Последна проверка: 30/01/2019

Изисквания за екопроектиране

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

Някои продукти трябва да отговарят на минимални изисквания за енергийна ефективност. Те се наричат изисквания за екопроектиране и целта е да се намали отрицателното въздействие върху околната среда през целия жизнен цикъл на продукта.

Преди да пуснете този вид продукт на пазара на ЕС трябва да гарантирате, че той отговаря на тези правила.

Видовете продукти, които понастоящем са обхванати от тези правила, са продуктите, използващи енергия (бойлери, компютри, домакински уреди и др.). Можете да видите пълния списък по-долу:

Продукти, които трябва да отговарят на изискванията за екопроектиране

Продукти за осветление в домакинството и в сектора на услугите

 • Насочени и ненасочени лампи (включително с ултравиолетово лъчение)
 • Луминесцентни лампи (без вграден баласт)
 • Газоразрядни лампи с висок интензитет
 • Баласти и осветители, които могат да работят с такива лампи

Електрически уреди

 • Компютри и сървъри
 • Конзоли за видеоигри
 • Обикновени/сложни телевизионни приставки
 • Режим на готовност за оборудване, свързвано към мрежа
 • Телевизионни приемници

Домакински уреди

 • Готварски печки
 • Миялни машини
 • Фризери
 • Хладилници
 • Сушилни машини
 • Перални машини
 • Прахосмукачки

Устройства за отопление и охлаждане

 • Климатизатори
 • Нагреватели
 • Вентилатори за разхлаждане
 • Нагреватели
 • Промишлени вентилатори
 • Локални отоплителни топлоизточници
 • Локални отоплителни топлоизточници на твърдо гориво
 • Водогрейни котли на твърдо гориво
 • Вентилационни агрегати
 • Бойлери

Други продукти

 • Циркулационни помпи
 • Електрически двигатели
 • Консумация на електроенергия в режим „в готовност" и режим „изключен"
 • Външни електрозахранващи устройства
 • Оборудване за получаване на изображения
 • Силови трансформатори
 • Професионални хладилни уреди
 • Водни помпи

Ако искате да се запознаете с конкретни правила за екопроектиране за даден продукт, използвайте връзките в справочния раздел в дъното на страницата.

Видове изисквания

В директивата за екопроектирането са предвидени два вида изисквания.

Специфични изисквания

При специфичните изисквания се посочват измерени стойности и ограничения, като например максимално потребление на енергия или минимални количества рециклирани материали, които трябва да се използват при производството.

Общи изисквания

При общите изисквания не се посочват гранични стойности, но може да се изисква:

Въвеждането на нови минимални изисквания може да доведе до забрана на продажбата в страните от ЕС на всички неотговарящи на изискванията продукти. Пример за това са лампите с нажежаема жичка, които от 2009 г. постепенно се изтеглят от пазара.

Хармонизирани стандарти

Хармонизираните стандарти са правила, приети от европейските органи за стандартизация ( CENELECen и CEN).

Използването на хармонизирани стандарти спомага за осигуряване на презумпция за съответствие. Това означава, че когато продуктите се изпитват в съответствие с хармонизиран стандарт, се предполага, че те отговарят на изискванията, обхванати от мерки за изпълнение.

Постепенно се изготвят допълнителни хармонизирани стандарти на ЕС в подкрепа на приетите досега мерки за екопроектиране.

Национални звена за контакт

За повече информация можете да се свържете с националните звена за контактen , отговарящи за прилагането на директивата за екопроектирането на национално равнище.

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Национални центрове за връзка за екопроектиранетоen

Информация за директивата, мерките за изпълнение и хармонизираните стандарти в отделните страни.

Местна подкрепа за бизнеса - Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет.

Споделяне на страницата: