Navigačný riadok

Posledná kontrola 15/03/2018

Chemikálie (REACH)

Pokiaľ sa v ratifikovanej dohode o vystúpení nestanoví iný dátum alebo sa Európska rada a Spojené kráľovstvo jednomyseľne nedohodnú na predĺžení dvojročného obdobia rokovaní, prestanú pre Spojené kráľovstvo od 30. marca 2019 platiť všetky právne predpisy EÚ. Viac informácií o právnych následkoch pre podniky:

Registrácia v databáze REACH je povinná, ak vyrábate alebo dovážate ročne minimálne jednu tonu určitej chemickej látky v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (Európska únia + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko). REACH znamená registráciu, hodnotenie, autorizáciu a obmedzovanie chemikálií.

Nariadenie REACH sa vzťahuje na všetky chemické látky, ktoré sa používajú v priemyselných procesoch a s ktorými sa stretávame v našom každodennom živote – vo farbách, v čistiacich prípravkoch, oblečení, nábytku alebo elektrických spotrebičoch. Nariadenie má preto dosah na väčšinu spoločností v Európskom hospodárskom priestore (EHP).

Neregistrované látky sa nesmú uvádzať na trh ani používať.

REACH sa vás týka, ak je vaša spoločnosť:

 • výrobcom – vyrábate chemikálie, ktoré priamo predávate alebo dodávate ďalším spoločnostiam,
 • dovozcom – nakupujete z krajín mimo EÚ jednotlivé chemikálie, ich zmesi alebo výrobky, ako napr. oblečenie, nábytok alebo výrobky z plastu,
 • distribútorom – skladujete a uvádzate na trh chemikálie alebo ich zmesi,
 • následným užívateľom – používate chemikálie alebo ich zmesi vo svojej výrobe alebo povolaní.

V súlade s nariadením musíte identifikovať a riadiť riziká súvisiace s látkami, ktoré vyrábate a predávate v EÚ/EHP.

Ako výrobca alebo dovozca takýchto látok musíte preukázať Európskej chemickej agentúre (ECHA) , akým spôsobom sa s nimi bezpečne nakladá a prostredníctvom karty bezpečnostných údajov informovať možných používateľov v rámci dodávateľského reťazca o všetkých opatreniach manažmentu rizík, ktoré by mali prijať.

Ak je vaša spoločnosť následným užívateľom, musíte splniť viacero požiadaviek. Hlavnou z nich je prijať opatrenia manažmentu rizík opísané v kartách bezpečnostných údajov. Skontrolujte, či je vaše použitie v súlade s registračnou dokumentáciou a spojte sa s vašimi dodávateľmi a užívateľmi v dodávateľskom reťazci.

Použite nástroj Navigátor ECHA na identifikáciu vašej úlohy a povinností podľa nariadenia REACH alebo prípadných výnimiek, ktoré sa môžu týkať vašej spoločnosti.

Publikácia „ Chemická bezpečnosť vo vašom podnikaní " vám poskytne užitočné zhrnutie z hľadiska malých podnikov.

Ako funguje REACH?

Nariadením REACH sa zavádzajú nové pravidlá uvádzania na trh, ktoré sa vzťahujú na izolované chemické látky, zmesi a látky používané v tovaroch. Nariadenie má zabezpečiť, že podniky prevezmú zodpovednosť za:

 • riadenie všetkých rizík, ktoré môžu chemikálie predstavovať pre zdravie a životné prostredie,
 • poskytovanie vhodných bezpečnostných informácií užívateľom v dodávateľskom reťazci.

Nariadenie takisto umožňuje Európskej únii prijať dodatočné opatrenia, ktoré dopĺňajú opatrenia na úrovni EÚ, ak je to potrebné. Európska chemická agentúra (ECHA) so sídlom vo fínskych Helsinkách pomáha koordinovať a vykonávať všetky potrebné kroky:

 • Predbežná registrácia je povinná v prípade, že spoločnosť plánuje vyrobiť alebo doviezť minimálne jednu tonu konkrétnej chemickej látky ročne. Pre látky, ktoré boli na trhu už dlhšie obdobie a pre ktoré výrobcovia alebo dovozcovia vykonali predregistráciu v príslušných termínoch, je najbližšou uzávierkou registrácie 31. máj 2018. Viac informácií nájdete na stránkach REACH 2018 .
 • V rámci hodnotenia agentúra ECHA skúma kvalitu informácií v registračnej dokumentácii a všetky návrhy testov, aby sa predišlo nepotrebnému testovaniu, predovšetkým na zvieratách. Vnútroštátne orgány posudzujú látky vo vzťahu ku konkrétnym rizikám týkajúcim sa ľudského zdravia a životného prostredia.
 • Autorizácia sa vyžaduje pre určité látky, ktoré vzbudzujú osobitné obavy, aby sa zabezpečilo, že vyplývajúce riziká sú riadne kontrolované a že sa tieto látky postupne nahradia bezpečnejšími alternatívami, ktoré sú ekonomicky a technicky uskutočniteľné.
 • Na základe ustanovení o obmedzeniach možno obmedziť alebo zakázať výrobu, uvádzanie na trh alebo používanie určitých látok v prípade, že predstavujú neprijateľné riziko pre zdravie alebo životné prostredie.

Poplatky

Úkony podľa nariadenia REACH sú spoplatnené. Výška a lehoty závisia od druhu uskutočneného predloženia. Malé a stredné podniky (MSP) platia znížené poplatky. Vaša spoločnosť by však mala vziať do úvahy aj ostatné náklady súvisiace s nariadením REACH, ako napríklad:

 • spoločné využívanie údajov,
 • hodnotenie chemickej bezpečnosti,
 • výskum náhrad určitých látok.

Prostredníctvom úzkej spolupráce s ostatnými zainteresovanými stranami (vrátane prípravy v dostatočnom predstihu) môžete výrazne znížiť svoje náklady.

Pozri aj:

 • Ako pracovať s právnymi predpismi EÚ o chemikáliáchEnglish

Súvisiace odkazy

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Služba miestnej podpory podnikov

Pomoc a poradenstvo

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Pomoc a poradenstvo

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network. Aby vám mohol váš miestny poradca odpovedať včas a správne, uveďte čo najviac informácií.

EEN-logo

Kontaktný formulár

(Vyplnenie všetkých políčok je povinné)
Ďakujeme. Vaša správa bola úspešne odoslaná.
V dôsledku technických problémov nebolo možné odoslať vašu správu. Skúste znova neskôr.
Uveďte platnú e-mailovú adresu.

Osobné údaje

Údaje o spoločnosti

ÁnoNie

Belgicko

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulharsko

Sofia

Česká republika

Praha

Chorvátsko

Zagreb

Cyprus

Nicosia

Dánsko

Copenhagen

Estónsko

Tallinn

Fínsko

Helsinki

Francúzsko

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grécko

Athens

Holandsko

Den Haag

Írsko

Dublin

Island

Reykjavík

Litva

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Luxembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Malta

Pieta`

Nemecko

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Nórsko

Oslo

Poľsko

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalsko

Lisboa

Rakúsko

Wien

Rumunsko

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Slovinsko

Ljubljana

Španielsko

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené kráľovstvo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Švédsko

Stockholm

Taliansko

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

3000/3000

Informácie uvedené v tomto formulári sa zašlú priamo partnerovi siete Enterprise Europe Network. Osobné údaje uvedené vo formulári sa použijú len na účely zodpovedania otázky poradcom; údaje sa následne nebudú uchovávať.

Pomoc a poradenstvo

Kontaktné miesto pre výrobky

Vaše kontaktné miesto pre výrobky vám poskytne informácie o vnútroštátnych právnych predpisoch v oblasti výrobkov a pomôže vám pri vstupe na trhy v inej krajine EÚ.

Národné asistenčné pracoviská pre oblasť chemikálií

Národné asistenčné pracoviská predstavujú prvé kontaktné miesto, kde sa dozviete odpovede na otázky týkajúce sa vašich povinností v rámci nariadení REACH a CLP.