Življenje in potovanje
Nazadnje pregledano: 02/05/2019

Pravila in specifikacije za proizvode

Odločitev Združenega kraljestva, da uveljavi člen 50 Pogodbe o Evropski uniji: Več informacij

Za številne kategorije proizvodoven veljajo vseevropski standardi in tehnične specifikacije. Kadar za proizvode veljajo specifikacije EU, jih morajo proizvodi izpolnjevati, preden se lahko prosto tržijo v EU.

Služba za pomoč uporabnikom v zvezi z zahtevami za proizvode

Trenutno je v EU harmoniziranih približno 85 % pravil za proizvode. To pomeni, da se nekatera pravila uporabljajo v vseh državah EU. V podatkovni bazi za pomoč uporabnikomen lahko preverite zahteve, ki veljajo za vaš proizvod.

Podatkovna baza službe za pomoč uporabnikom zagotavlja informacije o:

Pravila za proizvode v državah EU

Kjer ni vseevropskih specifikacij (v EU približno 15 % pravil za proizvode ni harmoniziranih), se lahko v državah EU uporabljajo različne specifikacije. V takem primeru je treba izpolnjevati samo pravila, ki veljajo v matični državi. Druge države ne smejo prepovedati prodaje proizvoda niti prisiliti proizvajalca, da ga spremeni ali dodatno preskuša, če proizvajalec dokaže, da njegovi proizvodi izpolnjujejo tehnične zahteve in zahtevano raven kakovosti v matični državi ter imajo primerljivo raven varnosti: to je načelo vzajemnega priznavanja.

Če vaši proizvodi niso priznani v drugi državi, se lahko obrnete na našo službo za pomoč in svetovanje.

Nacionalni organi EU morajo objaviti nacionalna pravila. Preverite jih lahko in izveste več o načelu vzajemnega priznavanja v podatkovni bazi TRIS za neharmonizirana pravila za proizvode.

Nacionalna pravila so lahko različna glede:

Tehnična pravila, ki se v državah članicah uporabljajo za določene proizvode in podatki o pristojnih organih v državah članicah so na voljo na seznamu kontaktnih točk za proizvodeen.

Jezik za označevanje proizvodov

Pri prodaji proizvodov drugim podjetjem – in ne končnim uporabnikom – uporaba določenega jezika ni obvezna. Pri prodaji končnim uporabnikom je praviloma treba uporabiti jezik države, v katero se proizvod izvaža.

Omejitve na podlagi nacionalnih pravil

Če proizvodi predstavljajo nevarnost za javni interes (zlasti zaradi varovanja zdravja in življenja ljudi, živali in rastlin, varstva okolja, javne varnosti ali javne morale), jih mogoče ne bo dovoljeno prosto izvažati. Prodaja proizvodov se lahko prepove, če država uvoza dokaže, da so njene tehnične zahteve bistvene ali obvezne, in če proizvodi ne dosegajo zahtevane ravni varnosti.

Sorodne teme

Zakonodaja EU

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Kontaktna točka za proizvode

Kontaktne točke za proizvode zagotavljajo informacije v zvezi z nacionalnimi predpisi o posameznih izdelkih in pomoč pri dostopu do drugih trgov v EU.

Lokalna pomoč za podjetja - Ali se vaše vprašanje nanaša na poslovanje čez mejo, na primer izvoz ali širitev v drugo državo EU? V tem primeru vam mreža Enterprise Europe Network svetuje brezplačno.

Daj to stran v skupno rabo: