Posledná kontrola: 25/03/2019

Registrácia chemických látok (REACH)

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Pokiaľ sa v ratifikovanej dohode o vystúpení nestanoví iný dátum alebo sa Európska rada a Spojené kráľovstvo jednomyseľne nedohodnú na predĺžení dvojročného obdobia rokovaní, prestanú pre Spojené kráľovstvo od 30. marca 2019 platiť všetky právne predpisy EÚ. Viac informácií o právnych následkoch pre podniky:

Registrácia v databáze REACH je povinná, ak vyrábate alebo dovážate ročne minimálne jednu tonu určitej chemickej látky v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (Európska únia + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko). REACH znamená registráciu, hodnotenie, autorizáciu a obmedzovanie chemikálií.

Nariadenie REACH sa vzťahuje na všetky chemické látky, ktoré sa používajú v priemyselných procesoch a s ktorými sa stretávame v našom každodennom živote – vo farbách, v čistiacich prípravkoch, oblečení, nábytku alebo elektrických spotrebičoch. Nariadenie má preto dosah na väčšinu spoločností v Európskom hospodárskom priestore (EHP).

Neregistrované látky sa nesmú uvádzať na trh ani používať.

REACH sa vás týka, ak je vaša spoločnosť:

V súlade s nariadením musíte identifikovať a riadiť riziká súvisiace s látkami, ktoré vyrábate a predávate v EÚ/EHP.

Ako výrobca alebo dovozca takýchto látok musíte preukázať Európskej chemickej agentúre (ECHA) , akým spôsobom sa s nimi bezpečne nakladá a prostredníctvom karty bezpečnostných údajov informovať možných používateľov v rámci dodávateľského reťazca o všetkých opatreniach manažmentu rizík, ktoré by mali prijať.

Ak je vaša spoločnosť následným užívateľom, musíte splniť viacero požiadaviek. Hlavnou z nich je prijať opatrenia manažmentu rizík opísané v kartách bezpečnostných údajov. Skontrolujte, či je vaše použitie v súlade s registračnou dokumentáciou a spojte sa s vašimi dodávateľmi a užívateľmi v dodávateľskom reťazci.

Použite nástroj Navigátor ECHA na identifikáciu vašej úlohy a povinností podľa nariadenia REACH alebo prípadných výnimiek, ktoré sa môžu týkať vašej spoločnosti.

Publikácia „ Chemická bezpečnosť vo vašom podnikaní " vám poskytne užitočné zhrnutie z hľadiska malých podnikov.

Ako funguje REACH?

Nariadením REACH sa zavádzajú nové pravidlá uvádzania na trh, ktoré sa vzťahujú na izolované chemické látky, zmesi a látky používané v tovaroch. Nariadenie má zabezpečiť, že podniky prevezmú zodpovednosť za:

Nariadenie takisto umožňuje Európskej únii prijať dodatočné opatrenia, ktoré dopĺňajú opatrenia na úrovni EÚ, ak je to potrebné. Európska chemická agentúra (ECHA) so sídlom vo fínskych Helsinkách pomáha koordinovať a vykonávať všetky potrebné kroky:

Poplatky

Úkony podľa nariadenia REACH sú spoplatnené. Výška a lehoty závisia od druhu uskutočneného predloženia. Malé a stredné podniky (MSP) platia znížené poplatky. Vaša spoločnosť by však mala vziať do úvahy aj ostatné náklady súvisiace s nariadením REACH, ako napríklad:

Prostredníctvom úzkej spolupráce s ostatnými zainteresovanými stranami (vrátane prípravy v dostatočnom predstihu) môžete výrazne znížiť svoje náklady.

Pozri aj:

Súvisiace témy

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Kontaktné miesto pre výrobky

Vaše kontaktné miesto pre výrobky vám poskytne informácie o vnútroštátnych právnych predpisoch v oblasti výrobkov a pomôže vám pri vstupe na trhy v inom štáte EÚ.

Národné asistenčné pracoviská pre oblasť chemikálií

Národné asistenčné pracoviská predstavujú prvé kontaktné miesto, kde sa dozviete odpovede na otázky týkajúce sa vašich povinností v rámci nariadení REACH a CLP.

Služba miestnej podpory podnikov - Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Zdieľať túto stránku: