Navigatsioonitee

Ajakohastatud 06/12/2017

Kemikaalid (REACH)

Kui teie ettevõte toodab kemikaali või impordib seda Euroopa Majanduspiirkonda (Euroopa Liit + Island, Liechtenstein ja Norra) aastas vähemalt ühe tonni, peate selle registreerima REACHi andmebaasis. REACH on ingliskeelne lühend, mis tähendab kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals).

REACH-määrust rakendatakse kõigi kemikaalide suhtes, nii tööstuslikes protsessides kasutatavate ainete kui ka meie igapäevases elus (näiteks värvides, puhastusvahendites, riietes, mööblis ja elektrilistes toodetes) kasutatavate ainete suhtes. Seega mõjutab määrus enamikku ettevõtjaid kogu Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP).

REACHi andmebaasis registreerimata kemikaale turustada ega kasutada ei tohi.

Peate järgima REACH-määrust, kui teie ettevõte on kemikaalide:

 • tootja: valmistate kemikaale kas müügiks või tarnimiseks teistele ettevõtetele;
 • importija: hangite konkreetseid kemikaale, segusid või valmistooteid, nagu riided, mööbel või plasttooted, väljastpoolt ELi;
 • levitaja: ladustate ja turustate kemikaale või nende segusid;
 • allkasutaja: kasutate kemikaale või nende segusid oma tööstuslikus või kutsealases tegevuses.

Määruse nõuetele vastamiseks peate tegema kindlaks ja juhtima riske, mis on seotud teie poolt ELis/EMPs toodetavate või turustatavate ainetega.

Kui registreerite keemilise aine kas tootja või importijana, peate Euroopa Kemikaaliametile (ECHA) näitama, kuidas ainet ohutult kasutada, ning teatama ohutuskaardi abil võimalikele allkasutajatele vajalikud riskijuhtimismeetmed.

Kui teie ettevõte on kemikaalide allkasutaja, on teil teistsugused kohustused. Kõige olulisem on see, et rakendaksite ohutuskaartidel märgitud riskijuhtimismeetmeid. Kontrollige, et kasutusalad vastavad registreerimistoimikule ning teavitage tarnijaid ja kasutajaid oma ettevõtte tarneahelas.

Kasutage ECHA Navigaatorit , et teha vastavalt REACH-määrusele kindlaks oma roll ja kohustused või erandid, mis võivad teie ettevõtte suhtes kehtida.

Trükises „Kemikaaliohutus teie ettevõttes" on esitatud põhjalik ülevaade kõikidest väikeettevõtetega seotud aspektidest.

Kuidas REACH toimib?

REACH-määrusega kehtestatakse üksikainete, segude ja kaupades kasutatavate ainete suhtes uued turustamiseeskirjad. Määruse kohaselt on tööstusharu ettevõtjatel järgmised kohustused:

 • korraldada kõikide võimalike kemikaalidest tulenevate tervise- ja keskkonnariskide juhtimine;
 • esitada allkasutajatele vajalik ohutusteave.

Samuti nähakse sellega ette, et Euroopa Liit võib võtta lisameetmeid, kui tekib vajadus täiendavaks tegevuseks ELi tasandil. Helsingis asuv Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) aitab kõiki vajalikke etappe koordineerida ja rakendada.

 • Eelregistreerimine on kohustuslik ainete puhul, mida ettevõtjal on kavas toota või importida aastas vähemalt üks tonn. Pikka aega turul olnud ja tootjate või importijate poolt õigeaegselt eelregistreeritud ainete puhul on järgmine registreerimistähtaeg 31. mai 2018. Lisateave: REACH 2018 .
 • Hindamise käigus uurib ECHA registreerimistoimikutes esitatud teabe kvaliteeti ning kõiki katsete korraldamise ettepanekuid, et vältida tarbetute katsete, eelkõige ebavajalike loomkatsete tegemist. Liikmesriikide asutused hindavad ainete konkreetseid omadusi, mis mõjutavad inimeste tervist ja keskkonda.
 • Autoriseerimine on nõutav teatavate kõrge ohutasemega ainete puhul, et tagada kõikide võimalike riskide nõuetekohane juhtimine. Sellised ained asendatakse järk-järgult vähemohtlike alternatiividega, kui see on majanduslikult ja tehniliselt põhjendatud.
 • Piiramine võimaldab konkreetsete ainete tootmise, turustamise või kasutamise vähendamist või keelamist, kui need kujutavad endast lubamatut ohtu tervisele või keskkonnale.

Tasud ja lõivud

REACH-määrusega on ette nähtud teatavate tasude maksmine. Nende määr ja maksmise tähtaeg sõltuvad konkreetse juhtumi asjaoludest. Väikeettevõtete makstavad tasud on väiksemad. Ettevõte peab arvestama ka muude REACH-määrusest tulenevate kuludega, sealhulgas nendega, mis on seotud:

 • andmevahetusega,
 • kemikaaliohutuse hindamisega,
 • teadusuuringutega teatavatele kemikaalidele asendusainete leidmiseks.

Hea koostöö teiste osapooltega ja piisav ettevalmistusaeg võivad kulusid oluliselt vähendada.

Vaadake ka:

 • ELi kemikaalialaste õigusaktide tutvustusEnglish

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid.

Kohalik ettevõtlustugi

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid. Et meie nõustajal teie piirkonnas oleks hõlpsam teile õigeaegselt ja nõuetekohaselt vastata , esitage palun nii palju teavet kui võimalik.

EEN-logo

Kontaktvorm

(kõik väljad on kohustuslikud)
Täname! Teie sõnum on saadetud.
Tehniliste probleemide tõttu ei olnud võimalik Teie sõnumit saata. Proovige hiljem uuesti.
Sisestage kehtiv e-posti aadress.

Isikuandmed

Ettevõtte andmed

JahEi

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaaria

Sofia

Eesti

Tallinn

Hispaania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Horvaatia

Zagreb

Iirimaa

Dublin

Island

Reykjavík

Itaalia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kreeka

Athens

Küpros

Nicosia

Läti

Riga

Leedu

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Madalmaad

Den Haag

Malta

Pieta`

Norra

Oslo

Poola

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Prantsusmaa

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Rootsi

Stockholm

Rumeenia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Saksamaa

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Slovakkia

Bratislava

Sloveenia

Ljubljana

Soome

Helsinki

Taani

Copenhagen

Tšehhi Vabariik

Praha

Ühendkuningriik

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ungari

Budapest

3000/3000

Vormi väljadele sisestatud teave saadetakse otse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku partnerile. Isikuandmeid, mida vorm sisaldab, kasutatakse üksnes selleks, et nõustaja saaks teie päringule vastata; pärast seda asjaomaseid andmeid ei säilitata.

Abi ja nõuanded

Toodete kontaktpunkt

Toodete kontaktpunktid annavad teavet tooteid käsitlevate siseriiklike õigusaktide kohta ning aitavad teil pääseda teise ELi liikmesriigi turule.

Riiklikud kasutajatoed

Riiklikud kasutajatoed on teie esmane kontaktpunkt küsimustes, mis on seotud teie CLP- ja REACH-määrusest tulenevate kohustustega.