Cesta

Poslední kontrola 24/05/2018

Pravidla a postupy nabídkových řízení

Dne 30. března 2019 se všechny právní předpisy EU přestanou vztahovat na Spojené království, pokud ratifikovaná dohoda o vystoupení nestanoví jiné datum nebo Evropská rada a Spojené království jednomyslně nerozhodnou o tom, že dvouleté období vyjednávání bude prodlouženo. Další informace o právních důsledcích pro podniky:

Jako podnik se sídlem v EU máte právo se ucházet o veřejnou zakázku i v jiných členských státech EU. Právní předpisy stanoví minimální harmonizovaná pravidla, která se vztahují na nabídky, jež převyšují určitou hodnotu (viz limitní hodnoty níže).

Na nabídky s nižší hodnotou se uplatní vnitrostátní pravidla. Tyto musí respektovat obecné zásady právních předpisů EU. Tato tzv. podlimitní zadávací řízení bývají v porovnání s celoevropskými jednodušší.

U všech zadávacích řízení platí, že veřejné orgány:

 • nesmí diskriminovat určitý podnik z toho důvodu, že má sídlo v jiné zemi EU
 • nesmí při popisu vlastností zboží či služeb, které chtějí v rámci veřejné zakázky pořídit, odkazovat na konkrétní značku, ochrannou známku či patent
 • nesmí odmítnout dodatečné materiály (osvědčení, univerzitní diplomy apod.), vydané jiných členským státem EU, pokud tyto poskytují tutéž úroveň záruky
 • mají povinnost dát k dispozici veškeré informace týkající se zadávacího řízení všem uchazečům o danou veřejnou zakázku bez ohledu na to, v jaké zemi EU mají sídlo.

Veřejný orgán mohou ze zadávacího řízení vyloučit podnik, který:

 • je v úpadku nebo v likvidaci
 • pozastavil svou činnost nebo je jeho činnost předmětem soudní správy
 • byl uznán vinným z vážného pochybení
 • neodvedl daně nebo neplatil příspěvky na sociální pojištění
 • učinil nepravdivá prohlášení při poskytování informací veřejnému orgánu.

Bez zveřejnění výzvy k podání nabídek lze veřejnou zakázku zadat pouze v následujících případech:

 • v nouzové situaci vzniklé nepředvídatelnými událostmi
 • u zakázek, jež mohou být provedeny pouze jedním konkrétním podnikem, ať již z technických důvodů či v důsledku výhradních práv
 • u zakázek, které jsou ze zadávacích řízení na veřejné zakázky vyloučeny ze zákona (pořízení či pronájem stávajících budov, pracovní smlouvy, programový materiál pro mediální vysílání apod.).

Limity pro uplatnění celounijních pravidel

 Níže uvedené částky nezahrnují DPH

Ústřední orgány státní správy

≥ 144 000 EUR

zakázky na dodávky (v oblasti obrany platí práh pouze pro výrobky uvedené v příloze III směrnice 2014/24)

≥ 221 000 EUR

zakázky na dodávky výrobků z oblasti obrany, které nejsou uvedeny v příloze III směrnice 2014/24)

≥ 443 000 EUR zakázky na dodávku a služeb v odvětví vodohospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb

≥ 5 548 000 EUR

všechny zakázky na stavební práce

Jiné orgány veřejné správy

≥ 221 000 EUR

všechny zakázky na dodávky a služby

≥ 443 000 EUR zakázky na dodávku a služeb v odvětví vodohospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb

≥ 5 548 000 EUR

všechny zakázky na stavební práce

Pro země EU, které nepoužívají euro, platí tyto prahové hodnoty v místní měně.

Předpisy platné pro zadávání veřejných zakázek

Kritéria pro udělení zakázky

Při hodnocení předložených nabídek v rámci zadávacího řízení mohou orgány veřejné správy používat různá kritéria – např. mohou vybírat podle nejnižší nabídnuté ceny. Každý uchazeč by proto měl být informován o váze, která se jednotlivým kritériím přikládá (např. cena, technické vlastnosti, environmentální aspekty apod.).

Uveřejňování

U všech zadávacích řízení, které překročí určitý limit a na něž se tudíž vztahují celounijní pravidla, se musí vydat oznámení:

 • oznámení o zakázce nebo oznámení o soutěži na projekt: Orgán veřejné správy může dané oznámení zveřejnit v rámci daného členského státu a měl by ho rovněž zaslat Úřadu pro publikace EU. Oznámení se zveřejňuje v plném znění v jednom z úředních jazyků EU a jeho shrnutí se překládá do ostatních jazyků.
 • Oznámení přidělení zakázky, které obsahuje výsledky zadávacího řízení.

Orgány veřejné správy se mohou rozhodnout zveřejnit i jiná oznámení, například oznámení předběžných informací (oznamující možná zadávací řízení). Jakmile je po zveřejnění oznámení předběžných informací zadávací řízení vyhlášeno, lze lhůtu pro předložení nabídek zkrátit. Další možností, jak uvedenou lhůtu zkrátit, je zveřejnit zadávací řízení na veřejnou zakázku elektronicky.

Transparentnost

Orgány veřejné správy mohou začít předložené nabídky hodnotit až po uplynutí lhůty pro jejich podání. Pokud jste nabídku předložili, máte právo být co nejdříve informováni o tom, zda jste veřejnou zakázku získali či nikoli. Pokud jste v zadávacím řízení neuspěli, máte nárok na podrobné vysvětlení důvodů, které vedly k odmítnutí vaší nabídky. Orgán veřejné správy má povinnost zajistit, aby vaše údaje byly zachovány v přísné tajnosti (pokud jde o jejich sdílení i uložení).

Technické specifikace

Technickými specifikacemi se míní charakteristika služby, dodávky či stavebních prací, které chce orgány veřejné správy pořídit. Patří k nim mimo jiné jejich vliv na životní prostředí, koncepce projektu, bezpečnost, zajištění kvality, posuzování shody apod. U veřejných zakázek na stavební práce se může rovněž jednat o testy, kontroly a stavební techniky.

Druhy zadávacích řízení

Otevřené řízení

V otevřeném řízení může nabídku předložit kterýkoli podnik. Minimální lhůta pro předložení nabídky je 35 dní ode dne zveřejnění oznámení o zakázce. Pokud bylo vydáno oznámení předběžných informací, lze danou lhůtu zkrátit na 15 dní.

Užší řízení

V omezeném řízení může kterýkoli podnik požádat o účast v zadávacím řízení. K předložení nabídky však budou vyzvány pouze vybraní uchazeči. Lhůta pro požádání o účast v zadávacím řízení je 37 dní ode dne zveřejnění oznámení o zakázce. Orgán veřejné správy pak vybere alespoň 5 uchazečů, kteří disponují požadovanými schopnostmi a odpovídají požadovaným kritériím. Ti pak mají na předložení nabídky 40 dní ode dne zaslání výzvy k předložení nabídky. Tuto lhůtu lze zkrátit na 36 dní v případě zveřejnění oznámení předběžných informací.

V naléhavých případech může orgán veřejné správy stanovit pro podání žádostí o účast lhůtu 15 dní (pokud se oznámení zašle elektronicky, lhůta se může zkrátit na pouhých 10 dní) a dále lhůtu 10 dní pro předložení nabídek.

Jednací řízení

U vyjednávacího řízení vyzve orgán veřejné správy k účasti alespoň 3 podniky, s nimiž bude jednat o podmínkách zakázky.

Většina zadavatelů veřejných zakázek může toto řízení použít pouze v omezeném počtu případů, například na dodávky určené výhradně pro výzkumné nebo testovací účely. Zadavatelé veřejných zakázek na dodávky vody, energie, dopravních či poštovních služeb tento typ řízení mohou používat jako standardní.

Lhůta pro dodání žádosti o účast v zadávacím řízení je 37 dní ode dne zveřejnění oznámení o zakázce. Ve výjimečně nouzových situacích lze tuto lhůtu zkrátit na 15 dní (nebo 10 dní, pokud je oznámení zasláno elektronicky).

Za určitých podmínek lze tento typ řízení použít i bez zveřejnění oznámení o zakázce, například:

 • když ani v otevřeném ani omezeném řízení nebyla podána ani jedna nabídka
 • nebo ve výjimečně urgentních případech
 • když může zakázku z technických důvodů realizovat pouze jediný podnik

Soutěžní dialog

Toto řízení se často používá u komplexních zakázek, jako jsou například rozsáhlé projekty na výstavbu infrastruktury, u nichž není možné, aby orgán veřejné zprávy stanovil technické specifikace hned zpočátku. Po zveřejnění oznámení o zakázce mají uchazeči 37 dní na žádost o účast v zadávacím řízení. Orgán veřejné zprávy musí k soutěžnímu dialogu pozvat alespoň 3 uchazeče. Během tohoto dialogu se určí konečné technické, právní a ekonomické aspekty zakázky. Poté mohou uchazeči předložit svou konečnou nabídku.

Soutěžní dialog se nesmí použít pro poskytovatele veřejných služeb (tj. dodávka vody, energie, dopravních a poštovních služeb).

Elektronické aukce

Orgány veřejné zprávy mohou rovněž zadat veřejnou zakázku v elektronické aukci. Před zahájením aukce musí orgán veřejné správy provést kompletní počáteční ohodnocení nabídek a povolit účast v zadávacím řízení pouze těm přípustným nabídkám, které splňují základní kritéria. Výzva k účasti v aukci musí obsahovat datum a čas konání i počet aukčních kol. Měla by rovněž obsahovat vzorec, který se při elektronické dražbě použije pro určení automatických změn pořadí. Během každého kola musíte vidět své pořadí a jeho vztah k ostatním soutěžitelům, aniž byste znali jejich totožnost.

U určitých typů zakázek nelze elektronickou dražbu použít, jako například u konstrukčních projektů (např. architektonických plánů budov).

Obracejte se na naše partnery zajišťující místní podporu podnikání

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Místní podpora podnikání

Pomoc a poradenství

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Pomoc a poradenství

Obracejte se na naše partnery zajišťující místní podporu podnikání

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit. Místní pracovníci sítě vám budou moci odpovědět rychleji a efektivněji, pokud jim poskytnete co nejvíce informací.

EEN-logo

Kontaktní formulář

(Vyplnění všech polí je povinné)
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána. Děkujeme!
Kvůli technickým problémům nebylo možné vaši zprávu odeslat. Zkuste to prosím později.
Zadejte platnou e-mailovou adresu

Osobní údaje

Údaje o podniku

AnoNe

Belgie

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulharsko

Sofia

Česká republika

Praha

Chorvatsko

Zagreb

Dánsko

Copenhagen

Estonsko

Tallinn

Finsko

Helsinki

Francie

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Irsko

Dublin

Island

Reykjavík

Itálie

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kypr

Nicosia

Litva

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Lucembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Malta

Pieta`

Německo

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Nizozemsko

Den Haag

Norsko

Oslo

Polsko

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalsko

Lisboa

Rakousko

Wien

Řecko

Athens

Rumunsko

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Slovinsko

Ljubljana

Španělsko

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené království

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Švédsko

Stockholm

3000/3000

Informace uvedené v tomto formuláři budou zaslány přímo partnerům ze sítě Enterprise Europe Network. Osobní údaje, které ve formulář uvedete, použijí pracovníci sítě pouze k řešení vašeho dotazu. Údaje poté nebudou nikde uloženy.