Bo och resa
Senast kontrollerat: 25/03/2019

Klassificiering, märkning och förpackning av kemikalier

Storbritanniens beslut att aktivera artikel 50 i EU-fördraget: Mer information

Den 30 mars 2019 upphör EU-rätten att gälla i Storbritannien, såvida inget annat datum anges i ett ratificerat utträdesavtal eller Europeiska rådet och Storbritannien enhälligt beslutar att förlänga den tvååriga förhandlingsperioden. Läs mer om de rättsliga konsekvenserna för företagen:

Om du tillhandahåller farliga kemikalier i EU-länderna, Island, Norge och Liechtenstein (EES-området) måste du följa CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning. Den kompletterar Reachförordningen och garanterar att arbetstagare och konsumenter får tydlig information om riskerna. Informationen anges med hjälp av piktogram och standardmeddelanden i märkning och säkerhetsdatablad.

Det nya systemet för klassificering, märkning och förpackning började gälla den 1 juni 2015. Alla företag som tillhandahåller farliga kemikalier inom EES-området omfattas av reglerna.

Om du inte redan känner till EU:s kemikalielagstiftning kan du börja med att läsa vägledningen om säkra kemikalier för småföretagen. Du bör också känna till och tillämpa Reachförordningen och relevant lagstiftning om biocider och pesticider.

Farliga kemikalier

Innan du får släppa ut kemiska ämnen eller blandningar på marknaden måste du

Om du släpper ut ett farligt ämne på marknaden, i ren form eller i en blandning, måste du anmäla ämnets klassificering och märkning till klassificerings- och märkningsregistret hos Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa). Anmälan är gratis och måste göras inom en månad efter att ämnet eller blandningen släpptes ut på marknaden för första gången. För importörer räknas tiden från den dag då ämnet eller blandningen förs in i EU:s tullområde.

Hur ska jag klassificera, märka och förpacka kemikalier?

Sedan juni 2015 måste du följa två regler:

Du har fram till den 1 juni 2017 på dig att märka om och omförpacka blandningar som redan var ute i butikerna före juni 2015.

Hur följer jag CLP-kraven?

Reglerna för klassificering, märkning och förpackning (CLP-förordningen) gäller flera olika företag:

Dina skyldigheter beror på din funktion i distributionskedjan.

EU har införlivat FN:s nya internationella regler (det globala harmoniserade systemet GHS) i förordningen om klassificering, märkning och förpackning. Syftet är att underlätta världshandeln och hjälpa konsumenterna.

Relaterade ämnen

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Kontaktpunkter för produkter

Hos din kontaktpunkt för produkter får du veta mer om nationell produktlagstiftning och hjälp med att komma in på marknaden i ett annat EU-land.

Nationella kontaktpunkter för kemikalier

Vänd dig till en nationell kontaktpunkt om du har frågor om dina skyldigheter enligt CLP- förordningen och Reachförordningen.

Lokalt företagsstöd - Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Dela denna sida: