Elamine ja reisimine ELis
Viimati ajakohastatud: 21/05/2019

Kemikaalide klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine

Ühendkuningriigi otsus rakendada Euroopa Liidu lepingu artiklit 50: Rohkem informatsiooni

Kui te tarnite ELi riigis">Euroopa Majanduspiirkonnas mis tahes ohtlikke kemikaale, peate järgima klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist käsitlevat määrust. Sellega täiendatakse kemikaalimäärust REACH ning tagatakse, et töötajaid ja tarbijaid teavitataks selgelt kemikaalide põhjustatud ohtudest, kasutades selleks märgistel ning ohutuskaartidel piktogramme ja standardavaldusi.

Uut klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise (CLP) süsteemi hakati rakendama 1. juunil 2015. Seda peavad järgima kõik ettevõtjad, kes tarnivad ohtlikke kemikaale kõikjal Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP).

Kui te ei ole veel kursis kemikaalialaste ELi õigusaktidega, siis tutvuge kemikaaliohutuse juhistega väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele. Peaksite klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamisega seotud tegevust kavandades vajaduse korral arvesse võtma REACH-määrust ning biotsiide ja pestitsiide käsitlevaid õigusakte.

Ohtlikud kemikaalid

Enne keemiliste ainete või selliste ainete segude turule laskmist peate:

Kui lasete ohtlikke aineid turule (kas puhtal kujul või seguna), peate esitama teate selle klassifikatsiooni ning märgistuse kohta klassifitseerimis- ja märgistusandmikule, mille on loonud Euroopa Kemikaaliamet (ECHA). Teate esitamine on tasuta. Seda tuleb teha ühe kuu jooksul alates hetkest, mil lasksite aine või segu esmakordselt turule. Kui olete importija, arvestatakse tähtaega alates päevast, mil aine (või ainete segu) siseneb ELi tolliterritooriumile.

Kemikaalide klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine

Alates 2015. aasta juunist peate järgima kahte reeglit:

Enne juunit 2015 juba müügiriiulitel olnud segude ümbermärgistamise ja -pakendamise tähtaeg on 1. juuni 2017.

Kuidas täita CLP-määruse nõudeid?

CLP-määrust kohaldatakse paljude eri ettevõtjate suhtes:

Teie kohustused sõltuvad teie rollist tarneahelas.

EL on CLP-määrusesse inkorporeerinud uued ÜRO poolt välja töötatud ülemaailmsed eeskirjad (ühtne ülemaailmne kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise süsteem – GHS). Nende eesmärk on muuta ülemaailmne kauplemine lihtsamaks ja aidata tarbijaid.

Seonduvad teemad

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Toodete kontaktpunkt

Toodete kontaktpunktid annavad teavet tooteid käsitlevate siseriiklike õigusaktide kohta ning aitavad teil pääseda teise ELi riigi turule.

Riiklikud kasutajatoed

Riiklikud kasutajatoed on teie esmane kontaktpunkt küsimustes, mis on seotud teie CLP- ja REACH-määrusest tulenevate kohustustega.

Kohalik ettevõtlustugi - Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid.

Jaga lehekülge: