Senast kontrollerat: 15/03/2019

Standarder i Europa

Storbritanniens beslut att aktivera artikel 50 i EU-fördraget: Mer information

Standarder och liknande publikationer är frivilliga riktlinjer med tekniska specifikationer för varor, tjänster och processer. De kan gälla allt från skyddshjälmar och mobilladdare till kvaliteten på kollektivtrafik. Standarder utarbetas av privata standardiseringsorgan, vanligen på initiativ av de intressenter som ser ett behov av en standard.

Standarder är frivilliga, men genom att följa dem visar du att dina produkter och tjänster håller en viss nivå när det gäller kvalitet, säkerhet och tillförlitlighet.

Ibland hänvisar lagstiftningen till en viss standard som det bästa sättet att följa lagstadgade krav på t.ex. säkerhet och driftskompatibilitet, men i vissa fall är det obligatoriskt att använda standarden.

Fördelar med standarder

Produktstandarder för kvalitet och säkerhet kan öka konsumenternas förtroende för ditt företag. Utrustning och verktyg som är utformade och provade enligt standarder ger ett bättre skydd för till exempel brandmän och sjukhuspersonal.

Tjänstestandarderen för till exempel dykkurser gör att konsumenten erbjuds en tjänst med en viss kvalitets- och säkerhetsnivå.

Standarder bidrar också till att skydda miljön och människors hälsa. Det finns standarder om mätmetoder för att övervaka och kontrollera luftföroreningar. Och standarder för livsmedelshygien beskriver klassificerings- och provningsmetoder för material som kommer i kontakt med livsmedel.

Bättre tillgång till marknader – standarder kan öppna nya marknader genom att bidra till jämförbara och kompatibla varor och tjänster som lättare kan säljas i andra länder. 

Standarder kan också göra produkter och tjänster mer driftskompatibla. De kan till exempel ge rekommendationer om järnvägsspårens storlek så att tågen kan köra säkert.

Europeiska standarder

Europeiska standarder antas av något av de tre europeiska standardiseringsorganen:

I länderna är det nationella standardiseringsorgan som antar och publicerar nationella standarder. De nationella organen införlivar också alla europeiska standarder som identiska nationella standarder och upphäver motstridiga nationella standarder.

Hitta ett nationellt standardiseringsorgan:

Välj land:

 • Belgienbeen
 • Bulgarienbgbgen
 • Cyperncyelen
 • Danmarkdken
 • Estlandeeen
 • Finland*fi
 • Frankrikefren
 • Förenade kungariketuken
 • Greklandgren
 • Irlandieen
 • Islandisen
 • Italieniten
 • Kroatiencrhren
 • Lettlandlven
 • Litauenlten
 • Luxembourg*lu
 • Maltamten
 • Nederländernanlen
 • Norgenoen
 • Polenplen
 • Portugalpten
 • Rumänienroen
 • Schweizchen
 • Slovakiensken
 • Sloveniensien
 • Spanien*es
 • Sverigeseen
 • Tjeckienczcsen
 • Tysklanddeen
 • Ungernhuen
 • Österrikeaten

Europeiska standarder utarbetas i nära samarbete med näringslivet och andra medlemmar eller samarbetspartner till de europeiska standardiseringsorganen.

Små och medelstora företag företräds av organisationen en.

Harmoniserade standarder

Harmoniserade standarderen är en särskild kategori av europeiska standarder som ett europeiskt standardiseringsorgan tar fram på uppdrag av EU-kommissionen. Det gäller ungefär en femtedel av alla europeiska standarder.

Du kan använda harmoniserade standarder för att visa att dina produkter eller tjänster uppfyller de tekniska kraven i EU-lagstiftningen.

Tekniska krav i EU-lagstiftningen är obligatoriska, men det är för det mesta frivilligt att använda harmoniserade standarder. 

Harmoniserade standarder fastställer tekniska specifikationer som anses lämpliga eller tillräckliga för att följa de tekniska kraven i EU-lagstiftningen.

Men som tillverkare eller tjänsteleverantör kan du ofta välja andra tekniska lösningar för att uppfylla de rättsliga kraven.

Var hittar jag en standard?

Du kan söka efter europeiska standarder på någon av de europeiska standardiseringsorganens portaler:

De nationella standardiseringsorganen har sina egna databaser. Om du vill veta mer om vilka standarder som gäller i de olika länderna, välj ett land i listan här ovanför och följ instruktionerna.

Se också:

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Kontaktpunkter för produkter

Hos din kontaktpunkt för produkter får du veta mer om nationell produktlagstiftning och hjälp med att komma in på marknaden i ett annat EU-land.

Lokalt företagsstöd - Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Dela denna sida: