Uzturēšanās un ceļošana
Pēdējā pārbaude: 02/05/2019

Noteikumi par ražojumiem un tehniskās specifikācijas

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

Atsevišķu kategoriju ražojumusen regulē standarti un tehniskās specifikācijas, kas ir spēkā visā Eiropas Savienībā (ES). Ja teiktais attiecas uz jūsu ražojumiem, jums vispirms ir jānodrošina, ka tie atbilst šiem noteikumiem, un tikai pēc tam varat tās brīvi tirgot ES.

Tirdzniecības informācijas dienests jautājumā par ES prasībām attiecībā uz ražojumiem

Pašlaik ES apmēram 85 % ražojumiem piemērojamo noteikumu tiek harmonizēti. Tas nozīmē, ka vieni un tie paši noteikumi ir spēkā visās ES valstīs. Jūs varat pārbaudīt, kādas prasības ir piemērojamas jūsu ražojumam, ielūkojoties Tirdzniecības informācijas biroja datubāzēen.

Tirdzniecības informācijas birojs sniedz informāciju par šādiem jautājumiem:

Noteikumi, kas ražojumiem piemērojami valstu līmenī

Ja nav noteikumu ES līmenī (apmēram 15 % ražojumiem piemērojamo noteikumu ES nav harmonizēti), var būt spēkā atšķirīgas prasības atkarībā no tā, par kuru valsti ir runa. Tādā gadījumā jums ir jāievēro tikai jūsu valstī spēkā esošie noteikumi. Citas ES valstis nevar ne aizliegt jūsu ražojumu pārdošanu, ne prasīt, lai jūs tos izmainītu vai veiktu papildu pārbaudes, ja vien varat pierādīt, ka tie atbilst visām jūsu valstī spēkā esošajām tehniskajām un kvalitātes normām un piedāvā līdzvērtīgu drošības līmeni: tas ir savstarpējas atzīšanas princips.

Ja jūsu preces netiek atzītas citā valstī, varat vērsties mūsu palīdzības un konsultēšanas dienestos.

ES valstu valdībām ir pienākums publicēt savas valsts noteikumus. Varat tos pārbaudīt un uzzināt vairāk par savstarpējas atzīšanas principu, ieskatoties datubāzē TRIS, kas ir veltīta ražojumiem piemērojamiem neharmonizētiem noteikumiem.

Valstu prasības var atšķirties, piemēram, attiecībā uz šādām iezīmēm:

Lai uzzinātu, kādi tehniskie noteikumi ir spēkā konkrētiem ražojumiem konkrētā ES dalībvalstī, kā arī noskaidrotu katras valsts kompetento iestāžu kontaktinformāciju, ielūkojieties ražojumu informācijas kontaktpunktuen sarakstā.

Ražojumu marķēšanā izmantotās valodas

Ja pārdodat ražojumus citiem uzņēmumiem, nevis tieši patērētājiem, jums nav pienākuma informāciju par ražojumu sniegt kādā konkrētā valodā. Savukārt, ja pārdodat tieši patērētājiem, jums, iespējams, būs jāizmanto tās valsts oficiālā(s) valoda(s), kura importē jūsu ražojumus.

Valstu noteikumos paredzēti ierobežojumi

Ja jūsu ražojumi apdraud sabiedriskās intereses (jo īpaši cilvēku, dzīvnieku vai augu veselību un dzīvību, kaitē videi, apdraud sabiedrības drošību vai morāli), jums, iespējams, nebūs atļauts tās brīvi eksportēt. Tie var būt aizliegti valstī, uz kuru vēlaties ražojumus eksportēt, ja šī valsts spēj pierādīt, ka tās tehniskās prasības ir būtiskas vai obligātas un ka jūsu ražojumi nenodrošina drošības līmeni, kas līdzvērtīgs tam, ko prasa šajā valstī.

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Produktu informācijas punkts

Savā produktu informācijas punktā varat saņemt informāciju par valsts tiesību aktiem, kas attiecas ražojumiem; kontaktpunkts jums palīdzēs arī iekļūt citu ES dalībvalstu tirgū.

Vietējs atbalsts uzņēmumiem - Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla.

Kopīgot šo lapu: