Život a cestovanie
Posledná kontrola: 25/03/2019

Klasifikácia, označovanie a balenie chemických látok

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Pokiaľ sa v ratifikovanej dohode o vystúpení nestanoví iný dátum alebo sa Európska rada a Spojené kráľovstvo jednomyseľne nedohodnú na predĺžení dvojročného obdobia rokovaní, prestanú pre Spojené kráľovstvo od 30. marca 2019 platiť všetky právne predpisy EÚ. Viac informácií o právnych následkoch pre podniky:

Ak dodávate nebezpečné chemikálie v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ plus Island, Lichtenštajnsko a Nórsko), musíte dodržiavať nariadenie o klasifikácii, označovaní a balení, ktoré dopĺňa nariadenie REACH a zabezpečuje, že riziká vyplývajúce z chemikálií sú pracovníkom či spotrebiteľom zrozumiteľné vďaka piktogramom a štandardným textom na označeniach a kartách bezpečnostných údajov.

Nový systém klasifikácie, označovania a balenia (CLP) nadobudol účinnosť 1. júna 2015. Musia ho dodržiavať všetky podniky, ktoré dodávajú nebezpečné chemikálie kdekoľvek v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).

Ak ste sa doteraz nestretli s právnymi predpismi EÚ o chemikáliách, prečítajte si Usmernenia k chemickej bezpečnosti pre malé a stredné podniky. Pri plánovaní postupov CLP by ste mali zohľadniť postupy spojené s nariadením REACH a právne predpisy o biocídoch a pesticídoch, ak sa na vás vzťahujú.

Nebezpečné chemikálie

Ešte pred umiestnením chemických látok alebo ich zmesí na trh musíte:

Ak umiestnite na trh nebezpečnú látku (samotnú alebo v zmesi s inými látkami), musíte oznámiť jej klasifikáciu a označenie do zoznamu klasifikácie a označovania, ktorý zaviedla Európska chemická agentúra (ECHA). Takého oznámenie je bezplatné a musí sa uskutočniť do jedného mesiaca, odkedy bola látka/zmes prvýkrát uvedená na trh. Ak ste dovozca, potom sa lehota počíta odo dňa, keď látka (alebo zmes látok) vstúpi na colné územie EÚ.

Spôsob klasifikácie, označovania a balenia chemikálií

Od júna 2015 sa musíte riadiť 2 pravidlami:

Lehota na zmenu označenia a balenia zmesí, ktoré už boli v predaji pred júnom 2015, je 1. júna 2017.

Ako dosiahnuť súlad s nariadením CLP

Nariadenie o klasifikácii, označovaní a balení sa vzťahuje na širokú škálu spoločností:

Vaše povinnosti závisia od vašej úlohy v dodávateľskom reťazci.

Organizácia Spojených národov vypracovala nové celosvetové pravidlá (globálny harmonizovaný systém – GHS), ktoré EÚ zaradila do nariadenia o klasifikácii, balení a označovaní. Cieľom je uľahčiť globálne obchodovanie a pomôcť spotrebiteľom.

Súvisiace témy

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Kontaktné miesto pre výrobky

Vaše kontaktné miesto pre výrobky vám poskytne informácie o vnútroštátnych právnych predpisoch v oblasti výrobkov a pomôže vám pri vstupe na trhy v inom štáte EÚ.

Národné asistenčné pracoviská pre oblasť chemikálií

Národné asistenčné pracoviská predstavujú prvé kontaktné miesto, kde sa dozviete odpovede na otázky týkajúce sa vašich povinností v rámci nariadení REACH a CLP.

Služba miestnej podpory podnikov - Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Zdieľať túto stránku: