
 • valsts vai pašvaldības iestādei iesniedzis nepatiesas deklarācijas.

Dažos īpašos gadījumos valsts iestādes un pašvaldības drīkst slēgt līgumus, neizsludinot konkursu. Daži piemēri:

 • ja iepriekš neparedzamu notikumu dēļ radusies ārkārtas situācija;
 • līgumi, kurus tehnisku iemeslu vai ekskluzīvu tiesību dēļ var izpildīt tikai kāds viens konkrēts uzņēmums;
 • līgumi, kuriem saskaņā ar likumu nerīko publiskā iepirkuma procedūru (jau uzceltu ēku iegāde vai īre, darba līgumi, programmas apraidei u.c.).

Robežvērtības, no kurām piemēro ES noteikumus

 Zemāk norādītajās summās nav iekļauts PVN

Centrālās pārvaldes iestādes

≥ EUR 135 000

Līgumi par piegādēm (aizsardzības jomā tikai tās preces, kas uzskaitītas Direktīvas 2014/24 III pielikumā).

≥ EUR 209 000

Līgumi par tādu aizsardzības jomai vajadzīgu preču piegādēm, kuras nav uzskaitītas Direktīvas 2014/24 III pielikumā).

≥ EUR 418 000 Līgumi par piegādi un pakalpojumiem ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu jomās.

≥ EUR 5 225 000

Visi būvdarbu līgumi.

Citas valsts sektora iestādes

≥ EUR 209 000

Visi līgumi par piegādēm un pakalpojumiem.

≥ EUR 418 000 Līgumi par piegādi un pakalpojumiem ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu jomās.

≥ EUR 5 225 000

Visi būvdarbu līgumi.

Valstīs, kur nelieto eiro, spēkā ir šādas robežvērtības (vietējās valūtās).

Publiskā iepirkuma noteikumi

Uzvarētāja izvēlēšanās kritēriji

Novērtējot pretendentu piedāvājumus, valsts sektora iestādes drīkst izmantot dažādus kritērijus. Piemēram, tās var izvēlēties viszemāko piedāvāto cenu. Šajā gadījumā visi pretendenti ir jāinformē par to, cik liels svars vērtējumā būs katram kritērijam (piemēram, cenai, tehniskajām īpašībām un vides aizsardzības aspektiem).

Publicēšana

Par visiem publiskā iepirkuma konkursiem, kuru vērtība pārsniedz minētās robežvērtības un uz kuriem attiecas ES noteikumi, ir jāpublicē paziņojumi:

 • paziņojums par līgumu vai paziņojums par metu konkursu. Valsts sektora iestāde drīkst šo paziņojumu publicēt savā valstī, bet tai ir tas arī jānosūta ES Publikāciju birojam. Visu paziņojumu pilnībā publicē vienā no ES oficiālajām valodām, bet kopsavilkumu pārtulko citās valodās;
 • paziņojums par līgumslēgšanas tiesību piešķiršanu (tajā paziņo publiskā iepirkuma konkursa rezultātus).

Valsts sektora iestādes drīkst izvēlēties publicēt arī citus informatīvus paziņojumus, piemēram, iepriekšēju informatīvu paziņojumu (kurā tā informē par to, ka varbūt tiks rīkots konkurss). Ja pirms konkursa izziņošanas publicē iepriekšēju informatīvu paziņojumu, drīkst noteikt īsāku piedāvājumu iesniegšanas termiņu. Vēl viens veids, kā samazināt šo termiņu, ir konkursa izsludināšana elektroniski.

Caurskatāmība

Valsts sektora iestādes drīkst sākt piedāvājumu izvērtēšanu tikai pēc tam, kad ir pagājis iesniegšanas termiņš. Ja esat iesniedzis piedāvājumu, jums ir tiesības pēc iespējas ātrāk tikt informētam par to, vai esat ieguvis tiesības slēgt līgumu. Ja jūs neesat atzīts par uzvarētāju, jums ir tiesības saņemt sīku paskaidrojumu, kāpēc neizvēlējās jūsu piedāvājumu. Valsts sektora iestādei ir jāievēro stingra konfidencialitāte, apmainoties ar datiem par jums un tos glabājot.

Tehniskās specifikācijas

Tehniskajās specifikācijās ir aprakstītas to pakalpojumu, piegāžu vai darbu īpašības, ko iestāde vēlas iepirkt. Tajās var aprakstīt vides aizsardzības aspektus, uzbūvi, drošumu, kvalitātes nodrošināšanas un atbilstības novērtēšanas aspektus. Būvdarbu tehniskajās specifikācijās var norādīt arī testus, pārbaudes un celtniecības tehnoloģijas.

Publiskā iepirkuma procedūru veidi

Atklāts konkurss

Atklātam konkursam piedāvājumu drīkst iesniegt jebkurš uzņēmums. Piedāvājumu iesniegšanas termiņam jābūt vismaz 35 dienām, skaitot no datuma, kad publicēts paziņojums par konkursu. Ja ir ticis publicēts iepriekšējs informatīvs paziņojums, šo termiņu drīkst samazināt līdz 15 dienām.

Slēgts konkurss

Slēgtā konkursā jebkurš uzņēmums drīkst izteikt vēlēšanos piedalīties, taču iesniegt piedāvājumu uzaicina tikai tos, kuri izturējuši priekšatlasi. No dienas, kad publicēts paziņojums par konkursu, dalībniekiem dotas 37 dienas, lai izteiktu vēlēšanos tajā piedalīties. Valsts sektora iestāde tad atlasa vismaz 5 kandidātus, kuriem ir prasītās spējas. Tiem ir 40 dienu laikā no uzaicinājuma nosūtīšanas datuma jāiesniedz savs piedāvājums. Šo termiņu drīkst saīsināt līdz 36 dienām, ja ir ticis publicēts iepriekšējs informatīvs paziņojums.

Steidzamos gadījumos valsts sektora iestāde var noteikt 15 dienas ilgu termiņu dalības pieprasījumu iesniegšanai (ja paziņojums ticis nosūtīts elektroniski, to var saīsināt līdz 10 dienām) un noteikt 10 dienas ilgu termiņu piedāvājumu iesniegšanai.

Sarunu procedūra

Uz sarunu procedūru valsts sektora iestāde uzaicina vismaz 3 uzņēmumus, lai ar tiem apspriestu līguma noteikumus.

Vairums līgumslēdzēju iestāžu šo procedūru drīkst izmantot tikai atsevišķos gadījumos, piemēram, piegādēm, kuras vajadzīgas tikai pētījumiem vai izmēģinājumiem. Tomēr iestādes, kas nodarbojas ar ūdensapgādi, enerģētiku, transporta un pasta pakalpojumiem, šo procedūru drīkst izmantot regulāri.

Dalībniekiem no dienas, kad publicēts paziņojums par konkursu, dotas 37 dienas, lai izteiktu vēlēšanos tajā piedalīties. Ja gadījums ir ārkārtīgi steidzams, šo termiņu var saīsināt līdz 15 dienām (vai 10 dienām, ja paziņojums ticis nosūtīts elektroniski).

Zināmos apstākļos šo procedūru var izvēlēties, pat nepublicējot paziņojumu par konkursu. Piemēram:

 • ja, rīkojot atklātu konkursu un slēgtu konkursu, nav saņemts neviens piedāvājums;
 • ārkārtīgi steidzamos gadījumos;
 • tad, ja tehnisku iemeslu dēļ līgumu spēj izpildīt tikai kāds konkrēts uzņēmums.

Konkursa dialogs

Šo procedūru bieži izmanto sarežģītiem līgumiem, piemēram, lieliem infrastruktūras projektiem, kuriem valsts sektora iestāde nespēj sastādīt tehniskās specifikācijas jau no paša sākuma. Pēc konkursa paziņojuma publicēšanas uzņēmumiem ir 37 dienas, lai izteiktu vēlēšanos piedalīties. Valsts sektora iestādei uz dialogu ir jāuzaicina vismaz 3 pretendenti; tajā apspriež tehniskos, juridiskos un ekonomiskos aspektus. Kad dialogs beidzies, pretendenti iesniedz savus galīgos piedāvājums.

Konkursa dialoga procedūru nedrīkst izmantot sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, kuru pārziņā ir ūdensapgāde, enerģētika, transports un pasta pakalpojumi.

Elektroniskas izsoles

Valsts sektora iestādes drīkst līguma slēgšanas tiesības piešķirt arī elektroniskā izsolē. Pirms izsoles iestādei ir rūpīgi jāveic piedāvājumu sākotnējā novērtēšana un jāatļauj izsolē piedalīties tikai prasībām atbilstīgiem pretendentiem. Uzaicinājumā piedalīties izsolē jābūt norādītam tās datumam un laikam, kā arī solīšanas kārtu skaitam. Tai ir jāizstrādā arī matemātiska formula, ar kuru automātiski izrēķina reitingu. Katrā solīšanas kārtā jums ir jābūt iespējai redzēt, kāds ir jūsu reitings salīdzinājumā ar konkurentiem (tomēr nezinot to nosaukumu).

Elektroniskas izsoles nedrīkst rīkot par konkrētu veidu līgumiem, piemēram, būvdarbu projektēšanu (tostarp ēkas arhitektonisko plānu).

Sazinieties ar vietējo uzņēmējdarbības atbalsta partneri

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla.

Vietējs atbalsts uzņēmumiem

Palīdzība un padoms

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Palīdzība un padoms

Sazinieties ar vietējo uzņēmējdarbības atbalsta partneri

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla. Lai vietējam konsultantam būtu vieglāk ātri sagatavot pareizu atbildi, lūdzam sniegt pēc iespējas plašāku informāciju.

EEN-logo

Saziņas veidlapa

(Obligāti jāaizpilda visas ailes)
Paldies, jūsu vēstule ir nosūtīta!
Tehnisku problēmu dēļ jūsu vēstuli neizdevās nosūtīt. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz vēlāk!
Lūdzu, norādiet derīgu e-pasta adresi!

Personas dati

Ziņas par uzņēmumu

Apvienotā Karaliste

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Austrija

Wien

Beļģija

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgārija

Sofia

Čehijas Republika

Praha

Dānija

Copenhagen

Francija

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grieķija

Athens

Horvātija

Zagreb

Igaunija

Tallinn

Īrija

Dublin

Islande

Reykjavík

Itālija

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kipra

Nicosia

Latvija

Riga

Lietuva

Vilnius

Luksemburga

Luxembourg

Malta

Pieta`

Nīderlande

Den Haag

Norvēģija

Oslo

Polija

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugāle

Lisboa

Rumānija

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovākija

Bratislava

Slovēnija

Ljubljana

Somija

Helsinki

Spānija

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Ungārija

Budapest

Vācija

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Zviedrija

Stockholm

3000/3000

Šajā veidlapā norādīto informāciju nosūta tieši Enterprise Europe Network partnerim. Veidlapā norādītos personas datus izmantos tikai, lai palīdzētu konsultantam atbildēt uz jūsu pieprasījumu; dati nekur citur netiks uzglabāti.