Naršymo kelias

Paskutinį kartą tikrinta 2018-05-24

Konkursų taisyklės ir procedūros

Nuo 2019 m. kovo 30 d. Jungtinei Karalystei nustos galioti visa ES teisė, nebent ratifikuotame susitarime dėl išstojimo būtų nustatyta kita data arba Europos Vadovų Taryba ir JK vieningai nuspręstų pratęsti dvejų metų derybų laikotarpį. Daugiau informacijos apie teisinius padarinius įmonėms:

Europos Sąjungoje registruotos įmonės turi teisę konkuruoti dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių kitose ES šalyse. Pagal ES teisę nustatytos minimalios suderintos taisyklės, taikomos tam tikrą vertę viršijantiems konkursams ( vertės ribos nurodytos toliau).

Mažesnės vertės konkursams taikomos nacionalinės taisyklės. Jas nustatant turi būti laikomasi bendrųjų ES teisės principų. Ne ES masto konkursų, kurių vertė neviršija ribų, procedūros gali būti supaprastintos.

Visuose konkursuose valdžios institucijos:

 • negali diskriminuoti kitoje ES šalyje registruotų įmonių;
 • apibūdindamos norimų pirkti produktų ir paslaugų savybes negali minėti konkrečių prekių ženklų arba patentų;
 • negali atsisakyti priimti kitos ES šalies išduotų patvirtinamųjų dokumentų (sertifikatų, diplomų ir t. t.), jei jais suteikiama to paties lygio garantija;
 • visoms suinteresuotoms įmonėms, kad ir kokioje ES šalyje jos registruotos, privalo suteikti visą su konkursais susijusią informaciją.

Valdžios institucija gali jūsų įmonę pašalinti iš konkurso, jeigu ji:

 • yra bankrutavusi arba likviduojama;
 • sustabdė veiklą arba jei jos veiklą administruoja teismas;
 • yra pripažinta įvykdžius sunkų nusižengimą;
 • nesumokėjo mokesčių ar socialinio draudimo įmokų;
 • valdžios institucijai yra pateikusi klaidingų deklaracijų.

Ypatingais atvejais valdžios institucijos gali skirti sutartis neskelbdamos konkurso:

 • skubiais atvejais dėl įvykių, kurių neįmanoma numatyti;
 • jei tai sutartys, kurias dėl techninių priežasčių arba išskirtinių teisių gali vykdyti tik viena konkreti įmonė;
 • jei tai sutartys, kurios pagal teisės aktus negali būti sudaromos viešojo pirkimo būdu (esamų pastatų įsigijimo ir (arba) nuomos, darbo sutartys, transliavimui skirtų programų medžiagos ir t. t.).

Vertės ribos, nuo kurių taikomos ES masto taisyklės

 Toliau nurodytos sumos be PVM.

Centrinės valdžios institucijos

≥ 144 000 EUR

Prekių pirkimo sutartys (gynybos srityje – tik Direktyvos 2014/24 III priede išvardytų produktų)

≥ 221 000 EUR

Direktyvos 2014/24 III priede neišvardytų gynybos produktų pirkimo sutartys

≥ 443 000 EUR Vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektorių prekių ir paslaugų pirkimo sutartys

≥ 5 548 000 EUR

Visos darbų pirkimo sutartys

Kitos valdžios institucijos

≥ 221 000 EUR

Visos prekių ir paslaugų pirkimo sutartys

≥ 443 000 EUR Vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektorių prekių ir paslaugų pirkimo sutartys

≥ 5 548 000 EUR

Visos darbų pirkimo sutartys

Euro neįsivedusioms ES šalims taikomos nustatytos ribos vietos valiuta.

Viešojo pirkimo taisyklės

Sutarčių skyrimo kriterijai

Vertindamos pasiūlymus valdžios institucijos gali taikyti įvairius, pavyzdžiui, mažiausios pasiūlytos kainos, kriterijus. Tokiu atveju kiekvienas paraiškos teikėjas turėtų būti informuotas apie tai, kuriems kriterijams skiriama daugiau reikšmės (pavyzdžiui, kaina, techninės savybės, aplinkos aspektai).

Skelbimas

Privaloma paskelbti tam tikrus skelbimus, susijusius su bet kuriuo nustatytą ribą viršijančios vertės viešu konkursu , kuriam taikomos ES masto taisyklės:

 • skelbimą apie pirkimą arba apie dizaino konkursą. Šį skelbimą valdžios institucija gali paskelbti savo šalyje, bet turėtų taip pat jį išsiųsti ES leidinių biurui. Visas skelbimas skelbiamas viena oficialiąja ES kalba, o jo santrauka išverčiama į kitas kalbas;
 • skelbimą apie sutarties skyrimą ir jame pranešti apie viešojo konkurso rezultatus.

Valdžios institucijos gali nuspręsti skelbti kitus informacinius skelbimus, pavyzdžiui, išankstinį informacinį skelbimą apie galimą konkursą. Kai po jo paskelbiama apie konkursą, gali būti nustatytas trumpesnis laikas, per kurį reikia pateikti pasiūlymus. Kitas būdas terminui sutrumpinti – paskelbti apie konkursą elektroniniu būdu.

Skaidrumas

Valdžios institucijos gali pradėti vertinti pasiūlymus tik pasibaigus jų teikimo terminui. Jei pateikėte pasiūlymą, turite teisę būti kuo greičiau informuoti, ar konkursą laimėjote, ar ne. Jei nelaimėjote, turite teisę gauti išsamų paaiškinimą, kodėl jūsų pasiūlymas buvo atmestas. Valdžios institucija jūsų duomenimis keistis ir juos saugoti privalo visiškai konfidencialiai.

Techninės specifikacijos

Techninėmis specifikacijomis aprašomos paslaugos, prekės arba darbų, kuriuos valdžios institucija ketina pirkti, savybės. Tai gali būti aplinkosaugos rodikliai, dizaino, saugos, kokybės užtikrinimo arba atitikties vertinimo aspektai. Viešųjų darbų atveju į šias specifikacijas gali būti įtrauktas ir testavimas, tyrimas ir statybos būdai.

Viešojo pirkimo procedūrų rūšys

Atviras konkursas

Rengiant atvirą konkursą pateikti pasiūlymą gali bet kuri įmonė. Minimalus pasiūlymų teikimo terminas – 35 dienos nuo skelbimo apie pirkimą paskelbimo. Jeigu skelbtas išankstinis informacinis skelbimas, terminas gali būti trumpinamas iki 15 dienų.

Ribotas konkursas

Ribotų konkursų atveju bet kuri įmonė gali prašyti dalyvauti konkurse, bet pasiūlymus teikti bus kviečiamos tik atrinktos įmonės. Prašymą dalyvauti konkurse galima pateikti per 37 dienas nuo skelbimo apie pirkimą paskelbimo. Tada valdžios institucija atrenka bent 5 kandidatus, turinčius reikiamus gebėjimus, kurie turi pateikti pasiūlymą per 40 dienų nuo kvietimo siuntimo dienos. Jei buvo paskelbtas išankstinis informacinis skelbimas, šis terminas gali būti sutrumpintas iki 36 dienų.

Skubiais atvejais valdžios institucija dalyvavimo prašymų siuntimui gali nustatyti 15 dienų terminą (jei skelbimas siunčiamas elektroniniu būdu, šis terminas gali būti 10 dienų), o pasiūlymų siuntimui – 10 dienų terminą.

Derybos

Tai toks pirkimo būdas, kai valdžios institucija pakviečia bent 3 įmones derėtis dėl sutarties sąlygų.

Dauguma perkančiųjų organizacijų gali taikyti šią procedūrą tik tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, tik moksliniams tyrimams arba testavimui skirtoms prekėms pirkti. Vandens, energetikos, transporto ar pašto paslaugų sektorių perkančiosios organizacijos gali derybas taikyti kaip standartinę procedūrą.

Prašymą dalyvauti konkurse galima pateikti per 37 dienas nuo skelbimo apie pirkimą paskelbimo. Itin skubiais atvejais terminą galima sutrumpinti iki 15 dienų (arba 10 dienų, jei skelbimas išsiųstas elektroniniu būdu).

Tam tikromis sąlygomis šią procedūrą galima taikyti net be skelbimo apie pirkimą, pavyzdžiui,

 • jei surengus atvirą arba ribotą konkursą nebuvo gauta jokių pasiūlymų,
 • itin skubiais atvejais
 • arba jei dėl techninių priežasčių sutartį vykdyti gali tik viena įmonė.

Konkurencinis dialogas

Ši procedūra dažnai taikoma sudėtingoms sutartims, pavyzdžiui, dėl stambių infrastruktūros projektų, kai valdžios institucija iš pradžių negali apibrėžti techninių specifikacijų. Paskelbus skelbimą apie pirkimą susidomėjusios įmonės gali per 37 dienas pateikti dalyvavimo prašymą. Valdžios institucija privalo bent 3 kandidatus pakviesti į dialogą, per kurį apibrėžiami galutiniai techniniai, teisiniai ir ekonominiai aspektai. Po šio dialogo kandidatai pateikia galutinius pasiūlymus.

Konkurencinio dialogo negali vykdyti vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektorių viešųjų paslaugų teikėjai.

Elektroniniai aukcionai

Valdžios institucijos taip pat gali sudaryti sutartis rengdamos elektroninius aukcionus. Prieš pradėdamos aukcioną jos privalo visapusiškai įvertinti pasiūlymus ir leisti dalyvauti tik tinkamiems kandidatams. Kvietime dalyvauti aukcione būtina nurodyti aukciono datą, laiką ir varžytinių etapų skaičių. Be to, turėtų būti nurodyta automatiško pasiūlymų eilės tvarkos nustatymo formulė. Kiekvienu varžytinių etapu turite matyti savo pasiūlymo padėtį kitų konkurentų atžvilgiu, nežinodami jų tapatybės.

Tam tikrų rūšių sutarčių, tokių kaip darbų projektavimo (pavyzdžiui, pastato architektūrinio plano), elektroninių aukcionų rengti negalima.

Susisiekite su paramos verslui vietos punktu partneriu

Turite klausimų dėl verslo veiklos užsienyje, pavyzdžiui, eksporto arba verslo plėtros kitoje ES šalyje? Jei taip, Europos įmonių tinklas gali duoti nemokamų patarimų.

Paramos verslui vietos punktas

Pagalba

Specializuotos pagalbos tarnybos

Pagalba

Susisiekite su paramos verslui vietos punktu partneriu

Turite klausimų dėl verslo veiklos užsienyje, pavyzdžiui, eksporto arba verslo plėtros kitoje ES šalyje? Jei taip, Europos įmonių tinklas gali duoti nemokamų patarimų. Kad jūsų vietos patarėjui būtų lengviau laiku ir tinkamai atsakyti, pateikite kuo daugiau informacijos.

EEN-logo

Kontaktinė forma

(Būtina užpildyti visus laukelius.)
Ačiū! Jūsų laiškas išsiųstas.
Dėl techninių problemų Jūsų laiško išsiųsti nepavyko. Bandykite dar kartą vėliau.
Pateikite galiojantį e. pašto adresą.

Asmens duomenys

Įmonės duomenys

TaipNe

Airija

Dublin

Austrija

Wien

Belgija

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgarija

Sofia

Čekija

Praha

Danija

Copenhagen

Estija

Tallinn

Graikija

Athens

Islandija

Reykjavík

Ispanija

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Italija

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Jungtinė Karalystė

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Kipras

Nicosia

Kroatija

Zagreb

Latvija

Riga

Lenkija

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Lietuva

Vilnius

Liuksemburgas

Luxembourg

Malta

Pieta`

Norvegija

Oslo

Nyderlandai

Den Haag

Portugalija

Lisboa

Prancūzija

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Rumunija

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovakija

Bratislava

Slovėnija

Ljubljana

Suomija

Helsinki

Švedija

Stockholm

Vengrija

Budapest

Vokietija

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

3000/3000

Šioje formoje įrašyta informacija siunčiama tiesiai Europos įmonių tinklo partneriui. Formoje įvesti asmens duomenys bus naudojami tik padėti patarėjui atsakyti į jūsų užklausą. Po to duomenys saugomi nebus.