Navigačný riadok

Posledná kontrola 16/07/2018

Označenie CE

Pokiaľ sa v ratifikovanej dohode o vystúpení nestanoví iný dátum alebo sa Európska rada a Spojené kráľovstvo jednomyseľne nedohodnú na predĺžení dvojročného obdobia rokovaní, prestanú pre Spojené kráľovstvo od 30. marca 2019 platiť všetky právne predpisy EÚ. Viac informácií o právnych následkoch pre podniky:

Mnohé výrobky musia mať označenie CE, aby mohli byť predávané v EHP (EÚ a na Islande, v Lichtenštajnsku a Nórsku). Toto označenie preukazuje, že výrobok bol podrobený posúdeniu a spĺňa bezpečnostné, zdravotné a environmentálne požiadavky EÚ. Platí pre všetky výrobky vyrobené v EHP, ako aj pre výrobky z iných štátov, ktoré sa predávajú v rámci EHP.

Označenie CE platí len pre výrobky, pre ktoré sú zavedené celoeurópske špecifikácie.

Aby ste mohli zobraziť toto označenie na vašom výrobku, musíte zostaviť technický spis, ktorý preukazuje, že váš výrobok spĺňa všetky celoeurópske požiadavky. Ako výrobca nesiete zodpovednosť za vyhlásenie o zhode so všetkými požiadavkami. Po udelení označenia CE budete pravdepodobne musieť poskytnúť vašim distribútorom a/alebo dovozcom všetku podkladovú dokumentáciu pre označenie CE.

Ako získať označenie CE?

Existujú rôzne postupy pre výrobcovEnglish:

1. Identifikácia požiadaviek EÚ pre váš výrobok

Celoeurópske požiadavky sú stanovené v smerniciach o jednotlivých výrobkoch alebo odvetviach výrobkovEnglish, napr.:

  • Hračky
  • Elektrické zariadenia
  • Stroje a zariadenia
  • Zdravotnícke prístroje
  • Výťahy
  • Osobné ochranné pomôcky

Tieto smernice stanovujú základné požiadavky, ktoré musia vaše výrobky spĺňať.

2. Overenie, či váš výrobok spĺňa osobitné požiadavky

Je na vás, aby ste zabezpečili, že váš výrobok spĺňa všetky požiadavky vyplývajúce z právnych predpisov EÚ. Ak pre váš výrobok existujú harmonizované európske normyEnglish a vy ste ich vo výrobnom procese dodržali, bude sa predpokladať, že váš výrobok je v zhode s príslušnými požiadavkami stanovenými v smerniciach EÚ.

Použitie noriem je dobrovoľné, nie ste povinný ich používať. Môžete sa tiež rozhodnúť pre iné technické riešenia, ktoré spĺňajú základné požiadavky uvedené v príslušnej smernici.

3. Overenie, či váš výrobok musí prejsť skúškou notifikovaným orgánom

V súvislosti s niektorými výrobkami overujú osobitné orgány posudzovania zhody (tzv. notifikované orgány), či váš výrobok spĺňa osobitné technické požiadavky. Nie je to povinné pre všetky výrobky. V databáze NandoEnglish nájdete informácie, ktorý notifikovaný orgán máte kontaktovať vo vašom prípade.

4. Skúšanie výrobku

Ak sa pre váš výrobok nevyžaduje skúška nezávislým orgánom, je na vás, aby ste overili súlad s technickými požiadavkami. To zahŕňa odhad a zdokumentovanie možných rizík pri používaní vášho výrobku.

5. Zostavenie technického spisu

Váš technický spis by mal zahrňovať všetky dokumenty, ktoré dokazujú, že váš výrobok spĺňa technické požiadavky.

6. Použitie označenia CE a vypracovanie vyhlásenia o zhode

Nakoniec môžete označenie CE umiestniť na váš výrobok. Toto označenie musí byť viditeľné, čitateľné a nezmazateľné. Ak ste sa v rámci kroku č. 3 museli obrátiť aj na notifikovaný orgán, mali by ste na výrobku uviesť identifikačné číslo tohto orgánu. Musíte takisto vypracovať a podpísať vyhlásenie o zhode EÚ, v ktorom uvediete, že váš výrobok spĺňa všetky požiadavky vyplývajúce z právnych predpisov.

Dovozcovia

Zatiaľ čo výrobcovia sú zodpovední za zhodu výrobku s požiadavkami smerníc EÚ a umiestnenie označenia CE, dovozcoviaEnglish musia zabezpečiť, že výrobky, ktoré umiestňujú na trh, spĺňajú príslušné požiadavky a nepredstavujú riziko pre európsku verejnosť. Povinnosťou dovozcu je overiť, či výrobca mimo EÚ podnikol všetky nevyhnutné kroky a či je príslušná dokumentácia k dispozícii na vyžiadanie.

Distribútori

DistribútoriEnglish musia mať základné poznatky o požiadavkách vyplývajúcich z právnych predpisov – vrátane toho, ktoré výrobky musia mať označenie CE a sprievodné doklady – a mali by byť schopní identifikovať výrobky, ktoré zjavne nie sú v súlade. Musia byť taktiež schopní preukázať vnútroštátnym orgánom, že konali s náležitou starostlivosťou a mať potvrdenie od výrobcu alebo dovozcu, že sa prijali potrebné opatrenia. Ďalej musí byť distribútor schopný vnútroštátnym orgánom pomôcť pri ich úsilí získať požadovanú dokumentáciu.

Pozri aj:

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Služba miestnej podpory podnikov

Pomoc a poradenstvo

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Pomoc a poradenstvo

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network. Aby vám mohol váš miestny poradca odpovedať včas a správne, uveďte čo najviac informácií.

EEN-logo

Kontaktný formulár

(Vyplnenie všetkých políčok je povinné)
Ďakujeme. Vaša správa bola úspešne odoslaná.
V dôsledku technických problémov nebolo možné odoslať vašu správu. Skúste znova neskôr.
Uveďte platnú e-mailovú adresu.

Osobné údaje

Údaje o spoločnosti

ÁnoNie

Belgicko

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulharsko

Sofia

Česká republika

Praha

Chorvátsko

Zagreb

Cyprus

Nicosia

Dánsko

Copenhagen

Estónsko

Tallinn

Fínsko

Helsinki

Francúzsko

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grécko

Athens

Holandsko

Den Haag

Írsko

Dublin

Island

Reykjavík

Litva

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Luxembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Malta

Pieta`

Nemecko

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Nórsko

Oslo

Poľsko

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalsko

Lisboa

Rakúsko

Wien

Rumunsko

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Slovinsko

Ljubljana

Španielsko

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené kráľovstvo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Švédsko

Stockholm

Taliansko

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

3000/3000

Informácie uvedené v tomto formulári sa zašlú priamo partnerovi siete Enterprise Europe Network. Osobné údaje uvedené vo formulári sa použijú len na účely zodpovedania otázky poradcom; údaje sa následne nebudú uchovávať.

Pomoc a poradenstvo

Kontaktné miesto pre výrobky

Vaše kontaktné miesto pre výrobky vám poskytne informácie o vnútroštátnych právnych predpisoch v oblasti výrobkov a pomôže vám pri vstupe na trhy v inom štáte EÚ.