Διαδρομή πλοήγησης

Τελευταίος έλεγχος 24/05/2018

Κανόνες και διαδικασίες υποβολής προσφορών

Ως επιχείρηση καταχωρισμένη στην ΕΕ, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε προσφορές για δημόσιες συμβάσεις σε άλλες χώρες της ΕΕ. Η νομοθεσία της ΕΕ καθορίζει ελάχιστους εναρμονισμένους κανόνες για τις προσφορές οι οποίες υπερβαίνουν μια συγκεκριμένη αξία (βλ. κατώτατα όρια παρακάτω).

Για προσφορές χαμηλότερης αξίας ισχύουν εθνικοί κανόνες, οι οποίοι, ωστόσο, πρέπει να συμμορφώνονται με τις γενικές αρχές του δικαίου της ΕΕ. Οι διαδικασίες για την υποβολή προσφορών χαμηλότερης αξίας από τα κατώτατα όρια μπορούν να απλουστευθούν σε σχέση με την υποβολή προσφορών σε επίπεδο ΕΕ.

Για όλες τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών, οι δημόσιες αρχές:

 • δεν μπορούν να ασκούν διακρίσεις σε βάρος επιχειρήσεων εγγεγραμμένων σε άλλη χώρα της ΕΕ
 • δεν μπορούν να κάνουν αναφορά σε συγκεκριμένες εμπορικές επωνυμίες, εμπορικά σήματα ή διπλώματα ευρεσιτεχνίας κατά την περιγραφή των χαρακτηριστικών των προϊόντων και των υπηρεσιών που επιθυμούν να προμηθευτούν
 • δεν μπορούν να αρνούνται συμπληρωματικά έγγραφα (πιστοποιητικά, διπλώματα, κ.λπ) που έχουν εκδοθεί από άλλη χώρα της ΕΕ, εφόσον παρέχουν το ίδιο επίπεδο εγγύησης
 • οφείλουν να παρέχουν όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών σε όλες τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως της χώρας στην οποία είναι εγγεγραμμένες.

Μια δημόσια αρχή έχει το δικαίωμα να αποκλείσει την επιχείρησή σας από μια πρόσκληση υποβολής προσφορών εάν η επιχείρηση:

 • τελεί υπό πτώχευσηή εκκαθάριση
 • έχει παύσει τις δραστηριότητές της ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση
 • έχει αποδεδειγμένα διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα
 • δεν έχει πληρώσει φόρους ή εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
 • έχει καταθέσει ψευδείς δηλώσεις σε δημόσια αρχή.

Οι δημόσιες αρχές μπορούν να αναθέτουν συμβάσεις χωρίς προηγούμενη δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προσφορών μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως:

 • έκτακτες καταστάσεις λόγω απρόβλεπτων γεγονότων
 • συμβάσεις οι οποίες, για τεχνικούς λόγους ή εξαιτίας αποκλειστικών δικαιωμάτων, μπορούν να ανατεθούν μόνο σε συγκεκριμένη επιχείρηση
 • συμβάσεις οι οποίες βάσει του νόμου εξαιρούνται από τη διαδικασία δημοσίων συμβάσεων (αγορά/μίσθωση υφιστάμενων κτιρίων, συμβάσεις εργασίας, ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα, κ.λπ).

Κατώτατα όρια που ενεργοποιούν την εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων

 Στα παρακάτω ποσά δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Κεντρικές δημόσιες αρχές

≥ EUR 144.000

συμβάσεις προμηθειών (στον τομέα της άμυνας, μόνο για τα προϊόντα που περιέχονται στο παράρτημα III της οδηγίας 2014/24)

≥ EUR 221.000

συμβάσεις προμηθειών για προϊόντα στον τομέα της άμυνας που δεν περιέχονται στο παράρτημα III της οδηγίας 2014/24

≥ EUR 443.000 συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών

≥ EUR 5.548.000

όλες οι συμβάσεις έργων

Άλλες δημόσιες αρχές

≥ EUR 221.000

όλες οι συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών

≥ EUR 443.000 συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών

≥ EUR 5.548.000

όλες οι συμβάσεις έργων

Για χώρες της ΕΕ που δεν χρησιμοποιούν το ευρώ, ισχύουν τα ακόλουθα κατώτατα όρια, σε τοπικά νομίσματα.

Κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις

Κριτήρια ανάθεσης

Οι δημόσιες αρχές μπορούν να χρησιμοποιούν διαφορετικά κριτήρια κατά την αξιολόγηση των προσφορών, όπως τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή. Στην περίπτωση αυτή, οι υποψήφιοι πρέπει να ενημερώνονται για τη διαφορετική στάθμιση κάθε κριτηρίου (π.χ. τιμή, τεχνικά χαρακτηριστικά και περιβαλλοντικές πτυχές).

Δημοσίευση

Ορισμένες προκηρύξεις πρέπει να δημοσιεύονται για κάθε δημόσια σύμβαση της οποίας η αξία υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που ενεργοποιούν την εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων:

 • προκήρυξη σύμβασης ή προκήρυξη διαγωνισμού μελέτης: η δημόσια αρχή μπορεί να δημοσιεύσει την προκήρυξη αυτή σε εθνικό επίπεδο αλλά πρέπει επίσης να την αποστείλει στην Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης δημοσιεύεται σε μια επίσημη γλώσσα της ΕΕ και η περίληψή της μεταφράζεται στις άλλες γλώσσες.
 • ανακοίνωση σχετικά με την ανάθεση σύμβασης στην οποία ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

Οι δημόσιες αρχές μπορούν να επιλέξουν να δημοσιεύουν άλλες ενημερωτικές ανακοινώσεις, όπως μια προκαταρκτική προκήρυξη για πιθανό μελλοντικό διαγωνισμό. Σε περίπτωση δημοσίευσης πρόσκλησης υποβολής προσφορών μετά από προκαταρκτική προκήρυξη, η προθεσμία υποβολής και παραλαβής προσφορών μπορεί να συντομευθεί. Ένας άλλος τρόπος συντόμευσης των προθεσμιών είναι η ηλεκτρονική δημοσίευση της προκήρυξης.

Διαφάνεια

Οι δημόσιες αρχές μπορούν να αρχίσουν την αξιολόγηση των προσφορών μόνο μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής. Αν έχετε υποβάλει προσφορά, έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε το συντομότερο δυνατό, ανεξάρτητα από το αν σας ανατέθηκε η σύμβαση. Αν δεν έχετε επιλεγεί, έχετε δικαίωμα σε λεπτομερείς εξηγήσεις για τους λόγους απόρριψης της προσφοράς σας. Η δημόσια αρχή πρέπει να τηρεί αυστηρή εμπιστευτικότητα όσον αφορά την ανταλλαγή και την αποθήκευση των δεδομένων σας.

Τεχνικές προδιαγραφές

Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζουν τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας, της προμήθειας ή του έργου που προτίθεται να αναθέσει η δημόσια αρχή. Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν στοιχεία περιβαλλοντικών επιδόσεων, σχεδιασμού, ασφάλειας, διασφάλισης της ποιότητας ή εκτίμησης της συμμόρφωσης. Για τις συμβάσεις δημόσιων έργων, μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν δοκιμές, επιθεωρήσεις και κατασκευαστικές τεχνικές.

Είδη διαδικασιών ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων

Ανοικτή διαδικασία

Σε μια ανοικτή διαδικασία, όλες οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν προσφορά. Η ελάχιστη προθεσμία υποβολής προσφορών είναι 35 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης. Αν έχει δημοσιευθεί προκαταρκτική προκήρυξη, η προθεσμία αυτή μπορεί να μειωθεί σε 15 ημέρες.

Κλειστή διαδικασία

Σε μια κλειστή διαδικασία μπορεί να ζητήσει να συμμετάσχει οποιαδήποτε επιχείρηση, αλλά μόνον αυτές που έχουν προεπιλεγεί θα κληθούν να υποβάλουν προσφορά. Η προθεσμία υποβολής αίτησης συμμετοχής είναι 37 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης. Στη συνέχεια, η δημόσια αρχή επιλέγει τουλάχιστον 5 υποψηφίους που ανταποκρίνονται στα απαιτούμενα κριτήρια, οι οποίοι οφείλουν να υποβάλουν την προσφορά τους εντός 40 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης. Η προθεσμία αυτή μπορεί να μειωθεί σε 36 ημέρες, εάν έχει δημοσιευθεί προκαταρκτική προκήρυξη.

Σε επείγουσες περιπτώσεις η δημόσια αρχή μπορεί να ορίσει προθεσμία 15 ημερών για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής (αν η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί ηλεκτρονικά, η προθεσμία αυτή μπορεί να μειωθεί σε 10 ημέρες) και 10 ημερών για την υποβολή των προσφορών.

Διαδικασία με διαπραγμάτευση

Σε μια διαδικασία με διαπραγμάτευση, η δημόσια αρχή καλεί τουλάχιστον 3 επιχειρήσειςμε τις οποίες θα διαπραγματευτεί τους όρους της σύμβασης.

Οι περισσότερες αναθέτουσες αρχές μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη διαδικασία μόνο σε έναν περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων, για παράδειγμα για προμήθειες που προορίζονται αποκλειστικά για έρευνα ή για δοκιμές. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να την χρησιμοποιούν ως συνήθη διαδικασία σε ορισμένους τομείς, όπως στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών ή των ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Η προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής είναι 37 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης. Η προθεσμία αυτή μπορεί να μειωθεί σε 15 ημέρες σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις ή σε10 ημέρες αν η προκήρυξη αποσταλεί ηλεκτρονικά.

Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, μπορεί να επιλεγεί αυτή η διαδικασία ακόμη και χωρίς δημοσίευσηπροκήρυξης σύμβασης, για παράδειγμα:

 • όταν δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά με ανοικτή ή κλειστή διαδικασία
 • σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις
 • ή αν, για τεχνικούς λόγους, η σύμβαση μπορεί να εκτελεστεί από μια και μόνο συγκεκριμένη επιχείρηση.

Ανταγωνιστικός διάλογος

Η διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται συνήθως για πολύπλοκες συμβάσεις, όπως για μεγάλα έργα υποδομών, στις οποίες η δημόσια αρχή δεν μπορεί να ορίσει τις τεχνικές προδιαγραφές εξαρχής. Μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης της σύμβασης, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις έχουν προθεσμία 37 ημερών για να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής. Η δημόσια αρχή πρέπει να καλέσει τουλάχιστον 3 υποψηφίους σε διάλογο κατά τον οποίο καθορίζονται οι τελικές τεχνικές, νομικές και οικονομικές πτυχές. Μετά τον διάλογο, οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις τελικές προσφορές τους.

Η διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παρόχους δημόσιων υπηρεσιών στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί

Οι δημόσιες αρχές μπορούν επίσης να αναθέτουν συμβάσεις μέσω ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. Προτού ξεκινήσει ο πλειστηριασμός, η αρχή πρέπει να έχει προβεί σε αρχική πλήρη αξιολόγηση των προσφορών και να επιτρέψει τη συμμετοχή μόνο όσων πληρούν τις προϋποθέσεις. Η πρόσκληση συμμετοχής στον πλειστηριασμό πρέπει να αναφέρει την ημερομηνία και την ώρα του πλειστηριασμού καθώς και τον αριθμό των γύρων υποβολής προσφορών. Πρέπει επίσης να αναφέρει τον μαθηματικό τύπο βάσει του οποίου θα καθορίζονται αυτομάτως οι κατατάξεις. Σε κάθε γύρο υποβολής προσφορών, θα πρέπει να μπορείτε να βλέπετε την κατάταξή σας σε σχέση με τους ανταγωνιστές σας, χωρίς όμως να γνωρίζετε την ταυτότητά τους.

Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ορισμένες συμβάσεις, όπως ο σχεδιασμός έργων (π.χ. αρχιτεκτονικά σχέδια κτιρίου).

Επικοινωνήστε με έναν τοπικό εταίρο υποστήριξης επιχειρήσεων

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων

Βοήθεια και Συμβουλές

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Βοήθεια και Συμβουλές

Επικοινωνήστε με έναν τοπικό εταίρο υποστήριξης επιχειρήσεων

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν. Για να βοηθήσετε τον σύμβουλο στην περιοχή σας να απαντήσει έγκαιρα και σωστά, δώστε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες.

EEN-logo

Δελτίο επικοινωνίας

(Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά)
Σας ευχαριστούμε. Το μήνυμά σας εστάλη επιτυχώς.
Λόγω τεχνικού προβλήματος, το μήνυμα δεν εστάλη. Ξαναδοκιμάστε αργότερα.
Δηλώστε έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση

Προσωπικά στοιχεία

Στοιχεία της επιχείρησης

ΝαιΌχι

Χώρα

Αυστρία

Wien

Βέλγιο

Brussel

Bruxelles

Namur

Βουλγαρία

Sofia

Γαλλία

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Γερμανία

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Δανία

Copenhagen

Ελλάδα

Athens

Εσθονία

Tallinn

Ηνωμένο Βασίλειο

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ιρλανδία

Dublin

Ισλανδία

Reykjavík

Ισπανία

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Ιταλία

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Κροατία

Zagreb

Κύπρος

Nicosia

Λετονία

Riga

Λιθουανία

Vilnius

Λουξεμβούργο

Luxembourg

Μάλτα

Pieta`

Νορβηγία

Oslo

Ολλανδία

Den Haag

Ουγγαρία

Budapest

Πολωνία

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Πορτογαλία

Lisboa

Ρουμανία

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Σλοβακία

Bratislava

Σλοβενία

Ljubljana

Σουηδία

Stockholm

Τσεχική Δημοκρατία

Praha

Φινλανδία

Helsinki

3000/3000

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δελτίο αποστέλλονται απευθείας σε έναν εταίρο από το δίκτυο «Enterprise Europe Network». Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναγράφονται στο δελτίο θα χρησιμοποιηθούν μόνο για να βοηθήσουν τον σύμβουλο να απαντήσει στο ερώτημά σας. Τα δεδομένα δεν θα αποθηκευτούν στη συνέχεια.