Navigációs útvonal

Frissítve 06/12/2017

Közbeszerzési szabályok és eljárások

Az EU-ban bejegyzett vállalkozásoknak joguk van ahhoz, hogy részt vegyenek más uniós országok közigazgatási szervei által kiírt, bizonyos értékhatárt meghaladó közbeszerzési eljárásokban.Az EU harmonizált minimumszabályokat alkotott azokra az ajánlattételi felhívásokra vonatkozóan, amelyek értéke meghaladja az alábbiakban feltüntetett összegeket.

Az értékhatárt meg nem haladó értékű közbeszerzésekre a nemzeti szabályok irányadók. A tagállami előírásoknak azonban összhangban kell lenniük az uniós jog alapelveivel. Az értékhatáron aluli közbeszerzések lebonyolítása, menete egyszerűbb lehet a más EU-országok vállalkozóinak részvételével zajló tenderekénél.

Minden közbeszerzési eljárásra érvényes, hogy az ajánlatkérő szerv:

 • nem alkalmazhat megkülönböztetést azokkal az ajánlattevő vállalkozásokkal szemben, amelyek székhelye másik EU-országban van;
 • nem utalhat konkrét márkára, védjegyre vagy szabadalomra az általa beszerezni kívánt termékek és szolgáltatások jellemzőinek leírása során;
 • nem hagyhat figyelmen kívül olyan igazoló dokumentumokat (tanúsítványokat, képzettséget igazoló okleveleket stb.), melyeket egy másik tagállam bocsátott ki, feltéve hogy ezek az okmányok ugyanolyan szintű biztosítékot nyújtanak, mint a saját országában kibocsátott dokumentumok;
 • köteles a tenderekkel kapcsolatos összes információt minden érdekelt cég rendelkezésére bocsátania, függetlenül attól, hogy a kérdéses vállalkozást melyik EU-országban jegyezték be.

Az ajánlatkérő szerv kizárhat a tenderből minden olyan vállalkozást, amely:

 • csődeljárás vagy felszámolási eljárás alatt áll;
 • tevékenységét felfüggesztette, vagy végelszámolás alatt áll (tevékenységét a bíróság jogerősen korlátozza);
 • súlyos kötelezettségszegést követett el;
 • nem tett eleget adó-, illetve járulékfizetési kötelezettségeinek;
 • hamis nyilatkozatott tett valamely hatóságnak.

Vannak olyan esetek, amelyekben az állami szervek jogszerűen odaítélhetnek szerződéseket pályáztatás nélkül. Ezek az esetek a következők:

 • előre nem látható események folytán beállt szükséghelyzetek;
 • olyan szerződések, amelyeket műszaki okból vagy kizárólagos jogok védelme miatt csakis egy meghatározott gazdasági szereplő tud teljesíteni;
 • olyan szerződések, amelyekre a jogszabályok alapján nem alkalmazandók a közbeszerzési szabályok (meglévő épületek vásárlása/bérlése, munkaviszony, műsorközvetítők általi terjesztésre szánt műsorszolgáltatási anyagok stb.).

Értékhatárok, melyek elérése esetén az uniós szabályok érvényesek

 Az alább feltüntetett összegek nem tartalmazzák a hozzáadottérték-adót (héa, Magyarországon az áfa).

Központi kormányzati szervek

≥ 135 000 EUR

Árubeszerzésre irányuló szerződések (ami a védelem területét illeti, csak a 2014/24/EU irányelv III. mellékletében felsorolt szerződések)

≥ 209 000 EUR

A 2014/24/EU irányelv III. mellékletében fel nem sorolt védelmi termékek beszerzésére vonatkozó szerződések

≥ 418 000 EUR Árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban

≥ 5 225 000 EUR

Minden, építési beruházásra vonatkozó szerződés

Egyéb közigazgatási szervek

≥ 209 000 EUR

Minden, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés

≥ 418 000 EUR Árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban

≥ 5 225 000 EUR

Minden, építési beruházásra vonatkozó szerződés

Az euróövezeten kívüli tagállamokra ezek az értékhatárok érvényesek (az összegek az egyes országok hivatalos pénznemében vannak megadva).

Közbeszerzési szabályok

Odaítélési feltételek

Az ajánlatkérő szervek különböző kritériumrendszerek alapján bírálhatják el az ajánlatokat – kiválaszthatják például a legalacsonyabb összegű ajánlatot. Ebben az esetben az ajánlatkérőnek tájékoztatnia kell mindegyik ajánlattevőt arról, hogy az egyes kritériumok (pl. az ár, a műszaki jellemzők, a környezetvédelmi aspektusok) mekkora súllyal esnek latba az ajánlatok elbírálása során.

Közzététel

Hirdetményeket kell közzétenni mindazokról a közbeszerzési szerződés odaítélésére irányuló eljárásokról, amelyeknek az értéke meghaladja a feltüntetett értékhatárokat , és amelyekre vonatkozóan ezért közös EU-szabályok vannak érvényben. Ezek a hirdetmények a következők:

 • szerződési hirdetmény vagy tervpályázatról szóló hirdetmény: ezt a hirdetményt az ajánlatkérő szerv közzéteheti nemzeti csatornákon keresztül, de mindenképpen el kell juttatnia az EU Kiadóhivatalának is. A hirdetményt teljes terjedelemben közzé kell tenni az EU valamelyik hivatalos nyelvén, és annak összefoglalóját le kell fordítani a többi hivatalos nyelvre is;
 • a közbeszerzési eljárás eredményéről és a szerződés odaítéléséről szóló hirdetmény.

Az ajánlatkérő szerv más hirdetményeket is közzétehet, például előzetes tájékoztatót a tervezett ajánlattételi felhívásokról. Előzetes tájékoztató közzététele esetén a közbeszerzési eljárás meghirdetésekor a tájékoztatóban feltüntetettnél rövidebb határidőt lehet megszabni az ajánlat elkészítésére, illetve beküldésére vonatkozóan. A határidő csökkentésének egy másik módja az, hogy az ajánlatkérő szerv a felhívást elektronikusan teszi közzé.

Átláthatóság

Az ajánlatkérő szerv csak azután láthat neki az ajánlatok elbírálásának, miután lejárt a benyújtásra vonatkozó határidő. Ha az Ön cége ajánlatot nyújtott be, Önnek joga van ahhoz, hogy mielőbb tájékoztatást kapjon arról, megnyerte-e a tendert vagy sem. Ha ajánlata sikertelen volt, joga van ahhoz, hogy az ajánlatkérő szervtől részletes tájékoztatást kapjon arról, miért utasították el az Ön cége által benyújtott ajánlatot. Az ajánlatkérő szervnek szigorúan bizalmasan kell eljárnia az Ön adatainak cseréje és tárolása során.

Műszaki leírás

A műszaki leírás meghatározza a közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatás, áru, illetve építési beruházás jellemzőit. A műszaki leírásban meghatározhatók egyebek mellett a környezetvédelmi teljesítményre, a tervezésre, a biztonságra, a minőségbiztosításra és a megfelelőség-értékelésre vonatkozó elvárások. Az építési beruházásra irányuló szerződések esetében a műszaki leírás kiterjedhet az elvégzendő tesztekre, ellenőrzésekre és az építési technikákra is.

A közbeszerzési eljárások típusai

Nyílt eljárás

Nyílt eljárásban bármely vállalkozás benyújthat ajánlatot. Nyílt eljárás esetében az ajánlatok beérkezésének minimális határideje a hirdetmény feladásának napjától számítva 35 nap. Amennyiben az ajánlatkérő szerv előzetes tájékoztató hirdetményt tett közzé, ez a határidő 15 napra csökkenthető.

Meghívásos eljárás

Meghívásos eljárás esetében bármely gazdasági szereplő kérelmezheti részvételét, de csak az ajánlatkérő szerv által meghívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. A részvételi jelentkezéseknek a hirdetmény közzétételétől számított 37 napon belül kell beérkezniük. Az ajánlatkérő szerv ezután kiválaszt a jelentkezők közül legalább 5 olyan céget, amely rendelkezik a szükséges képességekkel. Ezeknek az ajánlati felhívás feladásától számított 40 napon belül be kell nyújtaniuk ajánlatukat. Amennyiben az ajánlatkérő szerv előzetes tájékoztató hirdetményt tett közzé, ez a határidő 36 napra csökkenthető.

Sürgős esetekben az ajánlatkérő szerv 15 napos határidőt írhat elő a részvételi kérelmek beérkezésére (a hirdetmény elektronikus közzététele esetén ez a határidő 10 napra csökkenthető), illetve 10 napot az ajánlat benyújtására.

Tárgyalásos eljárás

Tárgyalásos eljárás keretében az ajánlatkérő szerv legalább 3 vállalkozást hív meg, amelyekkel megtárgyalja a szerződési feltételeket.

Az ajánlatkérő szervek többsége ezt az eljárást csak kevés esetben alkalmazhatja, például akkor, ha kizárólag kutatási vagy vizsgálati célra kíván árut beszerezni. A vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban azonban az ajánlatkérők ezt az eljárást alkalmazhatják alapeljárásként.

A részvételi jelentkezéseknek a hirdetmény közzétételétől számított 37 napon belül kell beérkezniük. Nagyon sürgős esetekben ez a határidő 15 napra csökkenthető – vagy 10 napra, ha a hirdetményt elküldték elektronikus úton.

Bizonyos feltételek mellett ez az eljárás választható akkor is, ha nem került sor szerződési hirdetmény közzétételére, például a következő esetekben:

 • ha nem nyújtottak be ajánlatot nyílt vagy meghívásos eljárás keretében;
 • rendkívül sürgős esetekben;
 • akkor, ha a szerződés tárgyát képező feladatok elvégzésére műszaki okból csak egyetlen vállalkozás alkalmas.

Versenypárbeszéd

Különösen összetett szerződések, például nagyszabású infrastruktúraprojektek esetében gondot okozhat a műszaki előírások előzetes meghatározása – ilyen esetekben az ajánlatkérő szervek gyakran választják a „versenypárbeszéd" módszerét. Versenypárbeszéd szervezése esetén az érdeklődő vállalkozásoknak a szerződési hirdetmény közzétételétől számítva 37 nap áll a rendelkezésükre ahhoz, hogy kérelmezzék részvételüket. Az ajánlatkérő szervnek legalább 3 jelentkezőt fel kell kérnie a párbeszédben való részvételre. A párbeszéd során a felek rögzítik a közbeszerzés tárgyát képező feladatok műszaki, jogi és gazdasági paramétereit. A párbeszéd után a jelentkezők benyújtják az ajánlatukat.

A vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban közszolgáltatásokat nyújtó ajánlatkérők nem alkalmazhatják a versenypárbeszéd módszerét.

Elektronikus árlejtés

Az ajánlatkérő szervek elektronikus árlejtés útján is odaítélhetnek közbeszerzési szerződéseket. Az árlejtés előtt az ajánlatkérő szervnek el kell végeznie az ajánlatok teljes körű értékelését. Az ajánlatkérő csakis az ennek alapján elfogadhatónak ítélt ajánlatot benyújtó vállalkozások részvételét engedélyezheti. Az árlejtésben való részvételre való felhívásnak tartalmaznia kell az árlejtés dátumát és időpontját, az ajánlattételi fordulók számát, valamint az automatikus rangsoroláshoz használt matematikai képletet is. Az ajánlatkérő szervnek mindegyik ajánlattételi fordulóban biztosítania kell, hogy Ön képet kapjon arról, hogyan rangsorolták ajánlatát a többi ajánlattevőhöz képest. Az ajánlattevők kilétét azonban az árlejtés során mindvégig bizalmasan kell kezelni.

Bizonyos típusú (pl. építési, építészeti tervek készítésére irányuló) szerződések nem képezhetik elektronikus árlejtés tárgyát.

Helyi vállalkozástámogatás: lépjen kapcsolatba egy partnerrel!

Kérdése van határokon átnyúló vállalati tevékenységgel kapcsolatban (export, a tevékenység kiterjesztése más uniós tagállamokra stb.)? Ha igen, akkor az Enterprise Europe Network díjmentesen segíthet Önnek.

Helyi vállalkozástámogatás

Segítség és tanácsadás

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Segítség és tanácsadás

Helyi vállalkozástámogatás: lépjen kapcsolatba egy partnerrel!

Kérdése van határokon átnyúló vállalati tevékenységgel kapcsolatban (export, a tevékenység kiterjesztése más uniós tagállamokra stb.)? Ha igen, akkor az Enterprise Europe Network díjmentesen segíthet Önnek. Kérjük, hogy a lehető legtöbb információt adja meg, hogy az Enterprise Europe Network helyi tanácsadója rövid időn belül megfelelő választ tudjon Önnek adni.

EEN-logo

Kapcsolatfelvételi űrlap

(Minden mezőt ki kell tölteni.)
Köszönjük, üzenetét elküldtük.
Technikai problémák miatt üzenetét nem tudtuk elküldeni. Kérjük, próbálja meg később.
Adjon meg érvényes e-mail címet.

Személyes adatok:

Vállalkozás adatai

IgenNem

Ausztria

Wien

Belgium

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgária

Sofia

Ciprus

Nicosia

Cseh Köztársaság

Praha

Dánia

Copenhagen

Egyesült Királyság

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Észtország

Tallinn

Finnország

Helsinki

Franciaország

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Görögország

Athens

Hollandia

Den Haag

Horvátország

Zagreb

Írország

Dublin

Izland

Reykjavík

Lengyelország

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Lettország

Riga

Litvánia

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Magyarország

Budapest

Málta

Pieta`

Németország

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Norvégia

Oslo

Olaszország

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Portugália

Lisboa

Románia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Spanyolország

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Svédország

Stockholm

Szlovákia

Bratislava

Szlovénia

Ljubljana

3000/3000

Kérdését közvetlenül egy Enterprise Europe Network-partnernek küldjük. Személyes adatai kizárólag arra szolgálnak, hogy a tanácsadó válaszolni tudjon az Ön kérdésére. Az ügy lezárása után nem őrzünk meg az Ön által megadott adatokat.