Последна проверка: 25/03/2019

Регистрация на химикали (REACH)

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

От 30 март 2019 г. правото на ЕС ще престане да се прилага за Обединеното кралство, освен ако в ратифицираното споразумението за оттегляне бъде определена друга дата или Европейският съвет и Обединеното кралство решат единодушно да удължат двегодишния период на преговори. За повече информация относно правните последици за предприятията:

Ако произвеждате или внасяте един тон или повече годишно от дадено химично вещество в Европейското икономическо пространство (Европейския съюз + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия), трябва да регистрирате това в базата данни по REACH. Съкращението REACH идва от английското наименование на регламента за регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали.

REACH се прилага за всички химични вещества — както за необходимите за промишлените процеси, така и за използваните в нашето ежедневие, например в бои, почистващи продукти, дрехи, мебели и електроуреди. Поради това той засяга повечето предприятия в Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Нерегистрираните вещества не трябва да се пускат на пазара, нито да се използват.

REACH се отнася за вас, ако вашето предприятие е:

За да изпълните изискванията на регламента трябва да определите и управлявате рисковете, свързани с веществата, които произвеждате и продавате в ЕС/ЕИП.

Като производител или вносител, който регистрира такива вещества, трябва да покажете пред Европейската агенция по химикали (ECHA) как те могат да се ползват безопасно и да използвате информационен лист за безопасност, за да уведомите потенциалните потребители по веригата на доставки за всички мерки за управление на риска, които може да се наложи да вземат.

Ако предприятието ви е потребител надолу по веригата, вашите задължения са по-различни. Основното е да предприемете всички мерки за управление на риска, описани в информационните листове за безопасност. Проверете дали предвидените от вас видове употреба са описани в регистрационните досиета и се свържете с вашите доставчици и потребители по веригата на доставки.

Използвайте функцията Navigator на ECHA , за да определите ролята и задълженията си съгласно REACH или евентуалните изключения, които могат да се отнасят за вашето предприятие.

Брошурата Безопасност на химикалите във Вашия бизнес представлява чудесно обобщение на въпросите, свързани с малките предприятия.

Как работи REACH

С REACH се въвеждат нови правила за продажба, които се отнасят до самостоятелни вещества, смеси и вещества, използвани в стоки. Той гарантира, че промишлеността поема отговорност за:

Също така той дава възможност на Европейския съюз да предприеме допълнителни мерки, ако са необходими допълващи действия на равнището на ЕС. Европейската агенция по химикали (ЕСНА) в Хелзинки,Финландия, спомага за координирането и изпълнението на всички необходими стъпки:

Такси и други плащания

Съгласно REACH се изисква заплащането на такси. Начислените суми и сроковете за плащането им зависят от вида на подаденото заявление. Малките и средните предприятия заплащат намалени такси. Вашето предприятие ще трябва да вземе предвид и други разходи, свързани с REACH, включително за:

При тясно сътрудничество с останалите участници, включително своевременна подготовка, можете да намалите значително разходите си.

Вижте също:

Свързани теми

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Звено за контакт относно продукти

Вашето звено за контакт относно продукти може да ви информира за националното законодателство за продуктите и да ви помогне да получите достъп до други пазари в ЕС.

Национални бюра за помощ за химикали

Националните бюра за помощ са вашето първо звено за контакт по въпроси, свързани с вашите задължения по силата на регламентите REACH и CLP.

Местна подкрепа за бизнеса - Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет.

Споделяне на страницата: