Viimati ajakohastatud: 22/05/2019

Energiamärgised

Ühendkuningriigi otsus rakendada Euroopa Liidu lepingu artiklit 50: Rohkem informatsiooni

Alates 30. märtsist 2019 lõpetatakse kõigi ELi õigusaktide kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes, välja arvatud juhul, kui ratifitseeritud väljaastumislepingus ei kehtestata muud kuupäeva või kui Euroopa Ülemkogu ja Ühendkuningriik otsustavad ühehäälselt kaheaastast läbirääkimiste perioodi pikendada. Lisateave õiguslike tagajärgede kohta ettevõtjatele:

Energiamärgised näitavad, milline on teie müüdava või toodetava seadme energiatõhususe klass (A-st kuni G-ni) vastavalt selle energiatarbimisele. Klass A (roheline) on kõige energiasäästlikum ja klass G (punane) kõige suurema energiatarbimisega. Praegu kehtiva korra kohaselt saab konkreetset tüüpi seadmele, mis on jõudnud klassi A, lisada täiendavalt veel järgmised klassid: A+, A++ ja A+++.

Kuna paljude seadmete energiatõhusus pidevalt paraneb, määratakse klasse A+, A++ ja A+++ üha rohkem. On selgunud, et see süsteem ei ole tarbijate jaoks päris üheselt mõistetav ning seepärast otsustati nende klasside kasutamine alates 2021. aastast järk-järgult lõpetada järgmiste toodete puhul:

Uued klassid on A–G (välja jäetakse A+, A++ ja A+++).

Kuidas see kasulik on?

Energiamärgised võimaldavad tarbijatel valida tooted, mis tarbivad vähem energiat ja aitavad seeläbi säästa raha. Märgised võivad ka julgustada ettevõtjaid arendama energiatõhusat tootedisainien ning sellesse investeerima.

Millistel toodetel peab olema energiamärgis?

Energiamärgised peavad olema kõigil ELis müüdavatel seadmetel, mille suhtes kehtib märgistamisnõue (või määrus). Need peavad müügikohas olema igal seadmel selgelt esitatud.

Seega kui toodate või impordite majapidamisseadmeid, kontrollige, kas need vastavad kohaldatavale direktiivile ning seotud õigusaktidele.

Tooted, millel peab energiamärgis olema:

 • kliimaseadmed
 • kodumajapidamises kasutatavad keeduseadmed
 • kodumajapidamises kasutatavad nõudepesumasinad
 • ruumi kütteseadmed või veesoojendid
 • lambid
 • kohtkütteseadmed
 • kodumajapidamises kasutatavad külmutusseadmed
 • tööstuslikud külmutusseadmed
 • tahkekütusekatlad
 • televiisorid
 • pesukuivatid
 • rehvid
 • elamuventilatsiooniseadmed
 • kodumajapidamises kasutatavad pesumasinad

Energiamärgiseid käsitlevaid ELi eeskirju kohaldatakse seadmete ja kõikide muude toodete suhtes, mille kasutamisel on tõenäoliselt otsene või kaudne mõju energia ning muude võimalike ressursside tarbimisele. Neid nimetatakse energiamõjuga toodeteks. Neid eeskirju ei kohaldata kasutatud toodete või inimeste või kaupade veoks ette nähtud transpordivahendite puhul.

Mida pean tegema?

Kui olete

peaksite hoolitsema selle eest, et teie müüdavatel seadmetel, millel peab olema energiamärgis, on esitatud õige märgis, millel on teave nende tarbitava energia hulga kohta. Samuti peate esitama tehnilise dokumentatsiooni . Peate andma edasimüüjatele märgised ja tooteinfo tasuta (märgised peavad olema kinnitatud nähtavalt ja loetavalt).

Teil on võimalik kasutada energiamärgiste loomiseks veebirakendust Energy Label Generatoren. Selleks on olemas ka InDesign-vormingus energiamärgiste vormiden.

Registreerige oma tooted andmebaasis EPREL 

Alates 1. jaanuarist 2019 kehtib kohustus registreerida kõik ELis turule viidavad tooted, millel peab olema energiamärgis, enne nende müüki laskmist energiamärgisega toodete Euroopa andmebaasis (EPREL)en. Energiamärgisega toodete Euroopa andmebaasi portaalisten saate teada, millist teavet täpselt peate andmebaasis esitama.

Kui viisite ELi turule toote, millel peab olema energiamärgis, ajavahemikus 1. august 2017 kuni 1. jaanuar 2019, peate selle EPRELi andmebaasis registreerima enne 1. juulit 2019.

EPRELi andmebaas koosneb kahest osast – avalik veebisait (mida saab kasutada alates 2019. aasta aprillist) ning nõuetele vastavuse portaal.

Avalik veebisait

Avalikul veebisaidil antakse teavet toodete kohta, millel peab olema energiamärgis, ning see on mõeldud kasutamiseks kõigile. Sellel esitatud teavet ei eemaldata.

Nõuetele vastavuse portaal

Nõuetele vastavuse portaalil on energiatõhusate toodete jaoks ette nähtud turvaline andmebaas, kus te oma toote(d) registreerite. Siin säilitatakse tooteinfot kuni 15 aastat.

Lisateave

Kogu vajaliku teabe leiate spetsiaalselt tööplatvormilten ja organisatsioonide registreerimise juhistesten. Küsimuste korral võtke palun ühendust kasutajatoega: ENER-EPREL-HELPDESK@ec.europa.eu

Toodete müük internetis või kaugmüügi vahendusel

Peate klientidele esitama tooteinfo ka juhul, kui müüte tooteid internetis või kaugmüügi vahendusel, näiteks telefoni teel või kataloogi kaudu.

Internetimüügi korral:

Pesastatult kuvatavaid nooli ja energiamärgiseid saab luua rakenduse Energy Label Generatoren ja InDesign-vormideen abil.

Mis on delegeeritud määrused? 

Et tagada vastavus ELi energiamärgise-eeskirjadele, on seadmete märgistamist käsitlevates delegeeritud määrustes esitatud kriteeriumid, millele teie toode peab vastama. Nende kriteeriumitega määratakse kindlaks:

Teatavate tooterühmade puhul võivad ettevõtjad kindlaks määrata vabatahtlikud kokkulepped. Peaksite kontrollima, kas kehtib mõni selline kokkulepeen.

Samuti peaksite kontrollima, kas toote puhul tuleb järgida ökodisaini ja energiamärgistuse Euroopa standardeid. Standardid aitavad teil ELi energiamärgise-eeskirju järgida.

Seonduvad teemad

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Märgistust käsitleva teabe kontaktvorm

Esitage oma küsimus märgistust käsitleva teabe kontaktvormi vahendusel.

Kohalik ettevõtlustugi - Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid.

Jaga lehekülge: