Navigācijas ceļš

Atjaunināts 06/12/2017

Ķīmiskas vielas (REACH)

Ja Eiropas Ekonomikas zonā (Eiropas Savienība + Islande, Lihtenšteina un Norvēģija) saražojat vai importējat vismaz tonnu ķīmisko vielu gadā, jums ir pienākums to reģistrēt REACH datubāzē. Saīsinājums REACH ir veidots no regulas nosaukuma angļu valodā (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) un nozīmē ķīmisko vielu reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu.

REACH attiecas uz visām ķīmiskajām vielām — gan tām, kuras izmanto ražošanā, gan tām, kuras lietojam ikdienā, piemēram, krāsu, mazgāšanas līdzekļu, apģērba, mēbeļu un elektroiekārtu sastāvā. Tādējādi regula ietekmē lielāko daļu Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) uzņēmumu.

Nereģistrētas vielas ir aizliegts laist tirgū un lietot.

REACH regula jums ir saistoša, ja esat:

 • ražotājs — jūsu uzņēmums ražo ķīmiskas vielas tirdzniecībai vai piegādā tās citiem uzņēmumiem;
 • importētājs — jūsu uzņēmums iepērk konkrētas ķīmiskās vielas, to maisījumus vai gatavos izstrādājumus (piemēram, apģērbu, mēbeles vai plastmasas izstrādājumus) no valstīm, kas nav ES dalībvalstis;
 • izplatītājs — jūsu uzņēmums uzglabā un laiž tirgū ķīmiskas vielas vai to maisījumus;
 • pakārtots lietotājs — jūsu uzņēmums lieto ķīmiskās vielas vai to maisījumus rūpnieciskām vai profesionālām vajadzībām.

Regula paredz pienākumu apzināt un pārvaldīt riskus, ko rada vielas, kuras jūs ražojat vai tirgojat ES/EEZ.

Ja esat šādu vielu ražotājs vai importētājs, jums, reģistrējot šīs vielas, ir pienākums parādīt Eiropas Ķimikāliju aģentūrai (ECHA), kā tās var droši lietot, un izmantot drošības datu lapu, lai piegādes ķēdē potenciālos lietotājus informētu par riska pārvaldības pasākumiem, kas tiem būtu jāveic.

Ja jūsu uzņēmums ir pakārtotais lietotājs, regula paredz citas saistības — jūsu galvenais pienākums ir veikt drošības datu lapās aprakstītos riska pārvaldības pasākumus. Pārbaudiet, vai konkrētais lietojums ir ietverts reģistrācijas dokumentos, un sazinieties ar jūsu piegādātājiem un turpmākajiem lietotājiem piegādes ķēdē.

Lai saprastu, kāda ir jūsu loma un no REACH regulas izrietošie pienākumi un uzdevumi, kā arī to, kādi izņēmumi varētu attiekties uz jūsu uzņēmumu, izmantojiet ECHA Navigator.

Brošūrā " Ķīmiskā drošība Jūsu uzņēmumā " ir sniegts aptverošs kopsavilkums par jautājumiem, kas ir būtiski mazajiem uzņēmumiem.

Kā darbojas REACH?

REACH nosaka jaunus tirdzniecības noteikumus attiecībā uz atsevišķām vielām, vielu maisījumiem un vielām gatavu izstrādājumu sastāvā. Regula garantē, ka nozare uzņemas atbildību:

 • par visu to risku pārvaldību, kurus ķīmiskās vielas varētu radīt veselībai un videi;
 • par to, lai lietotāji piegādes ķēdē saņemtu atbilstīgu drošības informāciju.

Regula arī piešķir Eiropas Savienībai pilnvaras veikt papildu pasākumus, ja ir vajadzīga papildinoša rīcība ES līmenī. Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA) , kura atrodas Somijā, Helsinkos, palīdz koordinēt un īstenot visas vajadzīgās darbības.

 • Ja uzņēmums plāno gadā saražot vai importēt vismaz tonnu kādas konkrētas ķīmiskās vielas, obligāta ir iepriekšēja reģistrācija . Attiecībā uz vielām, kuras tiek tirgotas jau sen un kurām ražotāji vai importētāji noteiktajos termiņos ir veikuši provizorisku reģistrāciju, nākamās reģistrācijas termiņš ir 2018. gada 31. maijs. Sīkāku informāciju sk. REACH 2018 lapās. .
 • Vērtēšanas procesa gaitā Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA) pārbauda reģistrācijas dokumentāciju un visus testēšanas priekšlikumus, lai izvairītos no nevajadzīgas testēšanas, īpaši ar dzīvniekiem. Valstu iestādes novērtē vielas, ņemot vērā konkrētas bažas par cilvēku veselību un vidi.
 • Dažām vielām, kuras rada īpašas bažas, ir vajadzīga licencēšana , lai nodrošinātu, ka visi ar tām saistītie riski tiek pienācīgi kontrolēti un ka šādas vielas pakāpeniski, tiklīdz tas ir ekonomiski un tehniski iespējams, tiek aizstātas ar drošākām alternatīvām.
 • Ar ierobežojumu var samazināt vai aizliegt konkrētu vielu ražošanu, tirdzniecību vai lietošanu, ja tās rada nepieļaujami lielu apdraudējumu veselībai vai videi.

Maksājumi

REACH regula nosaka, kādi maksājumi jāveic. Maksājamā summa un maksāšanas termiņi ir atkarīgi no iesniegto dokumentu veida. Maziem un vidējiem uzņēmumiem pienākas maksājumu atvieglojumi. Jūsu uzņēmumam jāņem vērā arī citi ar REACH regulu saistītie izdevumi, tostarp par

 • datu apmaiņu;
 • ķīmiskās drošības novērtējumiem;
 • alternatīvu aizstājēju izpēti konkrētām vielām.

Izmaksas var ievērojami samazināt, cieši sadarbojoties ar citām iesaistītajām personām, kā arī savlaicīgi veicot sagatavošanās darbus.

Sk. arī

 • Sākt ar ES tiesību aktiem par ķīmiskajām vielāmEnglish

Sazinieties ar vietējo uzņēmējdarbības atbalsta partneri

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla.

Vietējs atbalsts uzņēmumiem

Palīdzība un padoms

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Palīdzība un padoms

Sazinieties ar vietējo uzņēmējdarbības atbalsta partneri

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla. Lai vietējam konsultantam būtu vieglāk ātri sagatavot pareizu atbildi, lūdzam sniegt pēc iespējas plašāku informāciju.

EEN-logo

Saziņas veidlapa

(Obligāti jāaizpilda visas ailes)
Paldies, jūsu vēstule ir nosūtīta!
Tehnisku problēmu dēļ jūsu vēstuli neizdevās nosūtīt. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz vēlāk!
Lūdzu, norādiet derīgu e-pasta adresi!

Personas dati

Ziņas par uzņēmumu

Apvienotā Karaliste

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Austrija

Wien

Beļģija

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgārija

Sofia

Čehijas Republika

Praha

Dānija

Copenhagen

Francija

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grieķija

Athens

Horvātija

Zagreb

Igaunija

Tallinn

Īrija

Dublin

Islande

Reykjavík

Itālija

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kipra

Nicosia

Latvija

Riga

Lietuva

Vilnius

Luksemburga

Luxembourg

Malta

Pieta`

Nīderlande

Den Haag

Norvēģija

Oslo

Polija

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugāle

Lisboa

Rumānija

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovākija

Bratislava

Slovēnija

Ljubljana

Somija

Helsinki

Spānija

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Ungārija

Budapest

Vācija

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Zviedrija

Stockholm

3000/3000

Šajā veidlapā norādīto informāciju nosūta tieši Enterprise Europe Network partnerim. Veidlapā norādītos personas datus izmantos tikai, lai palīdzētu konsultantam atbildēt uz jūsu pieprasījumu; dati nekur citur netiks uzglabāti.

Palīdzība un padoms

Ražojumu informācijas punkts

Jūsu ražojumu informācijas punkts var jūs informēt par valsts tiesību aktiem attiecībā uz ražojumiem un jums palīdzēt ienākt citu ES dalībvalstu tirgū.

Valsts palīdzības dienesti attiecībā uz ķīmiskām vielām

Valsts palīdzības dienesti ir jūsu pirmais kontaktpunkts jautājumos par jūsu pienākumiem, kas izriet no REACH un CLP regulām.