Τελευταίος έλεγχος: 12/02/2019

Κανόνες και προδιαγραφές προϊόντων

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

Από τις 30 Μαρτίου 2019, το σύνολο του δικαίου της ΕΕ θα παύσει να ισχύει στο ΗΒ, εκτός αν μια επικυρωμένη συμφωνία αποχώρησης καθορίσει άλλη ημερομηνία, ή αν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το ΗΒ αποφασίσουν ομόφωνα να παρατείνουν τη διετή περίοδο διαπραγματεύσεων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νομικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις:

Ορισμένες κατηγορίες προϊόντωνen υπόκεινται σε πρότυπα και τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν τα προϊόντα σας εμπίπτουν σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να διασφαλίζετε ότι αυτά πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές για να μπορείτε να τα διαθέτετε ελεύθερα στις αγορές της ΕΕ.

Βάση δεδομένων Trade Helpdesk για τις απαιτήσεις της ΕΕ σχετικά με τα προϊόντα.

Σήμερα, το 85% περίπου των κανόνων για τα προϊόντα είναι εναρμονισμένο στην ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι εφαρμόζονται οι ίδιοι κανόνες σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Μπορείτε να δείτε ποιες είναι οι απαιτήσεις για το προϊόν σας στη βάση δεδομένων Trade Helpdesken.

Η βάση δεδομένων Trade Helpdesk παρέχει πληροφορίες σχετικά με:

Κανόνες για τα προϊόντα σε χώρα της ΕΕ

Όταν δεν υπάρχουν προδιαγραφές που ισχύουν σε ολόκληρη την ΕΕ (το 15% περίπου των κανόνων για τα προϊόντα δεν έχει εναρμονιστεί στην ΕΕ), ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικές προδιαγραφές σε διάφορες χώρες της ΕΕ. Στις περιπτώσεις αυτές, πρέπει να συμμορφώνεστε μόνο με τους κανόνες που ισχύουν στη χώρα σας. Μια άλλη χώρα δεν μπορεί να απαγορεύει την πώληση των προϊόντων σας ούτε να σας υποχρεώνει να τα αλλάξετε ή να προβείτε σε συμπληρωματικούς ελέγχους, εφόσον μπορείτε να αποδείξετε ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα πληρούν όλες τις τεχνικές και ποιοτικές απαιτήσεις που ισχύουν στη χώρα σας και παρέχουν παρόμοιο επίπεδο ασφάλειας: αυτή είναι η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης.

Αν τα προϊόντα σας δεν αναγνωρίζονται σε μια άλλη χώρα, μπορείτε να απευθύνεστε στις υπηρεσίες μας παροχής βοήθειας και συμβουλών.

Οι κυβερνήσεις της ΕΕ οφείλουν να δημοσιεύουν τους εθνικούς τους κανόνες, τους οποίους μπορείτε να βρείτε στη βάση δεδομένων TRIS για τους μη εναρμονισμένους κανόνες σχετικά με τα προϊόντα, όπου μπορείτε να διαβάσετε επίσης περισσότερα σχετικά με την αρχή της «αμοιβαίας αναγνώρισης.

Συγκεκριμένα, οι εθνικοί κανόνες ενδεχομένως να διαφέρουν ως προς τις απαιτήσεις σχετικά με:

Για να δείτε ποιοι τεχνικοί κανόνες ισχύουν για συγκεκριμένα προϊόντα σε κάθε κράτος μέλος ή για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας των εθνικών αρμόδιων αρχών, συμβουλευθείτε το κατάλογο των σημείων επαφής για τα προϊόνταen.

Γλώσσες που χρησιμοποιούνται στην επισήμανση προϊόντων

Αν πωλείτε τα προϊόντα σας σε άλλες επιχειρήσεις, και όχι σε τελικούς καταναλωτές, μπορείτε να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε γλώσσα θέλετε. Για πωλήσεις σε τελικούς καταναλωτές, ενδεχομένως να πρέπει να χρησιμοποιείτε την επίσημη γλώσσα της χώρας όπου θα εξάγετε τα προϊόντα σας.

Περιορισμοί που βασίζονται σε εθνικούς κανόνες

Αν τα προϊόντα σας ενέχουν κίνδυνο για το δημόσιο συμφέρον (ειδικότερα, για λόγους προστασίας της υγείας και της ζωής των ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών, του περιβάλλοντος, της δημόσιας ασφάλειας ή των χρηστών ηθών), ίσως να μην σας επιτραπεί η ελεύθερη εξαγωγή τους. Τα προϊόντα σας ενδέχεται να απαγορευτούν αν η χώρα στην οποία θέλετε να τα εξάγετε μπορεί να αποδείξει ότι οι τεχνικές προδιαγραφές της είναι ουσιαστικές ή υποχρεωτικές, και ότι τα προϊόντα σας δεν ανταποκρίνονται στο απαιτούμενο επίπεδο ασφάλειας.

Σχετικά Θέματα

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Σημείο Επαφής για τα Προϊόντα

Στο Σημείο Επαφής για τα Προϊόντα μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά με την εθνική νομοθεσία για τα προϊόντα, καθώς και για τον τρόπο πρόσβασης στις αγορές άλλων χωρών της ΕΕ.

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων - Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: