Pēdējā pārbaude: 21/10/2021

Produktu atbilstība

Pirms kādā ES valstī varat pārdot kādu produktu, tam ir jāatbilst noteikumiem, kas ir spēkā šajā valstī un visā ES. Ja produkts ir apstiprināts pārdošanai vienā valstī, to principā var pārdot visur ES. Tomēr praksē ES valstīm atsevišķos gadījumos ir tiesības ierobežot citā ES valstī jau pārdošanā esošu produktu piekļuvi savam tirgum.

Lai kādu produkti varētu laist tirgū, katrā posmā jāievēro dažādi noteikumi: plānojot, ražojot, importējot (produktiem, kas ražoti ārpus ES), izplatot un pārdodot patērētājiem vai tiešajiem lietotājiem. Ir iesaistīti daudzi potenciālie dalībnieki.

Skatiet zemāk atrodamo interaktīvo saturu, lai uzzinātu, ko katrs dalībnieks dara un kādi ir viņu pienākumi saistībā ar ES.

Produktu noteikumi dažādiem uzņēmējdarbības profiliem

Ražotāji

Ražotājs ir fiziska vai juridiska persona (Fiziskai personai, uzņēmumam vai citai struktūrai ir juridiskas tiesības un pienākumi.), kas produktu ražo (izstrādā vai gādā par tā ražošanu) un pēc tam laiž to tirgū ar paša vārdu vai preču zīmi.

Jums kā ražotājam ir vienādi pienākumi neatkarīgi no tā, vai esat reģistrēts ES vai ārpus tās. Sākot no jūsu produkta izstrādes posma, jums jāzina noteikumi un standarti, kas attiecas uz jūsu produktu. Jums:

Uzmanību

Kā ražotājam jums ir jāpārliecinās, ka jūsu produkti atbilst ES tiesību aktiem. Pretējā gadījumā jūs tos nedrīkstat pārdot ES tirgū. Ja jūsu produkti vairs neatbilst ES tiesību aktiem, jums tie no ES tirgus ir jāizņem vai jāatsauc. Ja izrādās, ka produkti, ko esat laidis ES tirgū (Šajā gadījumā domātas 27 Eiropas Savienības dalībvalstis, Apvienotā Karaliste, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Turcija), apdraud veselību vai vidi, jums jāinformē vietējās valsts iestādesPDF dokumentsen un šī informācija jāpublicē portālā, kur uzņēmējus brīdina par produktu drošību (Product Safety Business Alert Gateway)en.

Pilnvarotie pārstāvji

Ražotāji neatkarīgi no tā, vai viņu galvenā mītne atrodas ES vai ārpus tās, var ES (Šajā gadījumā domātas 27 Eiropas Savienības dalībvalstis, Apvienotā Karaliste, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Turcija) norīkot pilnvarotu pārstāvi viņu vārdā veikt noteiktus uzdevumus, tostarp sadarboties ar valsts tirgus uzraudzības iestādēm un nodrošināt tās ar dokumentāciju, kas nepieciešama, lai pierādītu produkta atbilstību (piemēri: ES atbilstības deklarācija un tehniskā dokumentācija).

Importētājs ir fiziska vai juridiska persona (Fiziska persona, uzņēmums vai cita struktūra ar juridiskām tiesībām un pienākumiem), kas kādu produktu no trešās valsts dara pieejamu ES tirgū. Kā importētājam jums ir jānodrošina, lai ražotājs ir izpildījis savus pienākumus attiecībā uz produktiem, kurus importējat.

Pirms kādu produktu laižat tirgū, jums ir jānodrošina, ka:

Paturiet prātā detalizētos ražotāju pienākumus: kā importētājam jums ir jāpārbauda, vai jūsu imports atbilst šīm prasībām.

Ja jau pārdodat preces vienā ES valstī un vēlaties tās pārdot arī citā, jūsu uzņēmums var izmantot iespēju iesniegt savstarpējas atzīšanas deklarāciju.

Uzmanību

Kā importētājam jums ir jānodrošina, ka jūsu importētie produkti atbilst ES tiesību aktiem. Ja tie neatbilst, jūs nevarat tos importēt. Ja jau esat tos importējis, jums tie no ES tirgus ir jāizņem vai jāatsauc. Ja izrādās, ka produkti, ko esat laidis ES tirgū, apdraud veselību vai vidi, jums jāinformē vietējās valsts iestādesPDF dokumentsen un šī informācija jāpublicē portālā, kur uzņēmējus brīdina par produktu drošību (Product Safety Business Alert Gateway)en.

Izplatītājs ir piegādes ķēdē strādājoša fiziska vai juridiska persona (Fiziska persona, uzņēmums vai cita struktūra ar juridiskām tiesībām un pienākumiem), kas ES tirgū dara pieejamu kādu produktu, kuru tas ir iegādājies no piegādātāja, piemēram, ražotāja, importētāja vai cita izplatītāja. Izplatītāji ir vai nu "mazumtirgotāji", kas piegādā produktus tiešajiem lietotājiem, vai "vairumtirgotāji", kas produktus piegādā mazumtirgotājiem.

Kā izplatītājam jums jānodrošina, lai jūsu produkts atbilst ES tiesību aktiem, kad tas tiek laists tirgū. Ja noteikumi mainās pēc tam, kad produkts ir laists tirgū, jums nav jāpārbauda, vai tas joprojām atbilst prasībām.

Jums arī jāzina:

Jums pēc valsts tirgus uzraudzības iestāžu pieprasījuma jāspēj pierādīt, ka esat pārbaudījis, vai produktu piegādātājs (ražotājs, importētājs vai cits izplatītājs) ir ievērojis visus attiecīgos noteikumus. Jums arī jāspēj norādīt ražotāja vai pilnvarotā pārstāvja identitāti, lai palīdzētu tirgus uzraudzības iestādēm iegūt ES atbilstības deklarāciju, tehnisko dokumentāciju un citus attiecīgus dokumentus.

Ja jau pārdodat preces vienā ES valstī un vēlaties tās pārdot arī citā, jūsu uzņēmums var izmantot iespēju iesniegt savstarpējas atzīšanas deklarāciju.

Noliktavas vai izpildes pakalpojumu sniedzēji piedāvā tādus pakalpojumus kā tiešsaistē pārdotu produktu uzglabāšana un to piegāde izplatītājiem.

Pakalpojumu sniedzējus, kas piedāvā arī tādus pakalpojumus kā produktu iepakošana, to piegāde klientiem un/vai atpakaļsūtījumu apstrāde, var uzskatīt par izplatītājiem, un tiem ir jāpilda attiecīgie pienākumi.

Pārejiet pie izplatītāju pienākumiem.

Tiešsaistes pakalpojumu sniedzēji iesaistās mitināšanas darbībās, tostarp glabā informāciju, ko sniedz tādu pakalpojumu tiešie saņēmēji, kurus piedāvā tīmekļa veikalos, tirdzniecības vietās vai platformās. 

Kā tiešsaistes pakalpojumu sniedzējam jums nav pienākuma pārbaudīt jūsu tīmekļa vietnē vai platformā pārdoto produktu atbilstību. Tomēr valsts iestādes var jums dot norādījumu pārtraukt kāda produkta pārdošanu vai izņemt vai mainīt ar to saistītus elementus, piemēram, attēlu vai aprakstu.

Skatīt arī:

Saistītās tēmas

Vai jūs skar “Brexit”?

Kopīgot šo lapu: