Навигационна пътека

Последна проверка 24/05/2018

Правила и процедури за обществени поръчки

От 30 март 2019 г. правото на ЕС ще престане да се прилага за Обединеното кралство, освен ако в ратифицираното споразумението за оттегляне бъде определена друга дата или Европейският съвет и Обединеното кралство решат единодушно да удължат двегодишния период на преговори. За повече информация относно правните последици за предприятията:

Като дружество, регистрирано в ЕС, вие имате правото да се конкурирате за възлагането на обществени поръчки в други държави от ЕС. В правото на ЕС са предвидени минимални хармонизирани правила, приложими за обществените поръчки над определена стойност (вижте праговете по-долу).

За обществените поръчки с по-ниска стойност се прилагат националните правила. Те обаче трябва да бъдат в съответствие с общите принципи на правото на ЕС. Процедурите за поръчките под прага могат да бъдат по-опростени в сравнение с общоевропейските обществени поръчки.

При всички обществени поръчки публичните органи:

 • не могат да дискриминират дружествата, регистрирани в друга страна от ЕС;
 • не могат да посочват конкретни търговски марки или патенти, когато описват характеристиките на продуктите и услугите, които искат да закупят;
 • не могат да откажат да приемат доказателствени документи (сертификати, дипломи и др.), издадени от друга страна от ЕС, ако те предоставят еквивалентни гаранции;
 • трябва да предоставят цялата информация за обществените поръчки на всички заинтересовани компании, без значение в коя страна на ЕС са регистрирани те.

Публичните органи могат да изключат вашето дружество от дадена покана за участие в обществена поръчка, ако то:

 • е в несъстоятелност или в процес на ликвидация;
 • е временно преустановило дейността сиили дейността му се управлява от съда;
 • е признато за виновно за сериозно нарушение;
 • не е платило данъци или социални осигуровки;
 • е подало неверни декларации до публичен орган.

В някои специални случаи публичните органи могат да възлагат обществени поръчки без публикуване на покана:

 • спешни случаи, възникнали при непредвидими обстоятелства;
 • поръчки, които по технически причини или поради изключителни права могат да бъдат изпълнени само от конкретна компания;
 • поръчки, които по закон не са обществени поръчки (придобиване/вземане под наем на съществуващи сгради, трудови договори, програмен материал за излъчване и др.).

Прагове за правилата на ЕС

 Сумите по-долу не включват ДДС.

Органи на централната власт

≥ 144 000 евро

поръчки за доставки (за сферата на отбраната само договорите, изброени в приложение III към Директива 2014/24)

≥ 221 000 евро

поръчки за доставки на продукти, свързани с отбраната, неизброени в приложение III към Директива 2014/24

≥ 443 000 евро поръчки за доставки и услуги в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги

≥ 5 548 000 евро

всички поръчки за строителство

Други публични органи

≥ 221 000 евро

всички поръчки за доставки и услуги

≥ 443 000 евро поръчки за доставки и услуги в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги

≥ 5 548 000 евро

всички поръчки за строителство

В страните от ЕС, които не използват еврото, важат следните прагове в местна валута.

Правила за обществените поръчки

Критерии за възлагане

Публичните органи могат да използват различни критерии за оценка на офертите, като например най-ниска цена. В такъв случай всеки кандидат трябва да бъде информиран за тежестта на всеки от критериите (например цена, технически характеристики и екологични аспекти).

Публикуване

Определени обявления трябва да се публикуват за всички обществени поръчки на стойност над праговете , от които се прилагат общоевропейските правила:

 • обявление за поръчка или обявление за конкурс за проект: публичният орган може да публикува това обявление в своята държава, но трябва също да го изпрати до Службата за публикации на ЕС. Пълният текст на обявлението се публикува на един от официалните езици на ЕС, а на останалите езици се публикува резюме;
 • обявление за възлагане на поръчка, в което се обявяват резултатите от обществената поръчка.

Публичните органи могат да решат да публикуват и други информационни обявления, например обявление за предварителна информация за евентуална бъдеща обществена поръчка. Когато дадена обществена поръчка бъде публикувана след подобно предварително обявление, срокът за подаване на оферти може да бъде съкратен. Друг начин за съкращаване на този срок е електронното публикуване на обществената поръчка.

Прозрачност

Публичните органи могат да започнат да оценяват офертите само след изтичане на крайния срок за подаването им. Ако сте изпратили оферта, имате право да бъдете информирани възможно най-скоро дали сте спечелили поръчката или не. Ако не сте сред избраните кандидати, имате право на подробно обяснение защо сте били отхвърлени. Публичният орган трябва да спазва строга поверителност по отношение на обмена и съхраняването на вашите данни.

Технически спецификации

Техническите спецификации определят характеристиките на услугата, доставката или строителната услуга, която публичният орган иска да закупи. Те могат да включват аспекти на екологичните показатели, дизайна, безопасността, гаранциите за качество или оценката на съответствието. При договори за строителство те могат също да включват изпитвания, инспекции и строителни техники.

Видове процедури за обществени поръчки

Открита процедура

При открита процедура всяко дружество може да подаде оферта. Минималният срок за подаване на оферти е 35 дни от датата на публикуване на обявлението за поръчка. Ако е било публикувано обявление за предварителна информация, този срок може да бъде съкратен на 15 дни.

Ограничена процедура

При ограничена процедура всяко дружество може да поиска да участва, но възлагащият орган кани да представят офертите си само тези кандидати, за които оценката му на поисканата от тях информация е показала, че отговарят на изискванията му. Срокът за подаване на заявление за участие е 37 дни от публикуването на обявлението за поръчка. След това публичният орган избира поне 5 кандидати, които имат необходимия капацитет, а те имат 40 дни от датата на изпращане на поканата, за да представят офертите си. Този срок може да бъде съкратен на 36 дни, ако е било публикувано обявление за предварителна информация.

В спешни случаи публичният орган може да определи срок от 15 дни за подаване на заявленията за участие (ако обявлението е публикувано електронно, срокът може да бъде 10 дни) и от 10 дни за представяне на офертите.

Процедура на договаряне

При процедура на договаряне публичният орган кани поне 3 дружества, с които договаря условията на поръчката.

Повечето възлагащи органи могат да използват тази процедура само в ограничен брой случаи, като например за доставки, предназначени изключително за целите на научни изследвания или изпитвания. Възлагащите органи в сектора на водоснабдяването, енергетиката, транспорта или пощенските услуги могат да я използват като стандартна процедура.

Срокът за получаване на заявленията за участие е 37 дни от публикуването на обявлението за поръчка. В изключително спешни случаи той може да бъде съкратен на 15 дни или на 10 дни, ако обявлението е публикувано електронно.

При определени условия тази процедура може да бъде проведена дори без публикуване на обявление за поръчка, например:

 • когато няма подадени оферти при открита или ограничена процедура
 • в изключително спешни случаи
 • в случаи, когато по технически причини, поръчката може да бъде изпълнена само от едно-единствено дружество.

Състезателен диалог

Тази процедура се използва често за сложни поръчки, като например големи инфраструктурни проекти, при които публичният орган не може да определи техническите спецификации от самото начало. След публикуването на обявлението за поръчка заинтересованите дружества имат 37 дни, за да подадат заявление за участие. Публичният орган трябва да покани поне 3-ма кандидати на диалог, на който се определят окончателните технически, правни и икономически аспекти на поръчката. След диалога кандидатите изпращат окончателните си оферти.

Състезателният диалог не може да се използва от доставчици на публични услуги в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги.

Електронни търгове

Публичните органи могат също така да възлагат поръчки чрез електронни търгове. Преди началото на търга органът трябва да направи пълна първоначална оценка на офертите и да допусне до участие само допустимите оферти. В поканата за участие в търга трябва да са посочени датата и часът на търга и в колко етапа ще се проведе той. Трябва да се посочи и формулата, по която ще се изчислява автоматичното класиране. При всеки етап трябва да можете да видите вашето място в класирането спрямо вашите конкуренти, без да знаете кои точно са те.

Електронните търгове не могат да се използват за някои видове поръчки, например за проектиране на строителство (архитектурни планове за сграда и др.).

Свържете се с местна организация за подкрепа на бизнеса.

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет.

Местна подкрепа за бизнеса

Помощ и съвети

Свържете се със специализираните служби за помощ

Помощ и съвети

Свържете се с местна организация за подкрепа на бизнеса.

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет. За да може съветникът да ви отговори навреме и точно, моля, посочете възможно най-много подробности.

EEN-logo

Формуляр за контакти

(Всички полета са задължителни)
Благодарим ви, съобщението ви бе изпратено успешно!
Поради технически причини, съобщението ви не бе изпратено. Моля, опитайте отново по-късно.
Моля, въведете валиден електронен адрес.

Лични данни

Данни за предприятието

ДаНе

Австрия

Wien

Белгия

Brussel

Bruxelles

Namur

България

Sofia

Германия

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Гърция

Athens

Дания

Copenhagen

Естония

Tallinn

Ирландия

Dublin

Исландия

Reykjavík

Испания

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Италия

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Кипър

Nicosia

Латвия

Riga

Литва

Vilnius

Люксембург

Luxembourg

Малта

Pieta`

Нидерландия

Den Haag

Норвегия

Oslo

Обединено кралство

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Полша

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Португалия

Lisboa

Румъния

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Словакия

Bratislava

Словения

Ljubljana

Унгария

Budapest

Финландия

Helsinki

Франция

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Хърватия

Zagreb

Чешка република

Praha

Швеция

Stockholm

3000/3000

Информацията, въведена в този формуляр, се изпраща директно до партньор от Enterprise Europe Network. Личните данни във формуляра ще бъдат използвани само за да може съветникът да отговори на вашето запитване. След това те няма да бъдат съхранявани.