Sökväg

Dela med dig 
		Facebook
	
		Twitter
	
		Dela på Google+
	
		linkedIn

Skydd av personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med förordning (EG) nr 45/2001 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter.

Registeransvarig är Jose Puigpelat, chef för Cosme-enheten vid genomförandeorganet för små och medelstora företag (Easme).

Syftet är att sätta dig i kontakt med de rådgivare i Enterprise Europe Network som bäst kan svara på din förfrågan.

Rättslig grund är följande artiklar i förordning (EG) nr 45/2001: artikel 5 a (databehandlingen är nödvändig för att utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse), artikel 5 b (rättslig förpliktelse som åvilar den registeransvarige)1 och artikel 5 d (den registrerade har otvetydigt lämnat sitt samtycke).

Du måste fylla i alla obligatoriska fält i formuläret för att Enterprise Europe Network ska kunna hitta den rådgivare som bäst kan svara på din fråga.

Dina uppgifter kommer att behandlas av de partnerorganisationer till Enterprise Europe Network som har ingått ett bidragsavtal med Easme inom Cosme-programmet.

Dina uppgifter kan ses av personal vid det Enterprise Europe-kontor du har valt och Easmeteamet som arbetar med Ditt Europa. Uppgifterna kan komma att överföras till organ som sköter tillsyn eller kontroller enligt EU-rätten (t.ex. internrevisioner, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning Olaf). Tredje part, t.ex. externa tjänsteleverantörer som har ingått ett tjänsteavtal med Easme, kan också komma att få tillgång till dina uppgifter för nämnda ändamål.

Du kan begära att dina uppgifter ska tas bort direkt efter att du har skickat din fråga.

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter och rätt att ändra felaktiga eller ofullständiga uppgifter.

Vänd dig i så fall till den registeransvarige på EASME-COSME-YEB@ec.europa.eu med uppgift om det land och den ort/region som du har angett i formuläret.

Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter kan du vända dig till chefen för Cosme-enheten (som är registeransvarig) på EASME-COSME-YEB@ec.europa.eu.

Du kan också när som helst vända dig till Europeiska datatillsynsmannen.
1 Kontaktformuläret ingår i programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (Cosme) 2014-2020 (se kommissionens genomförandebeslut 2013/771/EU av den 17 december 2013 om inrättande av genomförandeorganet för små och medelstora företag och om upphävande av besluten 2004/20/EG och 2007/372/EG).