Navigatsioonitee

Ajakohastatud 16/03/2018

Hanke-eeskirjad ja -menetlused

ELis registreeritud äriühinguna on teil õigus konkureerida avalikele riigihankelepingutele ka teistes ELi riikides. ELi õiguses on kehtestatud ühtlustatud miinimumeeskirjad hangete puhul, mille väärtus ületab teatavat summat (vt künnised allpool).

Madalama väärtusega pakkumuste suhtes kohaldatakse riiklikke eeskirju. Need peavad vastama ELi õiguse üldistele põhimõtetele. Allapoole künnist jäävate hangete korral võib kasutada menetlusi, mis on kogu ELi hõlmavate hangetega võrreldes lihtsamad.

Kõigi hangete puhul peavad avaliku sektori asutused järgima järgmiseid põhimõtteid:

 • ei tohi diskrimineerida teistes ELi riikides registreeritud äriühinguid;
 • ostetavate toodete või teenuste kirjeldamisel ei tohi nimetada konkreetseid kaubamärkide või patente;
 • ei tohi keelduda mõnes teises ELi riigis väljastatud tõendusdokumentide vastuvõtmisest (tunnistused, diplomid jne), kui need annavad samasuguse garantii;
 • kogu pakkumusmenetlusega seotud teave tuleb teha kättesaadavaks kõigile huvitatud äriühingutele, sõltumata sellest, millises ELi riigis need on registreeritud.

Avaliku sektori asutus võib äriühingu hankemenetlusest välja jätta, kui äriühing on :

 • pankrotis või likvideerimisel;
 • peatanud oma tegevuse või kui kohus on määranud talle halduri;
 • süüdi mõistetud raske eksimuse toimepanemises;
 • jätnud maksud või sotsiaalmaksud maksmata;
 • esitanud avaliku sektori asutusele valeandmeid.

Teatavatel juhtudel saavad avaliku sektori asutused hankelepinguid sõlmida pakkumiskutset avaldamata:

 • ettenägematutest sündmustest põhjustatud hädaolukorra puhul;
 • lepingute puhul, mida tehnilistel põhjustel või ainuõiguste tõttu saab täita vaid üks konkreetne äriühing;
 • lepingute puhul, mida ei saa seaduse kohaselt sõlmida avalike pakkumismenetluste korras (olemasolevate hoonete omandamine või rentimine, töölepingud, ringhäälinguprogrammid jne).

Künnised, millest alates kohaldatakse kogu ELi hõlmavaid eeskirju

 Allpool esitatud summad ei sisalda käibemaksu

Keskvalitsusasutused

≥ 144 000 eurot

tarnelepingud (riigikaitse valdkonnas vaid direktiivi 2014/24 III lisas loetletud tooted)

≥ 221 000 eurot

riigikaitse valdkonna tooted, mis ei ole loetletud direktiivi 2014/24 III lisas

≥ 443 000 eurot asjade ja teenuste hankelepingud vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris

≥ 5 548 000 eurot

kõik ehitustöölepingud

Muud avaliku sektori asutused

≥ 221 000 eurot

kõik asjade ja teenuste hankelepingud

≥ 443 000 eurot asjade ja teenuste hankelepingud vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris

≥ 5 548 000 eurot

kõik ehitustöölepingud

Kõigi ELi riikide puhul, kus ametlikuks vääringuks ei ole euro, kehtivad järgmised künnised kohalikus vääringus.

Avaliku hanke eeskirjad

Pakkumuste hindamise kriteeriumid

Avaliku sektori asutused võivad pakkumuste hindamisel kasutada mitmesuguseid kriteeriume, näiteks madalaimat pakutud hinda. Sellisel juhul tuleb kõiki taotlejaid teavitada erinevate kriteeriumide (nt hind, tehnilised omadused ja keskkonnaaspektid) osakaalust .

Avaldamine

Kõigi avalike hangete puhul, mis ületavad künniseid , millest alates hakatakse kohaldama kogu ELi hõlmavaid eeskirju, tuleb avaldada:

 • hanketeade või ideekonkursi teade: avaliku sektori asutus peab avaldama teate oma riigis ning saatma selle ka Euroopa Liidu Väljaannete Talitusele. Teade avaldatakse tervikuna ühes ELi ametlikus keeles ja selle kokkuvõte tõlgitakse teistesse keeltesse;
 • lepingu sõlmimise teade, milles kuulutatakse välja avaliku hanke tulemused.

Avaliku sektori asutused võivad otsustada avaldada ka muud teavet, nt eelteate võimaliku eelseisva hanke kohta. Kui hange avaldatakse pärast eelteate avaldamist, võib pakkumuste esitamise ja saamise tähtaega lühendada. Teiseks tähtaja lühendamise võimaluseks on avaldada pakkumus elektrooniliselt.

Läbipaistvus

Avaliku sektori asutused võivad pakkumusi hindama asuda alles pärast pakkumuste esitamise tähtaja möödumist. Kui olete esitanud pakkumuse, on teil õigus saada võimalikult kiiresti teavet selle kohta, kas teiega leping sõlmitakse või mitte. Kui te ei osutunud võitjaks, on teil õigus saada üksikasjalikke selgitusi selle kohta, miks teie pakkumus tagasi lükati. Avaliku sektori asutus peab järgima rangeid konfidentsiaalsusnõudeid seoses teie andmete vahetamise ja salvestamisega.

Tehnilised kirjeldused

Tehniliste kirjeldustega määratakse kindlaks nende teenuste, asjade või ehitustööde omadused, mida avaliku sektori asutus kavatseb osta. Nendeks võivad olla muu hulgas keskkonnatoime, kujundus, ohutus, kvaliteedi tagamine või vastavushindamine. Ehitustöölepingute puhul võivad nendeks olla muu hulgas testid, kontrollid ja ehitustehnika.

