Последна проверка : 15/03/2018

Класифициране, етикетиране, опаковане

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

От 30 март 2019 г. правото на ЕС ще престане да се прилага за Обединеното кралство, освен ако в ратифицираното споразумението за оттегляне бъде определена друга дата или Европейският съвет и Обединеното кралство решат единодушно да удължат двегодишния период на преговори. За повече информация относно правните последици за предприятията:

Ако доставяте опасни химични вещества в Европейското икономическо пространство (ЕС + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия), трябва да спазвате Регламента за класифициране, етикетиране и опаковане. Той допълва Регламента REACH и гарантира, че рисковете, които химичните вещества крият, са ясно посочени на работниците и потребителите чрез стандартни съобщения и изображения на етикетите и в документите за безопасност.

Новата система за класифициране, етикетиране и опаковане (CLP) влезе в сила на 1 юни 2015 г. Всички предприятия, доставящи опасни химични вещества в Европейското икономическо пространство (ЕИП), трябва да се съобразяват с нея.

Ако не сте запознат със законите на ЕС за химичните вещества, вижте Наръчника за безопасност на химичните вещества за малки и средни предприятия. При планирането на процедури за класифициране, етикетиране и опаковане трябва да вземете предвид процесите, свързани с REACH и законодателството относно биоцидитеen и пестицидитеen, ако има такова.

опасни химични вещества

Преди да пуснете на пазара химични вещества или смеси, трябва:

Ако пускате на пазара опасно вещество (независимо дали самостоятелно или смесено с други вещества), вие трябва да изпратите уведомлениеза неговото класифициране и етикетиране до списъка за класификация и етикетиране, създаден от Европейската агенция по химикали (ECHA). Уведомленията са безплатни, като те трябва да бъдат попълнени в срок от един месец от пускането на веществото/сместа от вещества на пазара за пръв път. Ако сте вносител, крайният срок се определя от деня на влизане на веществото или сместа от вещества на митническата територия на ЕС.

Как да класифицирате, етикетирате и опаковате химикали

От юни 2015 г. трябва да спазвате 2 правила:

Крайният срок да преетикетирате и преопаковате смеси, които вече са били в продажба преди юни 2015 г., е 1 юни 2017 г.

Как да се съобразите с Регламента CLP (класифициране, етикетиране и опаковане)

Този регламент важи за широк кръг компании:

Вашите задължения зависят от ролята ви във веригата на доставки.

ЕС включи в Регламента за класифициране, етикетиране и опаковане новите правила на световно равнище (Глобална хармонизирана система за класифициране и етикетиране на химикали), разработени от ООН. Целта е да се улесни световната търговия и да се помогне на потребителите.

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Звено за контакт относно продукти

Вашето звено за контакт относно продукти може да ви информира за националното законодателство за продуктите и да ви помогне да получите достъп до други пазари в ЕС.

Национални бюра за помощ за химикали

Националните бюра за помощ са вашето първо звено за контакт по въпроси, свързани с вашите задължения по силата на регламентите REACH и CLP.

Местна подкрепа за бизнеса - Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет.

Споделяне на страницата: