Navigacijski put

Ažurirano 16/03/2018

Pravila i postupci javnih natječaja

Kao poduzeće registrirano u EU, imate pravo sudjelovanja na javnim natječajima u drugim zemljama EU-a. Pravom EU-a utvrđena su minimalna usklađena pravila koja se primjenjuju na javne natječaje s vrijednošću većom od određenog iznosa (vidjeti pragove u nastavku)

Za natječaje manje vrijednosti primjenjuju se nacionalni propisi, koji moraju biti u skladu s općim načelima prava EU-a. Postupci za natječaje „ispod praga" mogu biti jednostavniji u usporedbi s natječajima na razini čitave Unije.

Za sve natječaje javna tijela:

 • ne smiju diskriminirati poduzeće na temelju toga što je registrirano u drugoj državi EU-a
 • ne smiju spominjati određene robne marke, žigove ili patente u opisu svojstava proizvoda i usluga koji su predmet nabave
 • ne smiju odbiti prihvatiti popratne dokumente (certifikate, diplome, itd.) koje je izdala druga država EU-a ako pružaju jednaku razinu jamstva
 • moraju osigurati dostupnost svih informacija o natječajima svim zainteresiranim poduzećima, bez obzira na to u kojoj su državi EU-a ona registrirana.

Javno tijelo ima pravo isključiti vaše poduzeće iz poziva za natječaj uz sljedeće uvjete:

 • ako je u stečaju ili likvidaciji
 • ako je obustavilo svoje aktivnosti ili njegovim aktivnostima upravlja sud
 • ako je proglašeno krivim zbog teške povrede dužnosti
 • ako nije platilo poreze ili doprinose za socijalno osiguranje
 • ako je dalo lažne izjave javnom tijelu.

U određenim slučajevima javna tijela mogu dodijeliti ugovore bez objave poziva na podnošenje ponuda:

 • ako je riječ o izvanrednim situacijama zbog nepredviđenih događaja
 • ako je riječ o ugovorima koje, zbog tehničkih razloga ili zbog isključivih prava, može izvršiti samo jedno poduzeće
 • ako je riječ o ugovorima koji su zakonom izuzeti od javne nabave (kupnja/najam postojećih zgrada, ugovori o radu, programski materijal za emitiranje, itd.).

Pragovi iznad kojih se primjenjuju pravila EU-a

 Navedeni iznosi ne uključuju PDV

Tijela središnje državne uprave

≥ 144 000 EUR

ugovori o nabavi (za obranu samo oni navedeni u Prilogu III. Direktivi 2014/24)

≥ 221 000 EUR

ugovori o nabavi proizvoda za obranu koji nisu navedeni u Prilogu III. Direktivi 2014/24)

≥ 443 000 EUR ugovori o nabavi i uslugama u sektoru vodnoga gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga

≥ 5 548 000 EUR

svi ugovori o izvođenju radova

ostala javna tijela

≥ 221 000 EUR

svi ugovori o nabavi i uslugama

≥ 443 000 EUR ugovori o nabavi i uslugama u sektoru vodnoga gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga

≥ 5 548 000 EUR

svi ugovori o izvođenju radova

Za zemlje EU-a koje ne upotrebljavaju euro primjenjuju se sljedeći pragovi u lokalnim valutama.

Pravila javne nabave

Kriteriji za odabir ponude

Javna tijela mogu primjenjivati različite kriterije pri ocjenjivanju ponuda, primjerice mogu odabrati prema najnižoj ponuđenoj cijeni. U potonjem slučaju svaki ponuditelj mora biti obaviješten o različitom ponderiranju različitih kriterija (npr. cijeni, tehničkim svojstvima i čimbenicima okoliša).

Objavljivanje

Određeni pozivi na podnošenje ponuda moraju se objaviti za svaki javni natječaj čija vrijednost prelazi pragove iznad kojih se moraju primjenjivati pravila EU-a:

 • obavijest o nadmetanju ili projektni natječaj javno tijelo može objaviti taj poziv na nacionalnoj razini, ali bi ga trebalo poslati i u Ured za publikacije EU-a. Obavijest se u cijelosti objavljuje na jednom službenom jeziku EU-a, a sažetak se prevodi na druge jezike.
 • obavijest o dodjeli ugovora s rezultatima javnog natječaja

Javna tijela mogu odlučiti objaviti druge informacije, kao što je prethodna obavijest kojom se najavljuje mogući novi javni natječaj. Kad se natječaj objavi nakon prethodne obavijesti, rok za podnošenje i primanje ponuda može biti skraćen. Još je jedan način za skraćivanje roka elektronička objava natječaja.

Transparentnost

Javna tijela mogu početi postupak ocjenjivanja ponuda tek nakon isteka roka za podnošenje ponuda. Ako ste poslali ponudu, imate pravo biti u najkraćem mogućem roku obaviješteni o tome je li vam ugovor dodijeljen ili ne. Ako vaša ponuda nije odabrana, imate pravo na detaljno objašnjenje zašto je vaša ponuda odbijena. Javno tijelo mora osigurati strogu povjerljivost razmjene i pohrane vaših podataka.

Tehničke specifikacije

Tehničke specifikacije definiraju svojstva usluga, robe ili radova koje javno tijelo namjerava nabaviti. One mogu uključivati aspekte učinka na okoliš, dizajna, sigurnosti, osiguranja kvalitete ili ocjenjivanja sukladnosti. Za ugovore o javnim radovima one mogu uključivati i testiranje, nadzor i građevinske tehnike.

Vrste postupaka javne nabave

Otvoreni postupak

U otvorenom postupku svako poduzeće može podnijeti ponudu. Minimalni je rok za predaju ponuda 35 dana od datuma objave poziva na nadmetanje. Ako je objavljena prethodna obavijest, taj rok može biti skraćen na 15 dana.

Ograničeni postupak

Svako poduzeće može zatražiti da sudjeluje u ograničenom postupku, ali samo će ona koja su predodabrana biti pozvana da predaju ponudu. Rok je za dostavu zahtjeva za sudjelovanje 37 dana od datuma objave poziva na nadmetanje. Javno tijelo potom odabire najmanje pet kandidata koji imaju potrebne sposobnosti, koji zatim imaju rok od 40 dana od datuma slanja poziva za podnošenje ponude. Taj rok može se smanjiti na 36 dana ako je objavljena prethodna obavijest.

U hitnim slučajevima javno tijelo može odrediti rok od 15 dana za primanje zahtjeva za sudjelovanje (ako je obavijest poslana elektroničkim putem, rok može biti skraćen na 10 dana) i 10 dana za podnošenje ponuda.

Pregovarački postupak

U pregovaračkom postupku javno tijelo poziva najmanje tri poduzeća s kojima će pregovarati o uvjetima ugovora.

Većina naručitelja može upotrijebiti ovaj postupak samo u ograničenom broju slučajeva, primjerice za robu namijenjenu isključivo u svrhe istraživanja ili ispitivanja. Naručitelji u sektorima kao što su vodno gospodarstvo, energetika, promet i poštanske usluge mogu ga upotrijebiti kao standardni postupak.

Rok je za dostavu zahtjeva za sudjelovanje 37 dana od datuma objave poziva na nadmetanje. U iznimno hitnim slučajevima rok može biti skraćen na 15 dana ili 10 dana ako je poziv poslan elektronički.

U određenim uvjetima ovaj postupak može odabran i bez objave poziva na nadmetanje, primjerice:

 • ako nije predana nijedna ponuda tijekom otvorenog ili ograničenog postupka
 • u iznimno hitnim slučajevima
 • u slučajevima kada, zbog tehničkih razloga, ugovor može izvršiti samo jedno određeno poduzeće

Natjecateljski dijalog

Ovaj se postupak često upotrebljava za složene ugovore, kao što su veliki infrastrukturni projekti za koje javno tijelo ne može definirati tehničke specifikacije na samom početku. Nakon objave poziva na nadmetanje, zainteresirana poduzeća imaju 37 dana da zatraže sudjelovanje. Javno tijelo mora pozvati najmanje tri kandidata na dijalog kojim se definiraju konačni tehnički, pravni i ekonomski aspekti. Nakon dijaloga, kandidati dostavljaju svoje konačne ponude.

Natjecateljski dijalog ne mogu upotrijebiti pružatelji javnih usluga u sektorima vodnoga gospodarstva, energetike, prometa i poštanskih usluga.

Elektroničke dražbe

Javna tijela mogu dodjeljivati ugovore i elektroničkom dražbom. Prije početka dražbe tijelo mora provesti punu inicijalnu procjenu ponuda i dopustiti sudjelovanje samo onima koje su prihvatljive. U pozivu na sudjelovanje na dražbi moraju biti navedeni datum i vrijeme dražbe, te broj krugova dražbe. Poziv također treba sadržavati i matematičku formulu po kojoj se sastavlja automatska rang ljestvica. U svakom krugu dražbe morate biti u mogućnosti vidjeti svoj rang u odnosu na konkurente, a da pritom ne znate njihov identitet.

Elektroničke dražbe ne mogu se upotrebljavati za određene vrste ugovora poput projektiranja radova (primjerice, arhitektonski planovi za izgradnju).

Stupite u kontakt s partnerom za potporu lokalnim poduzećima

Imate li pitanja o poslovanju preko granica, primjerice o izvozu ili širenju u drugu državu EU-a? Ako imate, Europska poduzetnička mreža može vam dati besplatan savjet.

Potpora lokalnim poduzećima

Pomoć i savjeti

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Pomoć i savjeti

Stupite u kontakt s partnerom za potporu lokalnim poduzećima

Imate li pitanja o poslovanju preko granica, primjerice o izvozu ili širenju u drugu državu EU-a? Ako imate, Europska poduzetnička mreža može vam dati besplatan savjet. Kako biste savjetniku na svojem području omogućili da vam odgovori točno i na vrijeme, navedite što više informacija.

EEN-logo

Obrazac za kontakt

(Sva su polja obvezna)
Hvala. Vaša poruka uspješno je poslana.
Vaša poruka nije poslana zbog tehničkih problema. Pokušajte ponovno poslije.
Navedite valjanu adresu e-pošte.

Osobni podaci

Podaci o poduzeću

DaNe

Austrija

Wien

Belgija

Brussel

Bruxelles

Namur

Bugarska

Sofia

Češka Republika

Praha

Cipar

Nicosia

Danska

Copenhagen

Estonija

Tallinn

Finska

Helsinki

Francuska

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grčka

Athens

Hrvatska

Zagreb

Irska

Dublin

Islandski

Reykjavík

Italija

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Latvija

Riga

Litva

Vilnius

Luksemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Mađarska

Budapest

Nizozemska

Den Haag

Njemačka

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Norveška

Oslo

Poljska

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Rumunjska

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovačka

Bratislava

Slovenija

Ljubljana

Španjolska

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Švedska

Stockholm

Ujedinjeno Kraljevstvo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

3000/3000

Informacije navedene u ovom obrascu izravno se šalju partneru iz Europske poduzetničke mreže. Osobni podaci iz obrasca upotrijebit će se samo kao pomoć savjetniku pri odgovoru na vaš upit; ti se podaci neće pohraniti.