Avalike hankemenetluste liigid

Avatud menetlus

Avatud menetluses võib pakkumuse esitada iga ettevõtja. Pakkumuste esitamise miinimumtähtaeg on 35 päeva alates hanketeate avaldamise kuupäevast. Kui avaldatud on ka eelteade, võib tähtaega lühendada 15 päevani.

Piiratud menetlus

Iga ettevõtja võib taotleda piiratud menetluses osalemist, kuid vaid eelvaliku läbinud taotlejad kutsutakse pakkumust esitama. Osalemistaotluse esitamise tähtaeg on 37 päeva alates hanketeate avaldamise kuupäevast. Pärast seda valib avaliku sektori asutus välja vähemalt 5 nõuetele vastavat kandidaati, kellel on seejärel pakkumuse esitamiseks aega 40 päeva alates kuupäevast, mil neile kutse saadeti. Tähtaega võib lühendada 36 päevani, kui avaldatud on ka eelteade.

Kiireloomulistel juhtudel võib avaliku sektori asutus lühendada osalemistaotluste esitamise tähtaega 15 päevani (kui teade saadeti elektrooniliselt, saab seda lühendada 10 päevani) ja pakkumuste esitamise tähtaega 10 päevanil.

Läbirääkimistega menetlus

Läbirääkimistega menetluse puhul esitab avaliku sektori asutus kutse vähemalt 3 ettevõtjale, kellega ta peab läbirääkimisi lepingutingimuste üle.

Enamik avaliku sektori hankijatest saab seda menetlust kasutada vaid piiratud juhtudel, näiteks vaid uurimistegevuse või katsete jaoks mõeldud tarnete puhul. Vee-, energeetika-, transpordi- või postiteenuste sektoris tegutsevad avaliku sektori hankijad saavad seda kasutada standardmenetlusena.

Osalemistaotlust saab esitada kuni 37 päeva alates hanketeate avaldamise kuupäevast. Tähtaega saab lühendada 15 päevani eriti kiireloomulistel juhtudel või 10 päevani, kui teade saadetakse elektrooniliselt.

Teatavatel tingimustel võib selle menetluse puhul jätta isegi hanketeate avaldamata, näiteks:

 • kui avatud või piiratud menetluse puhul ei esitatud ühtegi pakkumust;
 • eriti kiireloomuliste juhtudel;
 • juhtudel, mil tehniliste põhjuste tõttu saab lepingut täita vaid üks ettevõtja.

Võistlev dialoog

Seda menetlust kasutatakse sageli keerukate lepingute puhul, milleks on nt suured taristuprojektid, mille osas avaliku sektori asutused ei saa tehnilisi kirjeldusi kohe kindlaks määrata. Pärast hanketeate avaldamist on huvitatud ettevõtjatel osalemistaotluse esitamiseks aega 37 päeva. Avaliku sektori asutus peab vähemalt kolmele kandidaadile saatma kutse dialoogile, mille tulemusel määratakse kindlaks lepingu lõplikud tehnilised, õiguslikud ja majanduslikud aspektid. Pärast dialoogi esitavad kandidaadid oma lõplikud pakkumused.

Võistlevat dialoogi ei saa kasutada avaliku sektori hankijad, kes tegutsevad vee-, energeetika-, transpordi- või postiteenuste sektoris.

Elektroonilised oksjonid

Avaliku sektori asutused saavad lepinguid sõlmida ka elektroonilise oksjoni vahendusel. Enne oksjoni algust peavad nad tegema pakkumuste täieliku esialgse hindamise ja lubama osalema vaid nõuetele vastavaid kandidaate. Oksjonil osalemise kutses peab olema märgitud oksjoni toimumise kuupäev ja kellaaeg ning pakkumisvoorude arv. Selles peab sisalduma ka valem, mille kohaselt määratakse kindlaks automaatne järjestus. Igas pakkumisvoorus peaksite saama näha oma kohta järjestuses võrreldes teiste konkurentidega, ilma et teaksite, kes nad on.

Elektroonilisi oksjoneid ei saa kasutada teatavate lepingute puhul, nagu ehitustööde projekteerimine (nt hoonete arhitektuuriprojektid).

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid.

Kohalik ettevõtlustugi

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid. Et meie nõustajal teie piirkonnas oleks hõlpsam teile õigeaegselt ja nõuetekohaselt vastata , esitage palun nii palju teavet kui võimalik.

EEN-logo

Kontaktvorm

(kõik väljad on kohustuslikud)
Täname! Teie sõnum on saadetud.
Tehniliste probleemide tõttu ei olnud võimalik Teie sõnumit saata. Proovige hiljem uuesti.
Sisestage kehtiv e-posti aadress.

Isikuandmed

Ettevõtte andmed

JahEi

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaaria

Sofia

Eesti

Tallinn

Hispaania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Horvaatia

Zagreb

Iirimaa

Dublin

Island

Reykjavík

Itaalia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kreeka

Athens

Küpros

Nicosia

Läti

Riga

Leedu

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Madalmaad

Den Haag

Malta

Pieta`

Norra

Oslo

Poola

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Prantsusmaa

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Rootsi

Stockholm

Rumeenia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Saksamaa

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Slovakkia

Bratislava

Sloveenia

Ljubljana

Soome

Helsinki

Taani

Copenhagen

Tšehhi Vabariik

Praha

Ühendkuningriik

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ungari

Budapest

3000/3000

Vormi väljadele sisestatud teave saadetakse otse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku partnerile. Isikuandmeid, mida vorm sisaldab, kasutatakse üksnes selleks, et nõustaja saaks teie päringule vastata; pärast seda asjaomaseid andmeid ei säilitata.